Αναγνώστες

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ


Οι Aποκριές στην Ήπειρο γιορτάζονταν πάντα με πολύ κέφι.  Η γιορτή άρχιζε από το Σάββατο της πρώτης αποκριάς και τελείωνε την Καθαρά Δευτέρα. Από κει και στο εξής όπως λέγανε: "Σηκώνει ο πράσος την ουρά κι ο κρέμμυδος τα γένια"

"Πως το τρίβουν το πιπέρι"

ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
γγέλλω
,
γγελλον, γγελ, γγειλα, γγελκα, γγέλκειν· γγέλλομαι, γγελλόμην, γγελομαι & γγελθήσομαι, γγειλάμην & γγέλθην, γγελμαι, γγέλμην
  γω, γον, ξω, (ξα &) γαγον (γάγ‑), χα & γήοχα, χειν & γηόχειν· γομαι, γόμην ξομαι & χθήσομαι, γαγόμην & χθην, γμαι, γμην
  αν, νουν, ανέσομαι & ανέσω, νεσα, νεκα, νέκειν· ανομαι, νούμην, ανεθήσομαι, νέθην, νημαι, νήμην
  αρω, ρον, ρ, ρα, ρκα, ρκειν· αρομαι, ρόμην, ρομαι & ρθήσομαι, ράμην & ρθην, ρμαι, ρμην
  αρέω-, ρουν, αρήσω, ελον (λ-), ρηκα, ρήκειν· αρομαι, ρούμην, αρήσομαι & αρεθήσομαι, ελόμην & ρέθην, ρημαι, ρήμην [παθητικό του αρ είναι το λίσκομαι)
  ασθάνομαι, σθανόμην, ασθήσομαι, σθόμην, σθημαι, σθήμην
  ατιάομαι-μαι, τιώμην, ατάσομαι, τιασάμην & τιάθην, τίαμαι, τιάμην
  κούω, κουον, κούσομαι, κουσα, κήκοα, κηκόειν· κούομαι, κουόμην, κουσθήσομαι, κουσάμην & κούσθην, κουσμαι, κούσμην
  λίσκομαι, λισκόμην, λώσομαι, άλων & λων, άλωκα & λωκα, λώκειν
  πτω, πτον, ψω, ψα· πτομαι, πτόμην, ψομαι & φθήσομαι, ψάμην & φθην, μμαι, μμην
  ρχω, ρχον, ρξω, ρξα, ρχα, ρχειν· ρχομαι, ρχόμην, ρξομαι & ρχθήσομαι, ρξάμην & ρχθην, ργμαι, ργμην
  βαίνω, βαινον, βήσομαι, βην, βέβηκα, βεβήκειν· βαίνομαι, βαινόμην, -, βάθην, βέβαμαι, -
  βάλλω, βαλλον, βαλ, βαλον, βέβληκα, βεβλήκειν· βάλλομαι, βαλλόμην, βαλομαι & βληθήσομαι, βαλόμην & βλήθην, βέβλημαι, βεβλήμην
  βιβάζω, βίβαζον, βιβ (=βιβάω), βίβασα· βιβάζομαι, βιβαζόμην, βιβμαι, βιβασάμην & βιβάσθην, βεβίβασμαι, βεβιβάσμην
  βούλομαι, βουλόμην & βουλόμην, βουλήσομαι & βουληθήσομαι, βουλήθην & βουλήθην, βεβούλημαι, βεβουλήμην
  γηράσκω, γήρασκον, γηράσω & γηράσομαι, γήρασα & γήραν, γεγήρακα, γεγηράκειν
  γίγνομαι, γιγνόμην, γενήσομαι & γενηθήσομαι, γενόμην & γενήθην, γέγονα & γεγένημαι, γεγόνειν & γεγενήμην
  γιγνώσκω, γίγνωσκον, γνώσομαι, γνων, γνωκα, γνώκειν· γιγνώσκομαι, γιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, γνώσθην, γνωσμαι, γνώσμην
  (δείδω), -, δείσομαι, δεισα, δέδοικα & δέδια, δεδοίκειν (& δεδίειν)
  δε, δει, δεήσει, δέησε
  διδράσκω, δίδρασκον, δράσομαι, δραν, δέδρακα, δεδράκειν
