Αναγνώστες

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

Συχνά στο γραπτό λόγο μας δε δυσκολευόμαστε στην εύρεση των επιχειρημάτων και των αποδεικτικών στοιχείων αλλά στη σωστή σύνδεση και σύνθεση ώστε το κείμενό μας να παρουσιάζει συνοχή και αλληλουχία. Αυτό απαιτεί επιλογή της κατάλληλης συνδετικής λέξης ή φράσης που θα δέσει σφιχτά και φυσικά το κείμενό μας. Ακολουθούν οι πιο γνωστές συνδετικές-διαρθρωτικές λέξεις και εκφράσεις για την παραγωγή γραπτού λόγου Τρόποι έναρξης μιας θεματικής περιόδου:

«Είναι γνωστό ότι...»
«Δεν υπάρχει αμφιβολία..»
«Είναι κοινά παραδεκτό..»
«Είναι γεγονός ότι...»
«Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη....»
«Αποτελεί κοινό τόπο ότι ..»
«Είναι κοινός τόπος...»
«Κατά κοινή ομολογία...»
«Υποστηρίζεται συχνά ότι...»
«Λέγεται συχνά ότι...»

Συνδετικές λέξεις - φράσεις που συνδέουν τη θεματική πρόταση με τις λεπτομέρειες

«Ειδικότερα...»
«Πράγματι...»
«Πιο συγκεκριμένα...»
«Αναλυτικότερα...»
«Γι΄ αυτό λοιπόν...»
«Με άλλα λόγια...»
«Φυσικά...»
«Βέβαια...»
«Αναντίρρητα...»
«Έτσι..»
«Οπωσδήποτε...»
«Αρχικά...»
«Στην περίπτωση αυτή...»
«Αυτό ισχύει στο μέτρο που....»
«Είναι αλήθεια ότι...»
«Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί λεκτική υπερβολή»
«Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία...»
«Με αφετηρία τη θέση αυτή...»
«Κατά συνέπεια είναι ανάγκη...»
«Σε μια τέτοια περίπτωση....»
«Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε...»
«Με δεδομένα τα παραπάνω δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι...»

Ενδεικτικοί τρόποι έναρξης της περιόδου κατακλείδας

 «Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα...»
 «Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε...»
 «Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό...»
 «Εύκολα, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να συμπεράνει...»
 «Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό...»
«Εύκολα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα...»
«Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές...»

Μεταβατικές - διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις:

α) Λέξεις που δηλώνουν χρονική σχέση:
ταυτόχρονα, συγχρόνως, προηγουμένως, ύστερα, έπειτα, στη συνέχεια, αμέσως, τέλος, κατόπιν, εν τω μεταξύ, αργότερα, τώρα, πριν, ενώ, καθώς, αφότου ...

β) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν πρόθεση, ομοιότητα, αναλογία, συμπλήρωση:
επιπλέον, επίσης, ακόμα, επιπροσθέτως, παράλληλα, εξάλλου, εκτός απ΄ αυτό, συμπληρωματικά, κοντά σ΄ αυτό, ας σημειωθεί ακόμη ότι, δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη ότι, θα αποτελούσε παράλειψη αν...

γ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν αντίθεση - εναντίωση:
ωστόσο, αντίθετα, εντούτοις, παρόλο που, αντίστροφα, απεναντίας, μολαταύτα, άλλωστε, ακόμα και αν, μολονότι, παρ΄ όλα αυτά, σε αντίθεση μ΄ αυτό, Δε συμβαίνει όμως το ίδιο κ.λ.π.

δ) Λέξεις ή φράσεις που εισάγουν επεξήγηση:
με άλλα λόγια, ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι, δηλαδή, συγκεκριμένα, σαφέστερα, μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη, για να γίνει πιο σαφές, ακριβέστερα...

ε) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν συμπέρασμα ή σχέση αιτίου - αποτελέσματος:
επομένως, συνεπώς, συμπερασματικά, άρα, επιλογικά, κατά συνέπεια, όπως προκύπτει, ανακεφαλαιώνοντας γι΄ αυτό το λόγο, αυτό οφείλεται σε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για τους παραπάνω λόγους ....

