Αναγνώστες

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.


Ακολουθούν ασκήσεις επανάληψης της γραμματικής και του συντακτικού  της αρχαίας ελληνικής! Καλή εξάσκηση! 
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ:1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:

τῷ                                (ὁ υἱός)                      αἱ                                 (ἡ ψῆφος)
τοῖς                             (ὁ στρατηγός)            τὸν                              (ὁ καρπός)
τῶν                              (ὁ ἵππος)                    τὴν                              (ἡ κάμηλος)
τοὺς                            (ὁ ἱατρός)                   τὰς                              (ἡ ὁδός)
τοῦ                              (ὁ ἥλιος)                      ὦ                                (ὁ δοῦλος)
τῇ                                (ἡ ὁδός)                      τῆς                              (ἡ ἔλαφος)
τὰ                                (τὸ δῶρον)                  τοῖς                             (τὸ μῆλον)

2. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθμό:

α) Ἐγὼ μὲν Ἀθηναῖός εἰμι, ὐμεῖς δὲ Θηβαῖοι.
β) Ἀγαθὸς εἶ σὺ καὶ δίκαιος κριτής.
γ) Ὁ στρατηγὸς οὗτος φίλος καὶ σύμμαχός ἐστιν.
δ) Ὁ οἶκος ἡμῶν πλούσιός ἐστιν.
ε) Οἱ διδάσκαλοι δοῦλοί εἰσιν ἐκ Σκυθίας.

3. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:

τοὺς                            (ὁ νεανίας)                 τὴν                              (ἡ γλῶττα)
τὰς                              (ἡ αἰχμή)                     τοῖς                             (ὁ πολίτης)
ὦ                                  (ὁ δεσπότης)              τῆς                              (ἡ θῆρα)
τῆς                              (ἡ ἄμυνα)                    ὦ                                  (ὁ πολίτης)
τὴν                              (ἡ κομιδή)                    οἱ                                 (ὁ γυμναστής)

4. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στις κατάλληλες πτώσεις:

οἱ                                 (ὁ λέων)                      τῶν                              (ὁ ἱερεύς)
τῶν                              (ὁ ἄρχων)                    τὴν                              (ἡ τέρψις)
τὸν                              (ὁ γίγας)                     τοῖς                             (ὁ μάντις)
τοῖς                             (ὁ ἰμάς)                       τῇ                                (ἡ φύσις)
τὸν                              (ὁ Ξενοφών)               τὰς                              (ἡ κτῆσις)
τοῦ                              (ὁ θεράπων)               τοῖς                             (ὁ ἐλέφας)

5. Να μεταφέρετε στον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο και Παρακείμενο τα ρήματα:

πέμπει:
ἐκδιώκει:
ἐκστρατεύετε:
μεταπείθομεν:
ἔσχομεν:

6. Να γράψετε τα απαρέμφατα Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων κελεύω, ἔχω, καταλείπω.

7. Να γράψετε τις μετοχές Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων ὁδεύω, κωλύω.

8. Να γράψετε τις μετοχές που δίνονται στην κατάλληλη πτώση:

οἱ                                 (ὁ ἐπιμένων)               τοῦ                              (ὁ ὤν)
τοῖς                             (ὁ γράψας)                 τῇ                                (ἡ ἔχουσα)
τῶν                              (ὁ ἀκούων)                  τὰ                                (τὸ ὄν)
τὸν                              (ὁ διδάσκων)               αἱ                                 (ἡ ἔχουσα)
τῶν                              (ὁ φονεύσας)              τὰ                                (τὸ έχον)

9. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:

            Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος). Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις. Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν. Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος). Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Τῷ γὰρ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν. Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει. Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

10. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:

- Ὁ Κῦρος ἀποπέμπει τοὺς δασμ__ τῷ ἀδελφ__.
- Ἐνταῦθά εἰσι μεγάλοι κῆπ__ πλήρεις ἀγρίων ζῴ__.
- Ἡμεῖς τῶν ἄκρων ἐσμὲν φρουρ__ τοῖς τοξ__ καὶ ἀκοντί__.
- Τὰ δένδρ__ ἄνευ τοῦ ὄμβρ__ καὶ τοῦ ἡλί__ οὐ φέρουσι καρπ__.
- Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ__ ἐν τῇ ἀμπέλ__ εὑρίσκει.
- Οἱ γεωργ__ τοὺς ἀγρ__ θεραπεύουσιν.
- Ἀλέξανδρος παρὰ τοῦ διδασκάλ__ ἐμάνθανε τοξεύειν.
- Δόξα τῷ θε__ πάντων ἕνεκεν.
- Δίδασκε ὦ διδάσκαλ__ ταὴν ἀρετήν.
- Ὁ Αἴσωπος τοῖς ζῴ__ φωνὴν ἔδωκε.

11. Αντικατάστησε την περίφραση με τη στερεότυπη έκφραση σε δοτική:

Π.χ.: Με τη βοήθεια του θεού θα πάμε καλά = σὺν θεῷ.
Κατά ένα μέρος συμφωνώ μαζί σου.
Το έκανε γνωρίζοντας ότι ήταν παράτυπο.
Πήραν διαζύγιο με κοινή συμφωνία.
Κηδεύτηκε με δαπάνη του δημοσίου.
Πιάστηκε πάνω στην πράξη να παραβιάζει την κλειδαριά.