  δίδωμι, δίδουν, δώσω, δωκα, δέδωκα, δεδώκειν· δίδομαι, διδόμην, δώσομαι & δοθήσομαι, δόμην & δόθην, δέδομαι, δεδόμην
  δύναμαι, δυνάμην, δυνήσομαι & δυνηθήσομαι, δυνησάμην & δυνήθην, δεδύνημαι, δεδυνήμην
  δύω, δυον, δύσω, δυσα· δύομαι, δυόμην, δύσομαι, δυσάμην & δυν
  δοκέω-, δόκουν, δόξω & δοκήσω, δοξα & δόκησα, δεδόκηκα· δοκομαι, δοκούμην, -, δόχθην & δοκήθην, δέδογμαι & δεδόκημαι. Δοκε, δόκει, δόξει, δοξε, δέδοκται, δέδοκτο
  δράω‑, δρων, δράσω, δρασα, δέδρακα, δεδράκειν
  άω-, εων, άσω, εασα, εακα, εάκειν· ἐῶμαι, εώμην, άσομαι, εάθην, εαμαι, εάμην
  γείρω, γειρον, γερ, γειρα, γήγερκα· γείρομαι, γειρόμην, -, γρόμην & γέρθην, γήγερμαι & γρήγορα
  θω (συνηθίζω), -, -, -, εωθα (πρκ. με σημασία ενστ.), εώθειν (υπρσ. με σημασία πρτ.)
  εμί, ν, σομαι, γενόμην & γενήθην, γέγονα & γεγένημαι, γεγόνειν & γεγενήμην
  εμι & ρχομαι, α & ειν, εμι, λθον, λήλυθα, ληλύθειν
  λαύνω, λαυνον, λ (-ς, -…) & λάσω, λασα, λήλακα, ληλάκειν· λαύνομαι, λαυνόμην, λάσομαι & λαθήσομαι, λασάμην & λάθην, λήλαμαι, ληλάμην.
  πομαι, επόμην, ψομαι, σπόμην, κολούθηκα, κολουθήκειν
  ρά-, ρων, ρασθήσομαι, ράσμην & ράσθην, ρασμαι, ράσμην
  ργάζομαι, εργαζόμην, ργάσομαι & ργασθήσομαι, εργασάμην & εργάσθην, εργασμαι, εργάσμην
  ρωτάω-, ρώτων, ρωτήσω & ρήσομαι, ρώτησα & ρόμην (ρ‑), ρώτηκα, ρωτήκειν·ρωτμαι, ρωτώμην, ρωτηθήσομαι, ρωτήθην, ρώτημαι, ρωτήμην
  σθίω, σθιον, δομαι, φαγον, δήδοκα, δηδόκειν· σθίομαι, σθιόμην, -, δεσάμην & δέσθην, δήδεσμαι, δηδέσμην
  εδω, ηδον, εδήσω, ηδησα, εδηκα, ηδήκειν
  χθαίρω, χθαιρον, χθαρ, χθηρα· χθαίρομαι, χθαιρόμην, χθαρομαι, χθηράμην
  χω*, εχον, ξω & σχήσω, σχον (σχ‑), σχηκα, σχήκειν· χομαι, εχόμην, ξομαι & σχήσομαι (& σχεθήσομαι), σχόμην (& σχέθην), σχημαι, σχήμην
  ζήω-, ζων, βιώσομαι (& ζήσω & ζήσομαι), βίωσα & βίων (& ζησα), βεβίωκα (& ζηκα), βεβιώκειν
  γέομαι-ομαι, γούμην, γήσομαι, γησάμην & γήθην, γημαι, γήμην
  κω, κον, ξω, ξα
  θνσκω, θνησκον, θανομαι, θανον, τέθνηκα, τεθνήκην
  ημι, ην, σω, κα, εκα, εκειν· εμαι, έμην, σομαι & θήσομαι, κάμην & εμην & εθην, εμαι, εμην
  κνέομαι-ομαι, κνούμην, ξομαι, κόμην, γμαι, γμην
  στημι, στην, στήσω, στησα, στήσας χω, στήσας εχον· σταμαι, στάμην, στήσομαι & σταθήσομαι, στησάμην & στην & στάθην, στηκα, στήκειν & εστήκειν
  σχω, σχον· σχομαι, σχόμην. (Οι υπόλοιποι χρόνοι όπως το χω)
  καλέω-, κάλουν, καλ (& καλέσω), κάλεσα, κέκληκα, κεκλήκειν· καλομαι, καλούμην,καλομαι (& καλέσομαι) & κληθήσομαι, καλεσάμην & κλήθην, κέκλημαι, κεκλήμην, κεκλήσομαι.