στ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν τοπική σειρά ή σχέση:
εδώ, εκεί, κοντά, μακριά, στο σημείο αυτό, μέσα έξω ....

η) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν έμφαση ή βεβαιότητα:
πράγματι, ιδιαίτερα, ξεχωριστά, αξίζει να τονιστεί, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται, εκείνο που προέχει, είναι αξιοπρόσεκτο ότι, προπάντων, ειδικά, περισσότερο, το κυριότερο όμως είναι, αναντίρρητα, είναι σαφές, είναι γεγονός, οπωσδήποτε, βέβαια, φυσικά ....

θ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν διάζευξη:
ή - ή, είτε - είτε, ούτε – ούτε

ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΛΕΞΗΣ Η ΦΡΑΣΗΣ:

1) Για πρόσθεση – συμπλήρωση – ομοιότητα :

Αφενός …αφετέρου…
Επίσης …
Παράλληλα…
Ακόμη …
Επιπλέον …
Επιπροσθέτως…
Εκτός απ’ αυτό
Δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη ότι…
Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί…
Αξίζει , επιπλέον ν’ αναφερθούμε…
Όχι μόνο… αλλά και…
Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε…

2) Για χρονική σύνδεση :

Ταυτόχρονα…
Συγχρόνως…
Αρχικά…
Ύστερα…
Αφότου…
Στη συνέχεια…
Ενώ …
Μετά από αυτό…

3) Για αντίθεση – εναντίωση :

Και όμως…
Εντούτοις…
Απεναντίας…
Σε αντίθεση…
Μ’ αυτό…
Ενώ…
Ωστόσο…
Μολαταύτα…
Αντίθετα…
Άλλωστε…
Από την άλλη πλευρά…

Συμπληρωματικά όταν θέλουμε:

1) Να αποδείξουμε τις αιτίες – παράγοντες σε μια παράγραφο, μπορούμε, ενδεικτικά να χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω τρόπους:

Στη διαμόρφωση (του αρνητικού αυτού παράγοντα) σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει ...
Τα βαθύτερα αίτια (της κοινωνικής αυτής μάστιγας) πρέπει να αναζητηθούν...
Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα...
Αυτό που κυρίως ευθύνεται για την έξαρση...
Το πρόβλημα αυτό ανάγεται σε πολλά και σύνθετα αίτια...
Θα άξιζε όμως ν’ αναρωτηθεί κανείς σε ποιους λόγους οφείλεται...
Δεν πρόκειται , ωστόσο, ν’ ανακαλύψουμε τα πραγματικά αίτια του νοσηρού αυτού φαινομένου, αν δεν λάβουμε υπόψη...

2) Να οργανώσουμε παραγράφους, για να καταδείξουμε τη θετική ή αρνητική επίδραση ενός παράγοντα, ενδεικτικά μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους παρακάτω τρόπους :

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα...
Το ίδιο (θετικά ή αρνητικά) αντανακλά η ύπαρξη του παράγοντα (αυτού) στην
ατομική και κοινωνική ζωή...
Ανυπολόγιστες, όμως, είναι οι επιπτώσεις...
Στις (θετικές ή αρνητικές) επιπτώσεις συγκαταλέγονται...
Ένα άλλο σύμπτωμα, όχι αμελητέο, είναι και τούτο...

3) Να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης ενός θετικού ή αρνητικού παράγοντα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους παρακάτω τρόπους έναρξης :

Το νοσηρό αυτό φαινόμενο θα αντιμετωπισθεί ριζικά, αν...
Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη της άμεσης δραστηριοποίησης...
Αποφασιστικής σημασίας κρίνεται η συμβολή...
Σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει...
Αμετάθετο χρέος έχουμε ...
Χωρίς όμως την εκδήλωση της ατομικής και συλλογικής προσπάθειας η αντιμετώπιση του προβλήματος καθίσταται δυσχερής...