12. Να σχηματίσεις τον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο, Παρακείμενο και Υπερσυντέλικο της Οριστικής των ρημάτων:

Ενεστώτας
Ρηματ. θέμα
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
μηνύω
μηνύ-

ἱδρύω
ἱδρυ-

φυτεύω
φυτευ-

στρατεύω
στρατεύ-

θύω
θύ-

διώκω
διώκ-

πράττω
πράγ-

φυλάττω
φυλάκ-

τάττω
τάγ-

βλάπτω
βλάβ-

ἀναγκάζω
ἀναγκαδ-

γυμνάζω
γυμναδ-

ψεύδω
ψεύδ-

σῴζω
σῴ-

κόπτω
κόπ-

ῥίπτω
ῥιπ-

παρασκευάζω
σκευάδ-

ἀλλάττω
ἀλλάγ-

βασιλεύω
βασιλεύ-

γράφω
γράφ-

θηρεύω
θηρεύ-

κρύπτω
κρύφ-

κομίζω
κομίδ-

πείθω
πείθ-

κηρύττω
κηρυκ-

13. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
βλάπτομαι

πολιτεύῃ/ει

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος

πείθομαι

παιδεύεται

λύονται

διώκῃ/ει

γυμνάζεσθε

κρυπτόμεθα

στρατεύομαι

ταράττονται

γράφεται

παρασκευάζῃ/ει

ἀλλάττεται

πράττονται

παύεσθε

πλήττονται

ὁρίζῃ/ει

δεχόμεθα

εὔχομαι


  13. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
φυλάττεις

διώκει

ἐταράξατε

θύσουσι

ἤλλαξαν

ἐλέγχετε

ἐβλάψαμεν

ἐρρίφατε

ὤρυξας

εἶ

γράφουσι

πέπραχας

λέγει

ηὕρισκον

ἐκεκηρύχεσαν


14. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:

-  __________ (εἰμί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ __________ (λέγω, ενεστ.) ἀλλὰ καλά.
- __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ὦ ἆρχον, ἐλευθέρων μέλλεις ἄρχεις καὶ Ἑλλήνων __________ (ἐξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.
- __________ (εἰμί, β΄ πληθ.) ἐγκρατεῖς, ὦ νέοι, καὶ μηδὲν ἄγαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).
- __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας.
- Μὴ γέλωτα προπετῆ __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).
- Μηδεὶς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ὡς πρέπει ἡμᾶς βουλεύεσθαι.
- __________ (ἅπτω, β΄ εν. ενεστ.) παῖ λύχνον.
- Ὦ στρατηγέ, τοῦ σοῦ στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).
- Οἱ λόγοι οὗτοι οὕτως __________ (ἔχω, γ΄πληθ. ενεστ.).
- Ὑμεῖς __________ (εἰμί) καλοὶ κἀγαθοί.
- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς __________ (ἄγω, ενεστ.) καὶ τὰ δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).

15. Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική:

ἤκουσας                                                                      λούουσι          
ἀνεγράψατε                                                               ἀναβλέπεις
διαλύετε                                                                     κεκρύφασι
διαπεφύλαχε                                                              διεβούλευσαν
διδάσκεις                                                                    κατακαίει

16. Να διαγράψετε τον τύπο της Προστακτικής που είναι λάθος:

λυσόντων – λυόντων                          σπεύσετε – σπεύσατε
ἑρμήνευσον - ἑρμηνεῦσον                            ἄρξατε - ἄρξετε
βραβευόντωσαν – βραβευέτωσαν                φλέγετε – φλέγατε
ἱδρυκὼς ἔστε - ἱδρυκότες ἔστε                   παιδευσέτω – παιδευσάτω
κεκρυφυῖα ἴσθι – κεκρυφυῖαι ἴσθι                  φυλαξέτωσαν – φυλαξάτωσαν
τρεψάτο – τραψάτω                                      ληξέτω – ληξάτω
χάραττε – χάραξε                                          νόμισε – νόμιζε
ἴσθι - ἔσθε                                                      γεγραφὼς ἴσθω – γεγραφὼς ἔστω

17. Να μετατρέψεις το ρήμα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό πρόσωπο:

                                   

Ενεστώτας                 Αόριστος                    Παρακείμενος
διαπράττομαι
βλάπτομαι
στρατεύομαι
διδάσκομαι

18. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:

- Ὦ νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους __________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).
- Οὗτος τὸ δίκαιον __________ (ψηφίζομαι, αόρ.).
- Χρόνου __________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).
- __________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οἱ πολέμιοι.
- __________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν ἐμὸν λόγον, ὦ παῖ.
- __________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς.
- Μὴ __________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί.
- __________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη.
- __________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἀεὶ ἀγαθὸς εἶναι.
- Μὴ ὑμεῖς __________ (ὁδύρομαι, ενεστ.) ἀλλὰ __________ (κομίζομαι, ενεστ.) τὰ οἰκεῖα καὶ φεύγετε.
- Ὑμεῖς __________ (στρατεύομαι, αόρ.) ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς τοῖς βαρβάροις __________ (ἀντιτάττομαι, αόρ.).

19. Να βρείτε τι εκφράζει η Προστακτική (απαγόρευση, προσταγή, ευχή, προτροπή):

- Μὴ πράττε ταῦτα.
- Χαίρετε!
- Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
- Ὑγιαίνετε!
- Παύσατε πῦρ!
- Ἄκουε τοῦ διδασκάλου ὦ παῖ.
- Ἄκουσον μὲν πάταξον δέ.
- Σῷσον, Κύριε, τὸν λαὸν σου.
-Ἔνδον σκάπτε.
- Θεὸν σέβου, γονέας τίμα.
- Ἀνὴρ ἀχάριστος μὴ νομιζέσθω φίλος.

20. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:

ὁ ἄφρων:         δοτ. εν.                                   δοτ. πληθ.
τὸ εὐῶδες:      γεν. εν.                                   γεν. πληθ.
ὁ συνεχής:      κλητ. εν.                                 κλητ. πληθ.
τὸ ἀγενές:      αιτ. εν.                                    αιτ. πληθ.
ὁ φιλαλήθης:  γεν. πληθ.                               δοτ. πληθ.
ὁ βραχύς:        αιτ. εν.                                    αιτ. πληθ.
ὁ ἐπιμήκης:     δοτ. εν.                                   κλητ. εν.

21. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται:

- Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι (ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ).
- Πᾳρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων __________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες - ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές).
- Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ).
- Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ __________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ ἡδύ).
- Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν (ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες).
- Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).
- Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ).
- Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________ πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές).
- Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής, τὸ ἐπιφανές).
- Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ __________ ποταμούς (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύ - ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ).
- Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς __________  (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον).
- Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ, ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες).
- Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές).
- Οἱ στρατιῶται __________ χιτῶνας ἐνεδύοντο (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).
- Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει (ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές).
- __________ θυσίᾳ πράξομεν ταῦτα (ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν).
- Οἱ Σπαρτιάται ἐτρέφοντο __________ ζωμῷ (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).

22. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:

(ὀξύς) __________ βούλησις                         (ἀρραγής) __________ ἑνότητος
(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς                    (γλυκύς) __________ ὕπνου
(δίκαιος) __________ πράξεων                     (ἀσθενής) __________ σῶμα
(ἐμφανής) __________ ἔργοις                      (ἀμελής) __________ τέκνα
(βραχύς) __________ λόγους                       (τριήρης) __________ πλοίοις

23. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:

- Οἱ διδάσκαλοι τέρπονται τοῖς ἐπιμελέσι μαθηταῖς.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οἱ Κύκλωπες ἦσαν παμμεγέθεις.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὐ πιστεύω τῇ ψευδεῖ βεβαιώσει.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ σώφρων ἡγεμὼν ἄρχει τῶν νοημόνων ἀνδρῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὗτοι ἀκούουσι τῶν θρασειῶν γυναικῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ στρατιώτης ἐπορεύετο ἔχων τὴν βαρεῖαν ἀσπίδα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὦ σῶφρον ἄνερ, δεῖξόν μοι τὸ ὀρθόν.
 …………………………………………………………………………………………… .

23. Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:

- Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα).
- Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ).
- Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ).
- Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα).
- Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς).
- Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ).
- Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή).
- Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).
- Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων).
- Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις).
- Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης).
- Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ γύψ);
- Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ).
- Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ).
- Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ).
- Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ).
- Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ - τὸ γράμμα).
- Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης).
- Τούτου τοῦ __________ ἡ μήτηρ Εὔκλεια λέγεται (ὁ παῖς).
- Ἡμεῖς πολλὰς __________ διὰ τὴν σωτηρίαν ἔχομεν (ἡ ἐλπίς).
- Ὁ κόραξ καὶ ὁ γύψ __________ εἰσιν (ὁ ὄρνις).

24. Να διαβάσεις προσεκτικά τις λέξεις και να διαγράψεις αυτές που είναι λάθος:

τὴν χάριτα – τὴν χάριν                                  τῶν λαμπάδων – τῶν λαμπαδῶν
τὴν ἐλπίδα – τὴν ἐλπίδαν                               ταῖς θυρίδσι – ταῖς θυρίσι
ὦ γίγας - ὦ γίγαν                                           τοῖς θεράπουσι – τοῖς θεράποσι
ὦ ἱμάς - ὦ ἱμάν                                               τοῖς γέροντσι – τοῖς γέρουσι
ὦ λέον - ὦ λέων                                             αἱ πατρίδαι – αἱ πατρίδες     

25. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:

- Ἐν ταῖς φάραγξι γῦπες καὶ ἱέρακες διαμένουσιν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ παῖς θαυμάζει τὴν τοῦ στρατιώτου ἀσπίδα καὶ τὸν θώρακα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὗτός ἐστι φύλαξ τῆς πατρίδος.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ἡ γυνὴ ἐνδύεται τὴν ἐσθῆτα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Αὗται αἱ γυναῖκες Ἑλληνίδες εἰσίν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ γέρων γράφει ἐπὶ τοῦ τοίχου γίγαντα καὶ λέοντα.
…………………………………………………………………………………………… .

26. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που δίνονται:

φύλακας, Κρησίν, παίδων, εἵλωτες, γυναῖκα, χρημάτων, παῖδα

- Περὶ ψυχῆς καὶ __________ καὶ __________ καὶ ὅλης τῆς πόλεως μάχονται.
- Λάθρα ἐπιπεσόντες τοὺς __________ τοῦ φρουρίου ἐκβάλλουσιν.
- Γεωργοῦσι τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις __________ τοῖς δὲ __________ οἱ περίοικοι.
- Χρὴ περὶ τῶν τοιούτων πάντα ἄνδρα καὶ __________ καὶ __________ ἀεὶ διανοεῖσθαι.

27. Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με τα επίθετα, ώστε να συμφωνούν στην πτώση και τον αριθμό:

ἀγρίους                       γέρων
δίκαιον                        ἐλπὶς
εὐφόρου                     λέων
ἀφθόνων                     κτῆμα
ἀνθρωπίνην                φύλαξ
πλουσίας                     κῦμα       
διψαλέῳ                      πατρίς

28. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο:

- Τοῦ __________ τῶν Περσῶν Ἀριαῖος ἡγεῖτο (τὸ στῖφος).
- Τοῦ __________ ὁ βίος μεστὸς πόνων ἐστίν (ὁ ποιμήν).
- Ἐν τῷ __________ τῆς θαλάσσης παντοῖοι ὀργανισμοὶ βιοῦσιν (ὁ πυθμήν).
- Τὰ πλοῖα εἰς τὸν __________ εἰσέπλεον (ὁ λιμήν).
- Οἱ Ἀργεῖοι προσέφερον πολλὰ δῶρα τοῖς __________ (ὁ γείτων).
- Ἐν τῷ __________ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἦν (ὁ Παρθενών).
- Ἀχιλλεὺς ἐμάχετο τῷ __________ (ὁ Ἕκτωρ).
- Οὗτοι οἱ γέροντες σώας τὰς __________ ἔχουσιν (ἡ φρήν).
- Τοῖς ἀπίστοις __________ μὴ πιστεύετε (ὁ ῥήτωρ).
- Ἡμεῖς ὁρῶμεν τὴν __________ πίπτουσαν (ἡ χιών).
- Οἱ θεοὶ ἀμβροσίᾳ καὶ __________ τρέφονται (τὸ νέκταρ).

29. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:

Μακεδῶνος – Μακεδόνος                              τοῖς πατέρσι – τοῖς πατράσι
τοῖς κλητήροις – τοῖς κλητήρσι                    τοῦ αἰῶνος – τοῦ αἰόνος
τοῦ Θεμιστοκλέους – τοῦ Θεμιστοκλῆ         τῷ ξίφι - τῷ ξίφει
τὸν λιμέναν – τὸν λιμένα                               ὦ ῥῆτορ - ὦ ῥήτωρ

30. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις:

- Ἐν τῷ λουτῆρ__ ἀπέθανεν Ἀγαμέμνων, ὁ τῶν Ἑλλήν__ στρατηγός.
- Περσεφόνη τῆς Δήμητρ__ θυγάτηρ ἦν.
- Πείθου τῷ πατρ__ καὶ τῇ μητρ__.
-Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν πατέρ__ παντοκράτορ__.
- Οἱ ἀστέρ__ αἴθουσιν ἐν τοῖς αἰθερ__.
- Ἥψατο τῆς χειρ__ τῆς κόρης καὶ ἀνέστη.
-Ἡμεῖς ἐσμὲν Ἕλλην__ τὸ γένος.
- Ἐγὼ τιμῶ σε ὦ μῆτερ__.
- Τὰ ἄνθη θάλλουσιν ἐν τοῖς λειμῶ__.
- Οἱ μαθηταὶ ἀναγιγνώσκουσι ταὰ τοῦ Σωκράτ__ ἔργα.
31. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της Οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
τεθεράπευσαι

παύονται

ἐλύσασθε

πλέξει

θάψεσθε

γράφεται

συνεπορεύσατο

ἐδιώξω

πεπολιτεύμεθα

ἐλύου

τετριμμένοι εἰσί

ἐκεκήρυκτο

ἐπείσαντο

μαντεύσεται

παρακελεύεται


32. Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο της έγκλισης που δίνεται στην παρένθεση:

- Μὴ __________ (κρίνω, προστ., ενεστ.) ἵνα μὴ κριθῆτε.
- Πορεύεται εἰς το ἱερὸν, ἵνα __________ (εὔχομαι, υποτ., αορ.) τῷ θεῷ.
- Ἐὰν δύο εὐθεῖαι __________ (τέμνω, υποτ., ενεστ.) ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας ποιοῦσιν.
- __________ (εἰμί, γ΄ ενικό, προστ.) δύο εὐθεῖαι παράλληλοι.
- Δερκυλίδας ἠγνόει ὅτι ________________ (λύομαι, ευκτ. παρκμ.) αἱ σπονδαί.
- Οἱ στρατιῶται τρόπαιον ἐπὶ τοῦ λόφου __________ (ἱδρύω, οριστ. υπερσ.).

33. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική μέσης φωνής:

- Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.).
- Ἐὰν __________ ἡ πόλις, οἱ πολῖται εὐτυχοῦσιν (αὐξομαι, ενεστ.).
- Παρασκευάζομαι, ἵνα __________ τοὺς φίλους (δέχομαι, αόρ.).
- Ἐὰν ὁ ἄρχων τῷ λόγῳ __________, καλῶς διοικεῖ (πείθομαι, ενεστ.).
- __________ (α΄ πληθ.) τοῖς θεοῖς, ἵνα καλῶς βαίνῃ ἡ ἐκστρατεία (θύομαι, αόρ.).
- __________ (α΄ πληθ.) ἀγαθοὶ πολῖται εἶναι, ὦ συμπολῖται (βούλομαι, ενεστ.).
- Ὁ διδάσκαλος εὐτυχὴς ἐστι, ἐὰν οἱ μαθηταὶ ὀρθῶς __________ (ἀποκρίνομαι, ενεστ.).
- Ὁ ὀκνηρὸς προφάσεις εὑρίσκει, ἵνα __________ τὰ δέοντα ποιῆσαι (ἀναβάλλομαι, ενεστ.).
- __________ (α΄ πληθ.) τοὺς πολεμίους, ὦ συμπολῖται (ἀμύνομαι, ενεστ.).
- Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα __________ τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, ενεστ.).
- Οἱ ἀκοντισταὶ βάλλουσι τοῖς ἀκοντίοις, ἵνα __________ τοὺς πολεμίους (τρέπομαι, ενεστ.).
- Πέρσαι παρασκευάζονται, ἵνα __________ ἐπὶ τοὺς ἕλληνας (στρατεύομαι, αόρ.).

34. Να γραφούν τα ρήματα στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό:

ἁρπάζωμαι
κολάσησθε
δεδιδαγμένος ᾖς
διαπορευσώμεθα
ὑβρισμένος ὦ
δικάζητε
ψηφίσησθε
μνημονεύωνται
καταρρίπτῃ
ταράττωνται
δανείζητε
παιδεύσησθε

35. Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας:

- Ἐπὶ _________ (τίς, αιτ. εν.) στρατεύετε, ὦ νέοι;
- _________ (τί) ζῴα τοῖς κόραξιν ἐπιβουλεύουσιν;
- Μὴ ἀκούετε _________ (τί, αιτ. εν.) λέγει.
- Σὺ μὴ θαύμαζε ἐφ’ _________ (ὅ, δοτ. πληθ.) λέγομεν.
- _________ (τίς, δοτ. πληθ.) οἱ Μακεδόνες ἐπολέμησαν;
- Ἐνταῦθα ἦν κῆπος πλήρης ἀγρίων θηρίων _________ (ὅ, ονομ. πληθ.) ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἐφ’  ἵππου.
- _________ (τίς, ονομ. πληθ.) οὕτω μαίνονται οἵτινες (ὅστις, ονομ. πληθ.) οὐ βούλονταί σοι φίλοι εἶναι;
- Μέμνησο τῆς εὐεργεσίας _________ (ἥ, γεν. εν.) σὺ ἔτυχες.
- Οὐ τιμῶμεν _________ (ὅστις, αιτ. εν.) ὑβρίζει τὴν πατρίδα.
- Φοβοῦ τοὺς θεοὺς _________ (ὅσπερ, ονομ. πληθ.) τιμωροῦσι τοὺς ἀδίκους.
- Κύριος ἀγαπᾷ _________ (ὅς, αιτ. εν.) παιδεύει.
- Ἦλθον ἐκ τῆς πόλεως πρέσβεις _________ (ὅστις, ονομ. πληθ.) ἔλεγον ταῦτα.
- Κλέαρχος ἔπραξε καὶ ἄλλα _________ (τὶ, αιτ. πληθ.) ἄτοπα.

36. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:

ᾥτινι - ᾧτινι                                        αἷστισι – αἷτισι
τινά ή ἄττα – τινά ή ἅττα                  οὕς – οὗς
οὕπερ – οὗπερ                         τινί ή τῳ - τίνι ή τῳ
ὧσπερ - ὧνπερ                                   ὥντινων - ὧντινων
τινός ή τοῦ - τίνος ή τοῦ                   ἥνπερ - ἧνπερ

37. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:
- Ὅστις σοφός ἐστι διδασκέτω τὸν νέον.
……………………………………………………………………….. .
- Οὖτοι ἐπιβουλεύονται οἷστισιν εὐτυχεῖς εἰσιν.
……………………………………………………………………….. .
- Οἵτινες μέμφονται ἡμῶν, ἄδικοί εἰσιν.
……………………………………………………………………….. .
- Ἄνθρωπός τις βαδίζων περιέπεσε ληστῇ
……………………………………………………………………….. .
- Λέγε τοῦτο ᾧτινι τρόπῳ βούλει.
……………………………………………………………………….. .

38. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

- Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.
……………………………………………………………………….. .
-Οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλοὺς πολίτας.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἀθηναῖοι φιλάξουσι τὸν λιμένα.
……………………………………………………………………….. .
- Ὁ δικαστὴς κολασάτω τὸν φονέα.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἕλληνες ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἀθηναῖοι ἐξέλεξαν τὸν Περικλέα στρατηγόν.
……………………………………………………………………….. .
- Μίνως ἐπαίδευσε τὸν Ῥαδάμανθυν.
……………………………………………………………………….. .

39. Πρόσθεσε τους τύπους που λείπουν:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐγὼ ἐλύθην

σὺ ἐσῴθης

οὗτος ἀχθήσεται

ἡμεῖς ἐπορεύθημεν

ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε

οὗτοι ἐπράχθησαν

οὗτοι ταχθήσονται

ὑμεῖς κολασθήσεσθε


40. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που ζητούνται:

- Ὑπὸ Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.).
- Τὰ ___________ ὑπὸ τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν (πράττομαι, μτχ. αορ.).
- Ἥδε  ἡ τάφρος ὑπὸ στρατιωτῶν ___________ (ὀρύττομαι, οριστ. αορ.).
- Εἵλοντο στρατηγόν, ἵνα ἡ πόλις ___________ (ἀπαλλάττομαι, υποτ. αορ.) τοῦ κινδύνου.
- Λέγεται δύο λόχους στρατιωτῶν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διέρχεσθαι τὸν ποταμόν.
- Ἐβουλεύοντο κατὰ γῆν ἤ κατὰ θάλατταν χρὴ ___________ (πορεύομαι, απαρμφ. αορ.).
- Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ___________ (σῴζομαι οριστ. αορ.).
- Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.).
- Εἶπεν ὅτι τοῦτο ὑπὸ Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.).
- Οἱ προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν.

41. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:

- Ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταὶ κριθήσοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ποίαν ἄλλην μαρτυρίαν θέλετε, ἵνα πεισθῆτε;
…………………………………………………………………………………………… .
- Κωλυθέντες διαβαίνειν τὸν ποταμὸν εἰς ἄλλην ὁδὸν ἐπορεύθησαν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
…………………………………………………………………………………………… .
- Μνήσθητί μου, Κύριε.
…………………………………………………………………………………………… .

42. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση:

- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπῶς, συγκρ.).
- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).
- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, υπερθ.).
- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).
- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).
- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).
- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).
- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υπερθ.).
-Οὐδὲν ___________ ἐστι τῆς ἀνάγκης (πικρόν, συγκρ.).

43. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

σοφ_τερος                                         ἀνιαρ_τερος
δικαι_τερος                                        χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος                                      ἡσυχ_ τερος
ξηρ_ τερος                                         ἀκινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος                                     βασιλικ_ τερος

44. Αντικατάστησε τους τύπους στους άλλους βαθμούς:

Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
τῷ εὐδαίμονι
τοὺς εὐτυχεῖς
εὐτυχῶς
τῶν σοφῶν
ταῖς πονηραῖς
τὸ σεμνοπρεπές
κάτω
διακαῶς
μάλα


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ:


1. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα παραδείγματα:

- Περικλῆς ἄρχων καὶ στρατηγὸς ᾑρέθη.
- Ἡρακλῆς τῆς Ἑλλάδος κατέστη εὐεργέτης.
- Μιλτιάδην ἐδίωξαν οἱ ἔχθροί.
- Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσιν.
- Ὁ ἔπαινος ἀρχὴ φιλίας γίγνεται.
- Ὅτε ταῦτα ἐγίγνετο, ὁ ἥλιος ἐδύετο.
- Χαλεπὰ τὰ δεινὰ ἐστιν.
- Ἀποκλείουσιν οἱ βάρβαροι ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ.
- Δημοσθένης συνεβούλευεν Ἀθηναίοις ἐκπολεμῆσαι Ὀλυνθίους.
- Τοῦ πολέμου ἐπαύσαντο οἱ Λάκωνες.
- Ἀναμνήσω ὑμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους.