  κεμαι, κείμην, κείσομαι
  κόπτω, κοπτον, κόψω, κοψα, κέκοφα, κεκόφειν· κόπτομαι, κοπτόμην, κόψομαι & κοπήσομαι, κοψάμην & κόπην, κέκομμαι, κεκόμμην
  κτάομαι-μαι, κτώμην, κτήσομαι & κτηθήσομαι, κτησάμην & κτήθην, κέκτημαι, κεκτήμην, κεκτήσομαι
  κτείνω, κτεινον, κτεν, κτεινα & κτανον, κτονα, κτόνειν. Παθητικό: ποθνκω
  λαγχάνω, λάγχανον, λήξομαι, λαχον, εληχα (& λέλοχα), ελήχειν (& λελόγχειν)·λαγχάνομαι, λαγχανόμην, -, λήχθην, εληγμαι, ελήγμην
  λαμβάνω, λάμβανον, λήψομαι, λαβον, εληφα, ελήφειν· λαμβάνομαι, λαμβανόμην, ληφθήσομαι, λαβόμην & λήφθην, ελημμαι, ελήμμην
  λανθάνω, λάνθανον, λήσω, λαθον, λέληθα, λελήθειν· λανθάνομαι, λανθανόμην, λήσομαι & λησθήσομαι, λαθόμην & λήσθην, λέλησμαι, λελήσμην
  λέγω, λεγον, λέξω & ρ, λεξα & επα & επον, ερηκα, ερήκειν· λέγομαι, λεγόμην, λέξομαι & λεχθήσομαι & ηθήσομαι, (λεξάμην &) λέχθην & ρρήθην & επόμην, ερημαι, ερήμην
  λείπω, λειπον, λείψω, λιπον, λέλοιπα, λελοίπειν· λείπομαι, λειπόμην, λείψομαι & λειφθήσομαι, λιπόμην & λείφθην, λέλειμμαι, λελείμμην
  μάχομαι, μαχόμην, μαχομαι, μαχεσάμην, μεμάχημαι, μεμαχήμην
  μένω, μενον, μεν, μεινα, μεμενηκα, μεμενήκειν
  μ(ε)ίγνυμι, μ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, μ(ε)ιξα· μ(ε)ίγνυμαι, μ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι & μ(ε)ιχθήσομαι & μιγήσομαι, μ(ε)ιξάμην & μ(ε)ίχθην & μίγην, μέμ(ε)ιγμαι.
  μιμνσκω, μίμνσκον, μνήσω, μνησα· μιμνσκομαι, μιμνσκόμην, μνήσομαι & μνησθήσομαι, μνησάμην & μνήσθην, μέμνημαι, μεμνήμην.