4) Ενδεικτικές χρηστικές φράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως αρχή γενικά της παραγράφου, αλλά και ως μετάβαση μεταξύ των παραγράφων (εναρκτικές – μεταβατικές φράσεις) :

Είναι περιττό να τονιστεί ...
Είναι απαραίτητο να επισημανθεί...
Ξεχωριστός λόγος, όμως, πρέπει να γίνει...
Είναι χρήσιμο να τονιστεί επίσης...
Είναι φανερό ότι...
Προχωρώντας διαπιστώνουμε ότι...
Ελάχιστοι θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι...
Πολλοί θα συμφωνούσαν με την άποψη...
Επεκτείνοντας το συλλογισμό μας, θα λέγαμε...
Προβάλλει, όμως, στο σημείο αυτό μια βαρυσήμαντη αντίρρηση...
Γράφω σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας
συχνά φράσεις ενεργητικής σύνταξης ή παθητικής σύνταξης :
ο συγγραφέας αναφέρει, υποστηρίζει, εκφράζει την άποψη, τονίζει, επισημαίνει, σχολιάζει, εκφράζει τον προβληματισμό του, θέτει το ερώτημα, υπογραμμίζει την ανάγκη να, συνεχίζει την ανάλυση του αναφερόμενος, φέρνει παραδείγματα για να υποστηρίξει την άποψη πως/ότι..., πραγματοποιεί μια ιστορική αναδρομή στο θέμα αναφερόμενος σε..., αναζητά τα αίτια του Χ φαινομένου σε..., απαριθμεί τις εκφάνσεις / τα αποτελέσματα τον Χ φαινομένου.., χρησιμοποιεί απόψεις μελετητών / αποτελέσματα ερευνών για να στηρίξει την άποψη πως... , καταλήγει στο συμπέρασμα πως/ότι... π.χ. στο κείμενο αναφέρεται... κ.λπ. ή φράσεις του τύπου: «σύμφωνα με την άποψη τον συγγραφέα..,αποφεύγοντας, βέβαια, την καταχρηστική επανάληψη των φράσεων « ο συγγραφέας» ή «στο κείμενο».

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Ξεκινώ τη θεματική πρόταση της περίληψης ως εξής:
¨Το άρθρο, κείμενο κ.λπ. πραγματεύεται, ασχολείται με, έχει ως θέμα του κ.λπ. ή αντικείμενο, θέμα του άρθρου, του βιβλίου ή της ομιλίας είναι κ.ά.
Δόκιμες – Στερεότυπες ενάρξεις περιληπτικού κειμένου
Ο δημοσιογράφος στο άρθρο του καταγράφει τον προβληματισμό του αναφορικά...
Ο συγγραφέας αναφερόμενος στο ρόλο που διαδραματίζει (η τηλεόραση)
αναγνωρίζει...
Το άρθρο αυτό θίγει το πολυσυζητημένο (πολύκροτο θέμα)...
Ο δημοσιογράφος με αφορμή (την παράδοση στις αστυνομικές αρχές χρηματικού ποσού από νεαρό μετανάστη) διαπιστώνει ότι...
Ο συντάκτης του παρόντος κειμένου τονίζει...
Στο κείμενο αυτό υποστηρίζεται ότι...
Στο κειμενικό αυτό απόσπασμα εκφράζεται η άποψη ότι...
Στο δοκιμιακό αυτό κείμενο ο συγγραφέας πραγματεύεται...
Σύμφωνα με το άρθρο...
Ο επιφυλλιδογράφος εκφράζει την άποψη να προσεγγίσει...
Κατά το συγγραφέα η πρωτοφανής έξαρση...
Ο κειμενογράφος διαπιστώνοντας την κρίση που διέρχεται η σύγχρονη κοινωνία (...) επιχειρεί ...
Η θέση του συγγραφέα είναι...
Στο δημοσίευμα αυτό ο αρθρογράφος υπερασπίζεται την άποψη...
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο συγγραφέας διαπιστώνει , προσεγγίζει, φωτίζει , διερευνά...
Ο δοκιμιογράφος του αποδεικτικού αυτού δοκιμίου επιχειρηματολογεί...
Το πρόβλημα που απασχολεί το συγγραφέα...
Ο συγγραφέας στο άρθρο του αναφέρεται στο επίμαχο ζήτημα...
Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Τύπου προβάλλεται...
Ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι...

71 σχόλια:

 1. Πολύ καλή δουλειά.Χρησιμοποίησα ένα τμήμα των διαρθρωτικών λέξεων γράφοντας φυσικά από πού το πήρα!Ευχαριστώ πολύ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Mραβο Πέτρο .Ωραίο και χρησιμο το ιστολόγιο σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια με βοήθησε πάρα πολύ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αψογη δουλεια!Πολυ χρησιμο το ιστολογιο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟ!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ καλή και χρήσιμη δουλειά. Σας ευχαριστούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το "καθως επισης" ειναι συνδετικη φραση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ευχαριστώ, ήταν πολύ βοηθητικό σε όλες μου τις εργασίες. Να σαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ευχαριστώ πολύ, με βοήθησες σε πολλές εργασίες μου. Να σαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπράβο!!!!!!!!Ούτε η καθηγήτρια στα ιδιαίτερα δεν μου προσφέρει τόσες επιλογές!!!! Εάν είσαι και εκπαιδευτικός και δίνεις τέτοιες σημειώσεις όλα τα παιδιά θα ήταν αναντίρρητα ευχαριστημενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. εξαιρετικά χρήσιμο! σε ευχαριστώ πάρα πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Eυχαριστώ πολύ! Εξαιρετικός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. τελειο!!θα τα χρησιμοποιησω στις εξετασεις!!!!!!ευχαριστουμε πολυυυυυυυυυ!!!! <3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. φιλε περασα της εξεταης με την βοηθησα σου φυσικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Euxaristw para polu gia thn vohtheia sou