2. Να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικά - τελικά) και να βρείτε το υποκείμενό τους:

- Νομίζομεν ὑμᾶς πιστοὺς φίλους εἶναι.
- Κῦρος παραγγέλλει τῷ Κλεάρχῳ ἥκειν.
- Ἔλεγον Κῦρον ἄριστον ἄρχοντα γενέσθαι.
- Κροῖσος ἔπεισεν αὐτὸν γυναῖκα ἄγεσθαι.
- Ὤμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ Ἀριαῖος σύμμαχοι ἔσεσθαι.
- Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.
- Λύσανδος ἐκέλευσε πλεῖν τὴν ταχίστην.

3. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα προσέχοντας: α) αν τα ρήματα είναι αμετάβατα ή μεταβατικά (μονόπτωτα ή δίπτωτα), β) ποιο είναι το άμεσο και ποιο το έμμεσο αντικείμενο, σε ποια πτώση βρίσκεται το καθένα και γ) αν υπάρχει κατηγορούμενο του αντικειμένου:

- Κῦρος ἐπεμελεῖτο τῶν βαρβάρων.
- Συνάχθομαι τοῖς φίλοις.
- Ὁ πάππος τὸν Κῦρον καλὴν στολὴν ἐνέδυσε.
- Λακεδαιμόνιοι καλοῦσι Κάστορα καὶ Πολυδεύκην θεούς.
- Οἱ Θετταλοὶ ἐκώλυον τὸν Ἀγησίλαον τῆς παρόδου.
- Πολυκράτης ἐτυράννει Σάμου.
- Ἐγὼ στρατηγήσω ταύτην τὴν στρατηγίαν.
- Ἰδίας νόμιζε τὰς τῶν φίλων συμφοράς.
- Δαρεῖος ἀπέδειξε τὸν Κῦρον σατράπην.
- Παῖς τῷ δωρησαμένῳ τι ἀντεδωρήσατο ἀστραγάλους.
- Οἱ παῖδες γυμνάζονται καθ’ ἡμέραν.
- Ἀθηναῖοι τὸν Σόλωνα νομοθέτην ὠνόμαζον.
- Εἷλκε Ἀχιλλεὺς Ἕκτορα τῆς ζώνης.
- Μὴ ἀποτρέπῃςς με τῆς προσπαθείας.

4.  Σημείωσε τη σωστή ένδειξη διαβάζοντας προσεκτικά τη φράση:

- Λερναία ὕδρα τὰ βοσκήματα διέφθειρε (ρ. αμετάβατο).                                    Σ          Λ
- Πορευόμεθα ἀσφαλῶς ἐπὶ τὴν πατρίδα (ρ. μονόπτωτο).                         Σ          Λ
- Θάσιοι ἤκουσαν τῶν πρέσβεων (αντικείμενο).                                                     Σ          Λ
- Οἱ ἀγρόται ἐν τοῖς ἀγροῖς διατρίβουσιν (ρ. δίπτωτο)                                          Σ          Λ
- Βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἡμᾶς (ρ. μονόπτωτο).                                                      Σ          Λ
- Άθηναῖοι προσαγορεύουσι Δία Ὀλύμπιον (αντικείμενο).                         Σ          Λ
- Κήρυξ ἀγγέλλει τοῖς Θηβαίοις τάδε (έμμεσο – άμεσο αντικείμενο).                  Σ          Λ
- Ὁ πατὴρ κατέλιπεν ἡμῖν πολλὰς οἰκίας (αντικείμενο).                                        Σ          Λ
- Χρηστοὶ ἄνδρες διδάσκουσι τοὺς νεανίας δικαιοσύνην (αμετάβατο).  Σ          Λ
- Πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες σωτηρίας εἰσὶν ἡμῖν (αντικείμενο).                            Σ          Λ

5. Να χαρακτηρισθούν τα ρήματα (μονόπτωτα ή δίπτωτα) και να γραφεί η πτώση ή οι πτώσεις με τις οποίες εκφέρονται τα αντικείμενά τους:

- Δαρεῖος ἔπεμψε τριακοσίας ναῦς.                                                ___________  ___________
- Οἱ Ἕλληνες ἐπεβούλευον ταῖς Σάρδεσιν.                        ___________  ___________
- Ὁ Δᾶτις ἔχειρώσατο τοὺς Ἐρετριεῖς.                               ___________  ___________
- Ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι.                             ___________  ___________
- Κῦρος ἐλπίδων ἐνέπλησε τοὺς Ἕλληνας.             ___________  ___________
- Ἀλέξανδρος ἐπεκράτησε τῶν πολεμίων.                          ___________  ___________
- Τι σοι προσενέγκωμεν;                                                       ___________  ___________
- Πείσομαι τοῖς θεσμοῖς.                                                       ___________  ___________

6. Διάβασε με προσοχή τις φράσεις και το συντακτικό χαρακτηρισμό της υπογραμμισμένης λέξης. Αν δε συμφωνείς χαρακτήρισε και αιτιολόγησε το χαρακτηρισμό:

- Κλέαρχος ὑπηρετεῖ τῷ Κύρῳ.
(υποκείμενο στο ρήμα ὑπηρετεῖ)
- Οἱ Ἀθηναῖοι εἵλοντο ταὸν Ἀλκιβιάδην στρατηγόν.
(αντικείμενο στο ρήμα εἵλοντο)
- Ἀγησίλαος ἐφρόντιζε τῶν αἰχμαλώτων.
(αντικείμενο στο ρήμα ἐφρόντιζε)
- Οἱ στρατιῶται διῆλθον τὴν χώραν ἅπασαν.
(αντικείμενο στο ρήμα διῆλθον)
- Προμηθεὺς ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις πῦρ.
(κατηγορούμενο στο ρήμα ἔδωκε)
- Τίς εἶ Κύριε;
(ρήμα μονόπτωτο)
- Σωκράτης ταῦτα τοὺς νέους ἐδίδασκεν.
(ρήμα μονόπτωτο)
- Οἱ ἑπτά σοφοὶ ἦσαν ἄνδρες ἐπιφανεῖς.
(αντικείμενο στο ρήμα ἦσαν)

7. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμισθούν τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις, το υποκείμενό τους και το υποκείμενο του απαρεμφάτου:

- Δίκαιόν ἐστι σε βοηθεῖν τῷ ἀνδρί.
- Ἀδύνατόν ἐστι σοι παραμένειν διὰ νόσον.
- Λέγεται Κῦρον τεθνηκέναι.
- Ἔδοξεν Ἀθηναίοις τειχίζειν τὴν πόλιν.
- Προσήκει ὑμῖν, ἄνδρες δικασταί, τιμωρεῖν Ἀγόρατον.
- Ῥᾴδιόν ἐστιν ὑμῖν διαβαίνειν τὸν ποταμόν.
- Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι.
- Δυνατόν ἐστίν ὑμῖν ποιεῖν ταῦτα.