  οδα, δειν & δη, εσομαι & εδήσω, γνων, γνωκα, γνώκειν
  οομαι (& ομαι), όμην (& μην), οήσομαι, ήθην, -, -
  οχομαι, χόμην, οχήσομαι, -, (οχωκα & χηκα & χημαι & οχημαι), (οχώκειν & χήκειν & χήμην)
  λλυμι, λλυν, λ & λέσω, λεσα, λώλεκα, λωλέκειν· λλυμαι, λλύμην, λομαι, λόμην, λωλα, λώλειν
  μνυμι & μνύω, μνυν & μνυον, μομαι & μώσω, μοσα, μώμοκα, μωμόκειν· μνυμαι, -, -, μνύσθην & μόθην, μώμοσμαι, -
  ράω-, ώρων, ψομαι, εδον, ώρακα & όρακα & πωπα, ωράκειν & πώπειν· ρμαι, ωρώμην, φθήσομαι, (ψάμην &) εδόμην & φθην, ώραμαι & μμαι, ωράμην & μμην
  ρμάω-, ρμων, ρμήσω, ρμησα, ρμηκα, ρμήκειν
  ρμέω-, ρμουν, ρμήσω, ρμησα, ρμηκα, ρμήκειν
  παρανομέω-, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν·παρανομομαι, παρενομούμην, -, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην.
  πάσχω, πασχον, πείσομαι, παθον, πέπονθα, πεπόνθειν
  πειράω-, πείρων, πειράσω, πείρασα, πεπείρακα, πεπειράκειν· πειρμαι, πειρώμην, πειράσομαι & πειραθήσομαι, πειρασάμην & πειράθην, πεπείραμαι, πεπειράμην
  πείθω, πειθον, πείσω, πεισα & πιθον, πέπεικα, -· πείθομαι, πειθόμην, πείσομαι & πεισθήσομαι, πιθόμην & πείσθην, πέπεισμαι & πέποιθα, -
  πέμπω, πεμπον, πέμψω, πεμψα, πέπομφα, πεπόμφην· πέμπομαι, πεμπόμην, πέμψομαι & πεμφθήσομαι, πεμψάμην & πέμφθην, πέπεμμαι, πεπέμμην
  πίπτω, πιπτον, πεσομαι, πεσον, πέπτωκα, πεπτώκειν
  πλέω, πλεον, πλεύσομαι & πλευσομαι, πλευσα, πέπλευκα, πεπλεύκειν· πλέομαι, πλεόμην, πλευσθήσομαι, πλεύσθην, πέπλευσμαι, πεπλεύσμην
  ποιέω-, ποίουν, ποιήσω, ποίησα, πεποίηκα, πεποιήκειν· ποιομαι, ποιούμην, ποιήσομαι & ποιηθήσομαι, ποιησάμην & ποιήθην, πεποίημαι, πεποιήμην
  πράττω, πραττον, πράξω, πραξα, πέπραχα, πεπράχειν· πράττομαι, πραττόμην, πράξομαι & πραχθήσομαι, πραξάμην & πράχθην, πέπραγμαι, πεπράγμην
  πυνθάνομαι (πληροφορούμαι, εξετάζω, ζητώ να μάθω), πυνθανόμην, πεύσομαι & πευσομαι, πυθόμην, πέπυσμαι, πεπύσμην
  έω, ρρεον, εύσομαι & υήσομαι, ρρύην
  σβέννυμι & σβεννύω, σβένυν & σβέννυον, σβέσω, σβεσα, σβηκα· σβέννυμαι, σβεννύμην, σβήσομαι & σβεσθήσομαι, σβέσθην & σβην, σβεσμαι
  σημαίνω, σήμαινον, σημαν, σήμηνα, σεσήμαγκα· σημαίνομαι, σημαινόμην, σημανομαι & σημανθήσομαι, σημηνάμην & σημάνθην, σεσήμασμαι, σεσημάσμην
  σκεδάννυμι, σκεδάννυν & σκεδάννυον, σκεδ & σκεδάσω, σκέδασα· σκεδάννυμαι, σκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, σκεδασάμην & σκεδάσθην, σκέδασμαι, σκεδάσμην
  σκοπέω-, σκόπουν, σκοπήσω, σκόπησα· σκοπομαι, σκοπούμην, σκέψομαι, σκεψάμην & σκέφθην, σκεμμαι, σκέμμην
  σπένδω, σπενδον, σπείσω, σπεισα· σπένδομαι, σπενδόμην, σπείσομαι, σπεισάμην, σπεισμαι, σπείσμην
  συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν· συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι & συλλεχθήσομαι, συνελεξάμην & συνελέχθην & συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην
  τάσσω, τασσον, τάξω, ταξα, τέταχα, τετάχειν· τάσσομαι, τασσόμην, τάξομαι & ταχθήσομαι, ταξάμην & τάχθην, τέταγμαι, τετάγμην
  τελέω-, τέλουν, τελ, τέλεσα, τετέλεκα, τετελέκειν· τελομαι, τελούμην, τελομαι & τελεσθήσομαι, τελεσάμην & τελέσθην, τετέλεσμαι, τετελέσμην
  τίθημι, τίθην, θήσω, θηκα, τέθηκα, τεθήκειν· τίθεμαι, τιθέμην, θήσομαι & τεθήσομαι, θέμην & τέθην, τέθημαι & κεμαι, τεθήμην & κείμην
  τρέπω, τρεπον, τρέψω, τρεψα & τραπον, τέτροφα & τέτραφα, τετρόφειν & τετράφειν·τρέπομαι, τρεπόμην, τρέψομαι & τρεφθήσομαι & τραπήσομαι, τρεψάμην & τραπόμην & τρέφθην & τράπην, τέτραμμαι, τετράμμην
  τρέχω & θέω, τρεχον, δραμομαι, δραμον, δεδράμηκα
  φαίνω, φαινον, φαν, φηνα, πέφαγκα, (πεφάγκειν)· φαίνομαι, φαινόμην, φανομαι & φανήσομαι & φανθήσομαι, φηνάμην & φάνην & φάνθην, πέφασμαι & πέφηνα, (πεφάσμην & πεφήνην)
  φέρω, φερον, οσω, νεγκον, νήνοχα, νηνόχειν· φέρομαι, φερόμην, οσομαι & νεχθήσομαι, (νεγκάμην &) νεγκόμην & νέχθην, νήνεγμαι, νηνέγμην
  φεύγω, φευγον, φεύξομαι & φευξομαι, φυγον, πέφευγα, πεφεύγειν
  φημί, φην, φήσω, φησα, ερηκα, ερήκειν
  φθάνω, φθανον, φθήσομαι & φθάσω, φθασα & φθην, φθακα, φθάκειν
  φθείρω, φθειρον, φθερ, φθειρα, φθαρκα, φθάρκειν· φθείρομαι, φθειρόμην, φθερομαι & φθαρήσομαι, φθάρην, φθαρμαι & φθορα, φθάρμην & φθόρειν
  φύω, φυον, φύσω, φυσα· φύομαι, φυόμην, φύσομαι, φυν, πέφυκα, πεφύκειν
  χρή, ()χρν, χρσται
  χρήομαι-μαι, χρώμην, χρήσομαι, χρησάμην & χρήσθην, κέχρημαι, κεχρήμην, κεχρήσομαι
  ψηφίζω, ψήφιζον, ψηφι, ψήφισα, ψήφικα, ψηφίκειν· ψηφίζομαι, ψηφιζόμην, ψηφιομαι & ψηφισθήσομαι, ψηφισάμην & ψηφίσθην, ψήφισμαι, ψηφίσμην
  νομαι, ωνούμην, νήσομαι & νηθήσομαι, πριάμην & ωνήθην, ώνημαι, ωνήμην