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Pragmatika e3eretikh douleia me sosate :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. πραγματικα ειναι εξαιρετικο, ομως αυτο που μου λειπει ειναι πραγματα σχετικα με την περιληψη! χρειαζομαι λεξεις-φρασεις για μετα την θεματικη περιοδο... κολλαω στα κλασικα "ο συγγραφεας αναφερεται", "ο αρθρογραφος τονιζει" και αλλα τετοια! χρειαζομαι μια ποικιλια και μια αναβαθμιση στο λεξιλογιο μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. πραγματικα το πληρεστερο ιστολογιο που εχω βρει μεχρι στιγμης και η βοηθεια που ελαβα ηταν τρομερη..πλεον μπορω να εχω ροη και συνοχη στον λογο μου χρησιμοποιωντας ποικιλλες φρασεις..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ευχαριστούμε που μοιραστηκες τον κόπο σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Πάρα πολύ βοηθητικό το ιστολόγιο σου! Το καλύτερο που έχω βρει μέχρι στιγμής! Ευχαριστώ για τη βοήθεια :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μπορει καποιος να με βοηθησει να κανω περιληψη στο κειμενο του Ε.Παπανουτσου "Εργασια και επαγγελμα" (σελ.216-219 στο βιβλιο θεματικοι κυκλοι) ; Μου φανηκε εξαιρετικα δυσκολο και δεν θα μπορεσω να την κανω χωρις βοηθεια .. παρακαλω να με βοηθησει οποιος μπορεσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πολύ καλή δουλειά, μπράβο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Είναι πολύ χρήσιμο! Μπράβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εξαιρετική δουλειά αδελφέ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ευχαριστω να σαι καλα με βοηθησες αρκετα αλλα δεν καταλαβα κατι και αυριο γραφουμε διαγωνισμα!!!σ.λεξεις η φρασεις μπαινουν παντα εκει που χωριζεται η παραγραφος;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Πολυ καλο!Με βοηθησε αρκετα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αρκετα χρησιμο!Με βοηθαει ιδιαιτερα στη συνδεση προτασεων και παραγραφων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Πολυ χρησιμο !!!!!!!! Με βοηθαει παρα πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Χίλια ευχαριστώ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Πολύ καλή δουλειά!!
  Με βοήθησες να πάρω καλύτερο βαθμό στην έκθεση!
  Χίλια ευχαριστώ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ευχαριστώ πάρα πολύ :) με βοήθησε πολύ, πραγματικά! Εξαιρετική δουλειά!! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!!! Με βοηθάτε σε απίστευτο βαθμό!!! Πραγματικά σας συγχαίρω για το μεράκι για τη δουλειά σας!!!! Ξέρετε είμαι μαθητής Β' Λυκείου και από ότι παρατήρησα, είστε Ηπειρώτης!!!! Κατάγομαι και εγώ από την Ήπειρο(από το Σούλι) και αμέσως κατάλαβα ότι είστε εργατικός άνθρωπος, καθώς εμείς οι Ηπειρώτες φημιζόμαστε για την εργατικότητά μας!!! Και πάλι χίλια μπράβο για το έργο σας!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ααααα ρε Ηπειρωτη.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Το θεωρώ από τα πιο καλά blog στην εκπαίδευση !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Εξαιρετική δουλειά! Με έχετε βοηθήσει άπειρες φορές..Σας ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε τη καλή δουλειά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. τι ωραια που περναμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Συγχαρητήρια! Βοηθά πάρα πολύ φοιτητές και μαθητές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Αψογο! Πολυ χρήσιμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Κύριε Πέτρο, χρόνια πολλά και καλή χρονιά!!! Ας ελπίσουμε το 2016 να φέρει υγεία , ευτυχία, αγάπη και ειρήνη στον κόσμο και εύχομαι όλα τα καλά σε σας και την οικογένειά σας και όλους όσους αγαπάτε!!! Θα ήθελα να μου αναφέρετε άλλες προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσα να αρχίσω την περίληψη μου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. μπραβο σας! πολυ χρησιμο πραγματικα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Κυριε Πετρο ειστε πολυ μπροστα..πολυ βοηθητικο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ!!!ΤΟ <>ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ-ΠΛΕΟΝ-ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Αρκετά χρήσιμο.. Πολύ όμορφη κι πολύ σωστή δουλειά .Για προτεινόμενη λέξη για μια κατακλείδα μπορείς να προσθέσεις κι την λεξη < Εν κατακλειδη......> ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ξεχάσατε να προσθέσετε το εν κατακλέιδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ευχαριστω πολυ χωρις τη βοηθεια σου θα εκανα εκθεση μεχρι τις 3 το πρωι!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ευχαριστώ πολύ! Είναι πολύ χρήσιμα όλα. Νά είσαι καλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Μπράβο πολυ καλη προσπάθεια!!βοήθησε πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά της εργασίας σας! Είναι πολύ χρήσιμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ευχαριστώ πολυ! Πολύ χρήσιμο και βοηθητικό για την παραγωγή λόγου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Μπράβο! Πολύ χρήσιμο και βοηθητικό για την παραγωγή λόγου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. τι δηλώνει το "απο τη μια"??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλώνει αντίθεση (Απο τη μια πλευρά... Από την άλλη πλευρα...) συνήθως συντασει παραγραφους συγκρισης-αντίθεσης

   Διαγραφή
 52. Πάω γ' Λυκείου και είχα να γράψω μια έκθεση και δεν μπορούσα να σκεφτώ συνθετικές λέξεις για να συνεχίσω. Το ιστολόγιο σου με βοήθησε παραααα πολυυυ και εγραψα 19/20. Ευχαριστώ πολυυυ😊😊😊

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Χάρης εσένα εγραψα 20 στην έκθεση α Λυκείου. Πολλές από τις παραπάνω διαρθρωτικές-συνθετικές λέξεις δεν τις είχα σκεφτεί. Έκανες πολυυυ Καλή δουλειά!!!! Και ευχαριστώ πολύ για τη βοηθεια😊😊😊

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Πολυ χρησιμο το χρησιμοποιω απο την πρωτη γυμνασιου μεχρι και σημερα και με εχει βοηθσει τρομερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Συγχαρητήρια!!! Πολύ καλή κίνηση να δημιουργηθεί ένα τέτοιο "άρθρο". Είναι πολύ χρήσιμο !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. παρα πολυ χρησιμο μπραβο με βοηθησε παρα πολθ

  ΑπάντησηΔιαγραφή