8. Να γίνει συντακτική ανάλυση των προτάσεων:

- Δίκαιόν ἐστιν τοῖς Ἕλλησι μὴ δουλεύειν τοῖς βαρβάροις.
- Πρέπει τοῖς ἀνδράσιν εἶναι θαρραλέους.
- Δεῖ ἡμῖν θαυμάζειν τὴν Ὁμήρου ποίησιν.
- Σωκράτης ἔλεγε τὴν ἀρετὴν εἶναι διδακτήν.
- Χαλεπόν ἐστιν ἡμῖν εἰκάζειν τὰ μέλλοντα.
- Ἐδόκει αὐτοῖς οὐκ ἀσφαλεῖς εἶναι.
- Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσιν.
- Ἀναγκαίως ἔχει τοὺς πολίτας ἀθροίσασθαι εἰς τὴν ἀγοράν.
-Καιρός ἐστι βουλεύσασθαι περὶ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων.
- Τοῖς νέοις ἀγαθόν ἐστι τὸ σιγᾶν.
- Χρὴ τὸν Σωκράτην πιεῖν τὸ κώνιον.
- Λέγεται τὸν Φίλιππον τελευτῆσαι.
- Τεθρύληται ὅτι Ἀλέξανδρος ἀπέθανε.
- Οὐ συμφέρει τοῖς Ἕλλησι πολεμεῖν ἀλλήλοις.

9. Να υπογραμμίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς και να προσδιορίσετε τη σημασία τους:

- Οὐδεμίαν ἡμέραν ἀδακρυτὶ διάγομεν.
- Βραδέως βουλεύου, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα.
- Δημάδης εὐδοκίμησεν εἰπὼν ὅτι δι’ αἵματος οὐ διὰ μέλανος τοὺς νόμους ὁ Δράκων ἔγραψεν.
- Ἑρμῆς, γνῶναι βουλόμενος ἐν τίνι τιμῇ παρὰ ἀνθρώποις ἐστί, ἧκεν εἰς ἀγαλματοποιοῦ ἑαυτὸν εἰκάσας ἀνθρώπῳ.
- Ὁ κακῶς διανοηθεὶς περὶ τῶν ἰδίων οὐδέποτε βουλεύσεται καλῶς περὶ τῶν ἀλλοτρίων.
- Οἱ Ἀθηανῖοι ἦλθον πολεμήσοντες Κορινθίοις.
- Οἱ Ἕλληνες θέρους ἐπολέμουν.
- Τὰ ἐν τοῖς ὅπλοις πλεονεκτήματα τύχῃ καὶ καιρῷ κρίνεται πολλάκις.
- Ζηλῶ σε τοῦ πλούτου.
- Ἔχω τριήρεις, ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον.
- Κῦρος πολλὰς προφάσεις ηὕρισκεν, ἵνα ὑμᾶς ἀπαρασκεύους λάβοι.
- Στρατὸς ἦν πρὸ τῶν πυλῶν.
-Σπεῦδε βραδέως.
- Ἀθηναῖοι λιμῷ ἀπέθανον.

10. Να χαρακτηρισθούν οι ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί:

- Ἁλέξανδρος, ὁ βασιλεὺς, ὠνομάσθη μέγας.
- Μόνοι οἱ θεοὶ ἄνευ λύπης διάγουσιν.
- Ἦλθεν Ἀλκέτας ὁ ἐν τῇ ἡπείρῳ ὕπαρχος.
-Τοῦτο μαρτυρεῖ ὁ λόγος τῶν ποιητῶν.
- Βασιλεύει ἐν ᾍδῃ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Διὸς Πλούτων.
- Ἡ τῶν ἐναρέτων ὁμιλία ἄσκησις ἀρετῆς ἐστιν.
- Αἱ πηγαὶ τῶν ποταμῶν ἐν τοῖς ὄρεσίν εἰσιν.
- Καταλαμβάνει Θρασύβουλος τὴν Φυλήν, χωρίον ἰσχυρόν.
- Τὸν Μιλήσιον λῃστὴν, Θεόπομπον, Λύσανδρος εἰς Λακεδαίμονα ἔπεμψεν.
- Ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος Κίμων, ὁ Μιλτιάδου.
- Δεῖ βοηθεῖν τοῖς παροῦσι συμμάχοις.
- Σὺ ἐποίησας ἀξίως τῆς πατρίδος.
-Ὅμηρος, ὁ ποιητής, Ἕλλην ἦν.
- Λύσανδρος παρέπλει εἰς Λάμψακον οὖσαν σύμμαχον τῶν Ἀθηναίων.
- Ὁ νόμος Λυκούργου λιτότητα ἠξίου παρὰ πάντων Λακεδαιμονίων.
- Γάιος, ὁ ὕπατος, Πύρρῳ, τῷ βασιλεῖ, εὔχεται χαίρειν.
- Ὁ μέλας ζωμὸς τροφὴν τοῖς Λακεδαιμονίοις παρεῖχε.
- Ὁ Λυδῶν βασιλεὺς, Κροῖσος, ἐνομίζετο πλουσιώτατος πάντων.
- Ἱππεῖς ὠφέλιμοι τῷ στρατεύματί εἰσιν.
- Ἀστυάγης Κῦρον, τὸν τῆς θυγατρὸς υἱὸν, καλὸν ἱμάτιον ἐνέδυσεν.
- Περικλῆς τοῦτων ἐγένετο μαθητής, Ἀναξαγόρου καὶ Δάμωνος.
- Οἱ ἐκ Σπάρτης ὁπλῖται τῷ ἀναρίθμῳ στρατῷ τοῦ βασιλέως διαμάχεσθαι ἐτόλμησαν.
- Τοῖς πλείοσι βουλευταῖς ἔδοξε τοὺς τῶν πρέσβεων λόγους μὴ δέξασθαι.
- Οἱ ἐχθροὶ κατέκαυσαν τὰς ναῦς ἐρήμους.

11. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τις επιρρηματικές μετοχές και να τις χαρακτηρίσετε (αιτιολ., χρον., … συνημμένη, απόλυτη):

- Συμβουλεύω σοι καίπερ νεώτερος ὤν.
- Τοῦτο λέξων ἔρχομαι.
- Οὗτος ταῦτα εἰπὼν ἐκαθέζετο.
- Πολλοὶ ὄντες ἐνίκησαν.
- Ἀρταξέρξου βασιλεύοντος ταῦτα ἐγένοντο.
- Οἱ Θηβαῖοι ἐπορεύοντο καίοντες οἰκίας.
- Τούτων οὕτως ἐχόντων βούλομαι ὑμῖν συμβουλεύειν.
- Κῦρος ἀνέβη ἐπὶ τοῦ ὄρους οὐδενὸς κωλύοντος.
- Ὁ Νικίας ταῦτα φοβούμενος ἔστειλεν ἐπιστολήν.
- Ὀλίγοι ὄντες πολλοὺς ἐνίκησαν.
- Ταῦτα ποιοῦντες τὰ δίκαια ψηφίζεσθε.
- Ἀρταξέρξης πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον φονεύσων.
- Ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας.
- Οὐκ ἄν ἦλθον δεῦρο ὑμῶν μὴ κελευσάντων.
- Τὸ δίκαιον ἔχοντες σύμμαχον ἐνίκων.

12. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τις κατηγορηματικές μετοχές κι αν αναφέρονται στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτώνται:

- Ὁ μὲν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανεν.
- Ἀδικεῖτε, πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες.
- Ἄρξομαι ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων.
- Μέμνημαι καὶ τοῦτο σου λέγοντος.
- Ἀπηγγέλθη Φίλιππον Ἡραῖον τεῖχος πολιορκῶν.
- Ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες.
- Ἀδικοῦντα Φίλιππον ἐξήλεγξα.
- Ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα.
- Οὗτος ἐπιβουλεύων ἡμᾶς φαίνεται.
- Οὐδένα οἶδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας.
- Πειρασόμεθα ἐλέγχοντες.
- Ἀποδείξω τοῦτον μάρτυρας ψευδεῖς παρεχόμενον.
- Τοῦτο οὐκ αἰσχύνομαι λέγων.

13. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές (επιθετικές, κατηγορηματικές, επιρρηματικές):

- Ἥδομαι ὑφ’ ὑμῶν τιμώμενος.
- Ξέρξης εἶδεν ἀρτεμισίαν μαχομένην.
- Ἀγησίλαος προσέττατεν αὐτοῖς τοῖς ἄρχουσι πείθεσθαι.
- Ὁ λέγων τοῦτο ψεύδεται.
- Ἦλθεν οὗτος κλέψων τὰ ἐρίφια.
- Θεοῦ θέλοντος ταῦτα ποιήσομεν.
- Ἦλθεν τρέχων ἐκ Μαραθῶνος.
- Ἀδικίαν ἐπράξατε λύσαντες τὰς σπονδὰς.
- Οἱ δικασταὶ ἤκουσαν τῶν μαρτύρων λεγόντων.
- Οὐκ αἰσχύνομαι μανθάνων καίτοι γέρων ὤν.
- Κλέαρχος πέμπων ἄγγελον ἔλεγεν θαρρεῖν.
- Διωκόμενοι ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐπορευόμεθα διὰ τοῦ πεδίου.
- Αἰσχύνομαι οὐ βοηθήσας.
- Θηβαῖοι λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐστράτευσαν ἐπὶ Πλάταιαν.
- Ἐγώ εἰμι αἴτιος τῶν ὑπὸ τῶν Μήδων ποιουμένων.
- Εἰσήλθετε ὑμεῖς καίπερ οὐκ ἐπιτρέποντος τοῦ νόμου.
- Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαύσαντο τὰς πόλεις πολιορκοῦντες.
- Ἦλθον κρυφίως κλέψοντες τὸν ἵππον.
- Ἐβούλετο ἐντυχεῖν τοῖς γεγραφόσιν.
- Ἥρπαζον οἱ Πέρσαι ὡς ἤδη πάντα νικῶντες.


11 σχόλια:

 1. Βαλτε και τις λυσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δύσκολα να κάνουμε καλή πρακτική χωρίς τις λύσεις! Μήπως θα ήταν έυκολο να τισ ανεβάσετε? ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα ήθελα πολύ να κάνω τις ασκήσεις πάνω στο σαιτ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας παρακαλώ βαλτε και τις λύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. καλη δουλεια..αλλα ρε παιδια βαλτε και τις λυσεις! δεν βλαπτει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι ασκήσεις σας είναι αρκετά εμπεριστατωμένες ,αφού προαπαπαιτείται εμπέδωση της ύλης. Τις θεωρώ αρκετά ικανοποητικές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. καλη δουλεια η ασχκησεις μια χαρα αλλα ηθελα και της λυσεις για να δω αν τισ κανω σωστα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. μια χαρα ολα απλα ηθελα και τισ λυσεις..................................................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΛΊΓΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μήπως θα ήταν εύκολο να ανέβουν και οι λύσεις; Θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή