Αναγνώστες

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στην Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ομορφιά δεν είναι το παν
Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγήν διαυγῆ καί πιών ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καί μάλιστα μέν ἐπῄνει τήν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντί τῷ σώματι. Ἔψεγεν δέ τήν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τό βάρος. Ἐν ᾧ πρός τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καί κυνηγέται πλησίον. Ὁ δέ πρός φυγήν ὥρμα καί μέχρις ὅπου διά πεδίου ἐποιεῖτο τόν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπό τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεί δέ εἰς πυκνήν καί δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθών ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτής ψέγων μέν τά σῴζοντα, ἐπαινῶν δέ τά προδόντα αὑτόν.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιο χαρακτηριστικό του ελαφιού το βοήθησε να ξεφύγει αρχικά από τους κυνηγούς; Ποιο χαρακτηριστικό του, αντίθετα, αποδείχτηκε μοιραίο;                                            (Μονάδες 4)
2. Τι διδάσκει ο μύθος αυτός του Αισώπου;                                                                (Μονάδες 4)

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
1. i) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α’ στήλης με τις συνώνυμές τους στη στήλη Β’:
                        Α’                                                         Β’
    α) διάζευξις                                                  1. λυτρωτής
    β) γηγενής                                                    2. διαχωρισμός
    γ)  ελευθερωτής                                           3. βουβός
    δ) άφωνος                                                    4. βάρβαρος
    ε) απολίτιστος                                              5. ντόπιος
                                                                                                                                     (Μονάδες 1,5)

ii) Να σχηματίσετε προτάσεις στη νέα ελληνική με τις παρακάτω λέξεις: συμπόσιο, υπόγειος, πολυφωνία, λύτρωση.
                                                                                                                                      (Μονάδες 1)


2) i) Να κατατάξετε τις λέξεις που ακολουθούν σε απλές και σύνθετες:
α.ναύκληρος:……………………                       δ. βίος:……………………
β. τέχνη:…………………..                                 ε. πολίτης:……………………...
γ. σκυτοτόμος:…………………...                      στ. χλαμυδουργία:………………….
                                                                                                                                       (Μονάδες 1,25)

ii) Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά):
α. ἀμπελών:……………………                              δ. ψηφίς:……………………
β. ἐμπόριον:…………………..                               ε. στρατιά:……………………...
γ. σωμάτιον:…………………...                               στ. μαγειρεῖον:………………….
                                                                                                                                       (Μονάδες 1,25)
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
1. i)  Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
      τοῖς μανδύαις……………..                           τῶν βασιλισσῶν………………
      τοὺς θεατὰς……………….                           τὴν ὁδὸν………………………
      τοῖς σταδίοις………………                           ταῖς ψυχαῖς……………………
      ὦ   μαθηταὶ………………..                           ἡ χώρα………………………..
                                                                                                                                      (Μονάδες 1,5)
ii) Στις υπογραμμισμένες λέξεις να δικαιολογήσετε τον τονισμό.                     (Μονάδες 0,5)
iii) Να γράψετε τη γενική ενικού των παρακάτω επιθέτων στο θηλυκό γένος:
    ὁ γενναῖος, ὁ ἔνδοξος, ὁ πλούσιος, ὁ φαιδρὸς                                                     (Μονάδα 0,5)

2. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν τοποθετώντας στον κατάλληλο τύπο τα ρήματα που βρίσκονται στην παρένθεση: .

i. Οἱ Πέρσαι …………………….(κηρύττω, οριστική αορίστου) τὸν πόλεμον τοῖς Ἀθηναίοις.
ii. Ἡμεῖς οὐ δυνάμεθα ……………….. (στρατεύω, απαρέμφατο ενεστώτα)
iii. Μετὰ τὴν μάχην οἱ  Ἕλληνες………………… (παύω, οριστική μέλλοντα) τῆς μανίας καὶ τῆς πλεονεξίας.
iv. Δαρεῖος ……………………… (πέμπω, οριστική παρακειμένου) ἄγγελον εἰς τάς Ἀθήνας.
                                                                                                                                      (Μονάδες 2,5)
3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ρήμα) τις υπογραμμισμένες λέξεις:
i. Ἐγὼ καὶ σύ ἐσμέν φίλοι.
ii. Οἱ ἀγαθοὶ τολμῶσι τοὺς πόνους.
                                                                                                                                        (Μονάδες 2) 
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐν μέν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τήν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι·   καί γάρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τόν ἀγαθόν ἄνδρα καί φιλόπατριν καί συμμισεῖν τοῖς φίλοις τούς ἐχθρούς καί συναγαπᾶν τούς φίλους·   ὅταν δέ τό τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις,   ἐπιλαθέσθαι χρή πάντων τῶν τοιούτων καί πολλάκις μέν εὐλογεῖν καί κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τούς ἐχθρούς,   ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο,   πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καί ψέγειν ἐπονειδίστως τούς ἀναγκαιοτάτους,   ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν.

Β. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, Πρόλογος 2.3
 Ὅταν γάρ τις τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ, ἐπιλαθέσθαι χρὴ εὐνοίας καὶ μίσους καὶ πολλάκις κοσμεῖν τοὺς ἐχθροὺς τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δὲ ἐλέγχειν τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ´ ὑποδεικνύωσι. Διόπερ οὔτε τῶν φίλων καθάπτεσθαι οὔτε τοὺς ἐχθροὺς ἐπαινεῖν ὀκνητέον.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιές είναι οι  υποχρεώσεις ενός φίλου προς τους συντρόφους του σύμφωνα με τον Πολύβιο;
                                                                                             (μονάδες 2 )
2. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα οποία κάνει λόγο στο έργο του;  Ποιες είναι οι συνέπειες για την ποιότητα του ιστορικού έργου ή μη τήρηση των προϋποθέσεων;
                                                                                              (μονάδες 2)
3. Αφού συγκρίνετε το Α΄ κείμενο του Πολύβιου με το παράλληλο της Άννας Κομνηνής να εντοπίσετε μια ομοιότητα όσον αφορά το χρέος του ιστορικού.                                                                            (μονάδες 2)
Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
1. Να αποδώσετε τη σημασία των φράσεων και λέξεων: «από καταβολής κόσμου», «διαγωγή κοσμιοτάτη», «κοσμογονία», «κοσμοπολίτης».
                                                                                               (μονάδες 2)
2. Να σχηματίσετε σύνθετα αρσενικά ουσιαστικά και επίθετα της α.ε. χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που δίνονται:
Λόγος + γράφω
Νόμος + τίθημι (θε-)
Λίθος + ξέω
Κτήνος + τρέφω
Νίκη + φέρω
Θάνατος + φέρω
                                                                                                (μονάδες 2)
5α. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
Τῳ βίῳ
Τήν ἐπιείκειαν
Τούς ἐχθρούς
Τῶν πάντων
Τοῦτο
                                                                                             (μονάδες 2,5)
β. εἶναι: να γραφεί το β’ ενικό ευκτικής και προστακτικής Ενεστώτα.
ψέγειν: να γραφεί το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής και υποτακτικής Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος.
                                                                                             (μονάδες 2,5)
6α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι των παρακάτω προτάσεων:
«Οἱ ἀρχαῖοι ἐνόμιζον ἀστέρας τούς θεούς εἶναι.  

«καί γάρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τόν ἀγαθόν ἄνδρα καί φιλόπατριν»
                                                                                        (μονάδες 2,5)  
β. Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις:
-Ὀκνῶ μή μάταιος ἡμῖν ἡ στρατείᾳ γένηται.
-Ἐπειδή δέ τοῦτ' οὐχ οὕτως ἔχει, φυλάττεσθαι φημί δεῖν.
                                                                                            (μονάδες 2,5)
                                            ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ                  
                                                     ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!    

          ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   
                                                             ΘΕΜΑΤΑ
Α.ΚΕΙΜΕΝΟ: «Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία»
Εἰ δέ σύ οἴει ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ τύρρανος δία τοῦτο καί πλείω ἀπ'αὑτῶν εὐφραίνεται. Οὐδέ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδῃ, ὥσπερ οἱ ἀθληταί οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες, τοῦτ'αὐτούς εὐφραίνει, ἀλλ'ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ'αὑτούς ἀνιᾷ, οὕτω καί ὁ τύραννος οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων, τοτ'εὐφραίνεται, ἀλλ'ὅταν ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ, τούτῳ λυπεῖται. Τούτους γάρ ἀνταγωνιστάς ἡγεῖται αὑτῷ του πλούτου εἶναι. Οὐδέ γε θάττονι γίγνεται τῳ τυράννῳ ἡ τῳ ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ.  Ὁ μέν γάρ ἰδιώτης οἰκίας ἡ ἀγροῦ ἡ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ, ὁ δέ τύραννος ἡ πόλεων ἡ χώρας πολλῆς ἡ λιμένων ἡ ἀκροπόλεων ἰσχυρῶν…Ἀλλά μέντοι καί πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν ὡς πολλούς τῶν τυράννων..
Ξενοφῶν, Ἱέρων 4.6-9

Β.ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ποίους δὲ πένητας καὶ ποίους πλουσίους καλεῖς; Τοὺς μέν, οἶμαι, μὴ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τελεῖν πένητας, τοὺς δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν πλουσίους. Καταμεμάθηκας οὖν ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλίγα ἔχουσιν οὐ μόνον ἀρκεῖ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ περιποιοῦνται ἀπ᾽ αὐτῶν, ἐνίοις δὲ πάνυ πολλὰ οὐχ ἱκανά ἐστι; Καὶ νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, ὀρθῶς γάρ με ἀναμιμνῄσκεις, οἶδα γὰρ καὶ τυράννους τινάς, οἳ δι᾽ ἔνδειαν ὥσπερ οἱ ἀπορώτατοι ἀναγκάζονται ἀδικεῖν.

Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 4.2.37-39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα: «Εἰ δέ σύ οἴει ὡς πλείω ἔχων………….. ἡγεῖται αὑτῷ του πλούτου εἶναι».
                                                                                         (μονάδες  4)
2α.Πότε ένας αθλητής αισθάνεται  ευχαριστημένος σύμφωνα με το κείμενο Α;           
                                                                                                    (μονάδες 2)
                                                                                      
2β. Αφού μελετήσετε και τα δύο κείμενα να εντοπίσετε μια ομοιότητα που παρουσιάζουν όσον αφορά τις διαπιστώσεις των ομιλητών για τη συμπεριφορά των τυράννων
                                                                                              (μονάδες 2 )
3.Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της ν.ε. με α’ συνθετικό το επίθετο ταχύς, ώστε να αποδώσετε τη σημασία των παρακάτω φράσεων:
1. αυτός που πλέει με μεγάλη ταχύτητα…………………...
2. η γρήγορη αποστολή δεμάτων, εμπορευμάτων………..
3. η πληρωμή λογαριασμών μέσω του Ταχυδρομείου……
4. η παθολογική επιτάχυνση των παλμών της καρδιάς…
                                                                                                (μονάδες 2) 
4. Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά της α.ε. από τα επίθετα εὐδαίμων, σοφός,                                                                                       (μονάδες 2)
5α. ο τύραννος, τά κτήματα: να γραφεί η γενική και η δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
                                                                                               (μονάδες 2)
5β. ἀνιᾷ: να γραφεί το α΄ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος.
λυπεῖται: να γραφεί το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στη μέση φωνή.                                         
                                                                                                (μονάδες  2) 
6.αΝα χαρακτηριστεί συντακτικά η δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, εξάρτηση και συντακτική θέση): «ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ τύρρανος διά τοῦτο καί πλείω ἀπ'αὑτῶν εὐφραίνεται».
                                                                                               (μονάδες 2 )
6.β Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου
                                                                                                (μονάδες 2 )

                                            ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
     
                                                               ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

                           
                                                                             16 σχόλια:

 1. Σας παρακαλω μπορειτε να μας δωσετε και τις λυσεις για τα διαγωνισματα για να ελεγξω τις απαντησεις μου!!
  Μαθήτρια Β' Γυμνασιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. kai na ftiaksetai diagwnismata g gimnasiou me perissotera keimena giati auto einai ektos ulhs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΕ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΟΠΟΤΕ ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γίνεται να φτιάξετε διαγωνίσματα Γ γυμνασίου με άλλα κείμενα διότι αυτό μας το έχουν εκτός ύλης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σας παρακαλώ να βάλετε και τις λύσεις γιατί τα χρειάζομαι για τις εξετασεις για ΑΥΡΙΟ
  ΜΑΘΗΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν προλαβαίνεις εγώ γράφω αύριο (Πέμπτη) καλά μπήκες 3:18 π.μ. για να ψάξεις;;;;

   Διαγραφή
  2. δωστε λυσεις γραφω αυριο

   Διαγραφή
 6. χαλια!!ειναι εκτος υλης!!πλιιζζζ φτιαξτε το!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. τετοια απελπισια που μπηκες για να ψαξεις στις 3 τα ξυμερωματα??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα περισσότερα είναι εκτός ύλης(γραφω σε μια εβδομαδα το πρωτο διαγωνισμα του τριμηνου) και δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν είναι σωστα γιατι δεν έχει λύσεις.Θα μπορούσε να έχει λύσεις και πιο συγκεκριμένα θέματα οχι μονο για τελικές εξετάσεις!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εγω αυριο γραφω αρχαια... Καλη μας τυχη😊

   Διαγραφή
 9. ρε παιδιά αύριο γράφω στα συνηρημένα και δεν ξέρω τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. WOW!!!αυριο γραφω δυστυχως αρχαια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυριο γραφω ιστορια

  ΑπάντησηΔιαγραφή