Αναγνώστες

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Ακολουθούν οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο για τη σχολική χρονιά 2013-14 σύμφωνα με τις νέες οδηγίες.

«Τα μαθήματα  της Α΄ τάξης  του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου  κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:
α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει  όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας  που εξετάζονται  γραπτώς.
 β) Η ομάδα  Β΄ περιλαμβάνει τα  μαθήματα  Επιλογής που εξετάζονται  γραπτώς.
 γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται  γραπτώς, δηλαδή Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή.»
«Στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού  Λυκείου  η βαθμολογική κλίμακα,  με βάση την οποία υπολογίζεται ο Γενικός  βαθμός προαγωγής είναι
0− 20 και λεκτικά προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:

Κακώς
0 – 05
Ανεπαρκώς
05,1  – 9,9
Σχεδόν καλώς
10 – 13
Καλώς
13,1 – 16
Λίαν καλώς
16,1 – 18
Άριστα
18,1 – 20

Η βαθμολόγηση  των γραπτών των προαγωγικών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα  0−100 με ακέραιους μόνο αριθμούς  και ο τελικός βαθμός του γραπτού  ανάγεται στην  κλίμακα  0−20 και  γράφεται ως δεκαδικός,  όπου απαιτείται, με προσέγγιση  δεκάτου.»

«Tα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεις  Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται:  α) κατά  ποσοστό  50%, με κλήρωση, από τράπεζα  θεμάτων  και β) κατά  ποσοστό  50%, από τον διδάσκοντα ή τους  διδάσκοντες το  ίδιο  μάθημα  στην ίδια τάξη και είναι κοινά για όλα τα τμήματα  της τάξης. Τα θέματα  της  περ. β εγκρίνονται από τον  Διευθυντή του  Λυκείου .»
 «Tα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στην Β΄ τάξη Ημερησίου  και Γ΄ τάξη  Εσπερινού Γενικού  Λυκείου  και των απολυτηρίων  εξετάσεων στην  Γ΄ τάξη  Ημερησίου και  Δ΄ τάξη  Εσπερινού  Γενικού  Λυκείου  για  τα  μαθήματα  που εξετάζονται σε επίπεδο  σχολικής  μονάδας, διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών  που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα  της τάξης  του Λυκείου και  εγκρίνονται από τον  Διευθυντή του  Λυκείου.»
 «Η εξεταστέα ύλη στις  απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό  επίπεδο θέματα  ταυτίζεται με τη διδακτέα ύλη και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη  Σεπτεμβρίου, ύστερα  από σχετική  εισήγηση  του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  και  είναι  κοινή  για  όλα  τα  Λύκεια της χώρας.»

Για την εξέταση της  Αρχαίας  Ελληνικής  Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ τάξη  Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού  Γενικού  Λυκείου  δίνεται στους  μαθητές  σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου  διδαγμένου από το  πρωτότυπο, 12−20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται από αυτούς:
α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8−10) στίχων·
β) να απαντήσουν επί του δοθέντος κειμένου (με εξαίρεση την υπό το στοιχείο «i» ερώτηση επί μεταφρασμένου κειμένου)  σε:
i.  τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί  να αναφέρονται σε ιδέες,  αξίες,  προβλήματα,  στη στάση, στο  ήθος  ή στο  χαρακτήρα προσώπων, στο  ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του  έργου, στη δομή του  κειμένου,  σε υφολογικά και  αισθητικά θέματα. Οι δύο  (2) από τις  ερωτήσεις αυτές  αναφέρονται στο δοθέν απόσπασμα και η τρίτη σε τμήμα διδαγμένου από μετάφραση κειμένου. Για τις απαιτήσεις  της τρίτης ερώτησης δίνεται  στους μαθητές σε  φωτοαντίγραφο το  συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα κειμένου·
ii. μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος  του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο  του·
iii. μία  (1)  ερώτηση  λεξιλογική−σημασιολογική  που αναφέρεται στην  παραγωγή  και  σύνθεση  λέξεων  της Αρχαίας Ελληνικής,  σε  ομόρριζες λέξεις,  σε  απλές  ή σύνθετες, στη  σύνδεση  λέξεων  της  Αρχαίας και  της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση  ή στην αλλαγή  της σημασίας  τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.·
iv. μία (1) ερώτηση  γραμματικής·
v. μία (1) ερώτηση  συντακτικού·
Οι ερωτήσεις υπό τα  στοιχεία «iii», «iv»  και  «v»  μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα.
Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και  καθεμιά  από τις  επτά  (7) ερωτήσεις με δέκα  (10) μονάδες.

Το διδαγμένο κείμενο από το  πρωτότυπο,  και  μαζί με αυτό  το  οριζόμενο  προς μετάφραση τμήμα  του, η ερώτηση υπό το  στοιχείο «ii»  και  η ερώτηση υπό το στοιχείο «iii» επιλέγονται από την τράπεζα  θεμάτων. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις (καθώς και το τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου της υπό το στοιχείο «i» ερώτησης)  ορίζονται από τους  διδάσκοντες.»

«Για την εξέταση στο  μάθημα της  Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη  Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο),που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά,  πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της  καθημερινής ζωής  και  έχουν  νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα  σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά  τη διάρκεια  του σχολικού έτους.  Οι μαθητές εξετάζονται σε  τρία  (3) θέματα.  Συγκεκριμένα καλούνται:
α) να απαντήσουν  σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με:
i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι  και επιχειρήματα  συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει,  θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.)·
ii.  την  οργάνωση του  λόγου  (διάρθρωση,  δομή, διαίρεση,  τίτλοι ενοτήτων,  συνοχή, αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία  κ.λπ.)·
β) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν: i.  σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες  λέξεων,  συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή  φράσεων ή παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες  κ.λπ.).
ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών  δομών και υφολογικών  στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους  του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική  σύνταξη,  γλωσσικές  ποικιλίες,  αναφορική  και  ποιητική  λειτουργία της γλώσσας  [δηλωτική  και συνυποδηλωτική  χρήση], στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, είδος κειμένου  κ.λπ.).
γ) να συνθέσουν δικό  τους  κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο), το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κείμενο ή τα κείμενα που τους δόθηκαν, στο πλαίσιο του  οποίου  απαντούν  με πειστική  επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις  και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα  προσωπικές απόψεις. Η έκταση του κειμένου  κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις.
Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το τρίτο (γ) με πενήντα (50). Η κατανομή  της  βαθμολογίας στις ερωτήσεις του α΄ και του β΄ θέματος,  οι οποίες μπορεί να αναλύονται  σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα  με τον βαθμό της  δυσκολίας τους  και οι βαθμολογικές μονάδες  καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων  και ανακοινώνονται γραπτώς στους  μαθητές. Το κείμενο  ή τα  κείμενα,  το  πρώτο  και  το  δεύτερο θέμα (υπό τα στοιχεία «α» και «β») επιλέγονται από την τράπεζα  θεμάτων, ενώ το τρίτο θέμα (υπό το στοιχείο«γ») ορίζεται από τους  διδάσκοντες το μάθημα.».

«Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη Ημερησίου και στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές  ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν  διδαχθεί («Τα φύλα  στη  λογοτεχνία», «Παράδοση και  μοντερνισμός στη  νεοελληνική ποίηση» και  «Θέατρο»), το  οποίο  λαμβάνεται από την τράπεζα  θεμάτων.
1. Σε περίπτωση που το κείμενο αναφέρεται στις θεματικές ενότητες «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο», οι μαθητές καλούνται:
α) να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο  και να τα εντάξουν  στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης·
β) να διακρίνουν  και να περιγράψουν  ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας αναφορές στις σχέσεις  των  δύο φύλων, στον  κοινωνικό  τους  ρόλο  ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο·
γ) να βρουν  τον  αφηγητή της  ιστορίας και  να αλλάξουν  το  πρόσωπο  του  αφηγητή ώστε  να φανεί η αντίστοιχη αλλαγή στην  οπτική  της  αφήγησης ή να μετατρέψουν το διαλογικό μέρος  του κειμένου  σε συνεχή αφηγηματικό λόγο·
δ) να διατυπώσουν  σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το περιεχόμενο  του κειμένου  συσχετίζοντάς  το με τις  αντιλήψεις της εποχής μας.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται  με 50 μονάδες  (α =  25 μονάδες  + β =  25 μονάδες) και συνοδεύουν  το  αδίδακτο κείμενο  που κληρώνεται από την τράπεζα  θεμάτων.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ= 25 μονάδες + δ= 25 μονάδες) και ορίζονται από τους  διδάσκοντες το μάθημα.
2. Σε περίπτωση που το ποίημα ανήκει στην ενότητα
«Παράδοση και Μοντερνισμός  στη νεοελληνική ποίηση», οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής  ή της μοντέρνας ποίησης·
β) να επισημάνουν στο  ποίημα εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους  (μεταφορές, παρομοιώσεις,  εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και  να σχολιάσουν  τη λειτουργία τους·
γ) να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός,  συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει·
δ) να σχολιάσουν  σε μία ή δύο παραγράφους βασικά σύμβολα ή θέματα  του ποιήματος και να αιτιολογήσουν τις  απαντήσεις τους  με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται  με 50 μονάδες  (α =  25 μονάδες  + β =  25 μονάδες) και συνοδεύουν  το  αδίδακτο κείμενο  που κληρώνεται από την τράπεζα  θεμάτων.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται  με 50 μονάδες  (γ =  25 μονάδες  + δ =  25 μονάδες) και ορίζονται από τους  διδάσκοντες το μάθημα.

Β. Για  την  εξέταση στη  Νέα  Ελληνική  Λογοτεχνία στη Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού  Λυκείου  δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο πεζό ή ποιητικό  κείμενο, που περιλαμβάνεται στη  διδαχθείσα ύλη και  ορίζεται από τον  διδάσκοντα,  καθώς και αδίδακτο πεζό ή ποιητικό  κείμενο  ίσης κατά  προσέγγιση  δυσκολίας με το διδαγμένο, που επιλέγεται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων,  με τις  αναγκαίες διευκρινίσεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, από τα οποία δύο (2), και συγκεκριμένα τα υπό τα στοιχεία
«α» και «β», προέρχονται από την τράπεζα  θεμάτων  και συνοδεύουν  το  αδίδακτο κείμενο,  και  δύο (2), τα  υπό τα στοιχεία «γ» και «δ», ορίζονται από τον διδάσκοντα και  αναφέρονται στο  διδαγμένο κείμενο.  Τα θέματα αφορούν:
α) στον ερμηνευτικό σχολιασμό  του αδίδακτου λογοτεχνικού  κειμένου·
β) σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων που εμπεριέχονται στο αδίδακτο κείμενο  (π.χ. ζητείται από τους  μαθητές να βρουν μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες,  λαϊκές  ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.)
γ) στον  συγγραφέα του διδαγμένου κειμένου  και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν  άμεσα  ή έμμεσα  από αυτό·
δ) στον  ερμηνευτικό ή αισθητικό σχολιασμό  του  διδαγμένου  κειμένου  ή στην  ανάπτυξη, σε μία (1) ή δύο (2) παραγράφους,  χωρίων του.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά  25% σε κάθε  θέμα, το  οποίο  μπορεί  να αναλύεται σε  δύο ερωτήσεις. Η κατανομή  της  βαθμολογίας στις  ερωτήσεις μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα  με τον  βαθμό της  δυσκολίας τους  και οι βαθμολογικές μονάδες  κάθε  ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται  γραπτώς στους  μαθητές».

 «Οι μαθητές στην  Α΄ τάξη  Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού  Λυκείου  αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας  με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:
Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα  που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται  οι ιστορικές γνώσεις  των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες,  ιστορικά φαινόμενα  ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):
1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενικού  τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα  (10) μονάδες· β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης  απάντησης  (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι  πέντε (25) μονάδες.
ΙΙ. Στην  ομάδα  Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα  μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις,  με τις  οποίες  ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική  προσέγγισή  τους  (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων  ή συνθηκών, αποτίμηση  της  δράσης  προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση  απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Τα θέματα αυτής  της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων  από τις  οποίες  προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται  και ερωτήσεις  επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται  από ιστορικές μαρτυρίες,  αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα  και από όλα εκείνα  τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή  ιστορικών  συμπερασμάτων. Η βαθμολογία κάθε ερώτησης  των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα  με τον  βαθμό  δυσκολίας της.  Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους  μαθητές.
Τα θέματα  της  ομάδας  Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα  της ομάδας Β΄ ορίζονται από τους  διδάσκοντες.»

«Για την εξέταση στο  μάθημα της  Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη  Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο),  που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά,  πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της  καθημερινής ζωής  και  έχουν  νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα  σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά  τη διάρκεια  του σχολικού έτους.  Οι μαθητές εξετάζονται σε  τρία  (3) θέματα.  Συγκεκριμένα καλούνται:
α) να απαντήσουν  σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με:
i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι  και επιχειρήματα  συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει,  θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.)·
ii.  την  οργάνωση του  λόγου  (διάρθρωση,  δομή, διαίρεση,  τίτλοι ενοτήτων,  συνοχή, αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία  κ.λπ.)·
β) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν: i.  σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες  λέξεων,  συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή  φράσεων ή παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες  κ.λπ.)·
ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών  δομών και υφολογικών  στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους  του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική  σύνταξη,  γλωσσικές  ποικιλίες,  αναφορική  και  ποιητική  λειτουργία της γλώσσας  [δηλωτική  και συνυποδηλωτική  χρήση], στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου,  είδος κειμένου  κ.λπ.).
γ) να συνθέσουν δικό  τους  κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο), το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κείμενο ή τα κείμενα που τους δόθηκαν, στο πλαίσιο του  οποίου  απαντούν  με πειστική  επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις  και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα  προσωπικές απόψεις. Η έκταση του κειμένου  κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις.
Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το τρίτο (γ) με πενήντα (50). Η κατανομή  της  βαθμολογίας στις ερωτήσεις του α΄ και του β΄ θέματος,  οι οποίες μπορεί να αναλύονται  σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα  με τον βαθμό της  δυσκολίας τους  και οι βαθμολογικές μονάδες  καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων  και ανακοινώνονται γραπτώς στους  μαθητές. Το κείμενο  ή τα  κείμενα,  το  πρώτο  και  το  δεύτερο θέμα (υπό τα στοιχεία «α» και «β») επιλέγονται από την τράπεζα  θεμάτων, ενώ το τρίτο θέμα (υπό το στοιχείο γ») ορίζεται από τους  διδάσκοντες το μάθημα.».

 « Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη Ημερησίου και στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές  ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν  διδαχθεί («Τα φύλα  στη  λογοτεχνία», «Παράδοση και  μοντερνισμός στη  νεοελληνική ποίηση» και  «Θέατρο»), το  οποίο  λαμβάνεται από την τράπεζα  θεμάτων.
1. Σε περίπτωση που το κείμενο αναφέρεται στις θεματικές ενότητες «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο», οι μαθητές καλούνται:
α) να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο  και να τα εντάξουν  στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης·
β) να διακρίνουν  και να περιγράψουν  ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας αναφορές στις σχέσεις  των  δύο φύλων, στον  κοινωνικό  τους  ρόλο  ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο·
γ) να βρουν  τον  αφηγητή της  ιστορίας και  να αλλάξουν  το  πρόσωπο  του  αφηγητή ώστε  να φανεί η αντίστοιχη αλλαγή στην  οπτική  της  αφήγησης ή να μετατρέψουν το διαλογικό μέρος του κειμένου  σε συνεχή αφηγηματικό λόγο·
δ) να διατυπώσουν  σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το περιεχόμενο  του κειμένου  συσχετίζοντάς  το με τις  αντιλήψεις της εποχής μας.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται  με 50 μονάδες  (α =  25 μονάδες  + β =  25 μονάδες) και συνοδεύουν  το  αδίδακτο κείμενο  που κληρώνεται από την τράπεζα  θεμάτων.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ= 25 μονάδες + δ= 25 μονάδες) και ορίζονται από τους  διδάσκοντες το μάθημα.
2. Σε περίπτωση που το ποίημα ανήκει στην ενότητα
«Παράδοση και Μοντερνισμός  στη νεοελληνική ποίηση», οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής  ή της μοντέρνας ποίησης·
β) να επισημάνουν στο  ποίημα εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους  (μεταφορές, παρομοιώσεις,  εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και  να σχολιάσουν  τη λειτουργία τους·
γ) να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός,  συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει·
δ) να σχολιάσουν  σε μία ή δύο παραγράφους βασικά σύμβολα ή θέματα  του ποιήματος και να αιτιολογήσουν τις  απαντήσεις τους  με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται  με 50 μονάδες  (α =  25 μονάδες  + β =  25 μονάδες) και συνοδεύουν  το  αδίδακτο κείμενο  που κληρώνεται από την τράπεζα  θεμάτων.
Οι ερωτήσεις  υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται  με 50 μονάδες  (γ =  25 μονάδες  + δ =  25 μονάδες) και ορίζονται από τους  διδάσκοντες το μάθημα.
Β. Για  την  εξέταση στη  Νέα  Ελληνική  Λογοτεχνία στη Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού  Λυκείου  δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο πεζό ή ποιητικό  κείμενο, που περιλαμβάνεται στη  διδαχθείσα ύλη και  ορίζεται από τον  διδάσκοντα,  καθώς και αδίδακτο πεζό ή ποιητικό  κείμενο  ίσης κατά  προσέγγιση  δυσκολίας με το διδαγμένο, που επιλέγεται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων,  με τις  αναγκαίες διευκρινίσεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, από τα οποία δύο (2), και συγκεκριμένα τα υπό τα στοιχεία
«α» και «β», προέρχονται από την τράπεζα  θεμάτων  και συνοδεύουν  το  αδίδακτο κείμενο,  και  δύο (2), τα  υπό τα στοιχεία «γ» και «δ», ορίζονται από τον διδάσκοντα και  αναφέρονται στο  διδαγμένο κείμενο.  Τα θέματα αφορούν:
α) στον ερμηνευτικό σχολιασμό  του αδίδακτου λογοτεχνικού  κειμένου·
β) σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων που εμπεριέχονται στο αδίδακτο κείμενο  (π.χ. ζητείται από τους  μαθητές να βρουν μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες,  λαϊκές  ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.)
γ) στον  συγγραφέα του διδαγμένου κειμένου  και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν  άμεσα  ή έμμεσα  από αυτό·
δ) στον  ερμηνευτικό ή αισθητικό σχολιασμό  του  διδαγμένου  κειμένου  ή στην  ανάπτυξη, σε μία (1) ή δύο (2) παραγράφους,  χωρίων του.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά  25% σε κάθε  θέμα, το  οποίο  μπορεί  να αναλύεται σε  δύο ερωτήσεις. Η κατανομή  της  βαθμολογίας στις  ερωτήσεις μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα  με τον  βαθμό της  δυσκολίας τους  και οι βαθμολογικές μονάδες  κάθε  ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται  γραπτώς στους  μαθητές».
16) Το πρώτο εδάφιο  της  περ. 2 της  Ενότητας  Γ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 60/2006 όπως αντικαταστάθηκε  με την  παρ. 9 του  άρθρου  1  του  π.δ. 48/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.  Οι μαθητές στην  Α΄ τάξη  Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού  Λυκείου  αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας  με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:
Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα  που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται  οι ιστορικές γνώσεις  των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες,  ιστορικά φαινόμενα  ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):
1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενικού  τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα  (10) μονάδες· β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης  απάντησης  (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι  πέντε (25) μονάδες.
ΙΙ. Στην  ομάδα  Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα  μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις,  με τις  οποίες  ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική  προσέγγισή  τους  (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων  ή συνθηκών, αποτίμηση  της  δράσης  προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση  απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Τα θέματα αυτής  της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων  από τις  οποίες  προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται  και ερωτήσεις  επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται  από ιστορικές μαρτυρίες,  αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα  και από όλα εκείνα  τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή  ιστορικών  συμπερασμάτων.
Η βαθμολογία κάθε ερώτησης  των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα  με τον  βαθμό  δυσκολίας της.  Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους  μαθητές.
Τα θέματα  της  ομάδας  Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα  της ομάδας Β΄ ορίζονται από τους  διδάσκοντες.»

 «Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πο− λιτικοί Θεσμοί  & Αρχές  Δικαίου  και Κοινωνιολογία),  η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες  θεμάτων:
α) Η πρώτη ομάδα  αποτελείται από δύο θέματα  με ερωτήσεις διαφόρων  τύπων, με τις  οποίες  ελέγχεται τόσο  η κατοχή των  αναγκαίων γνωστικών  στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει  ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Το πρώτο  θέμα  περιλαμβάνει πέντε  (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες  (5×5=25).
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης  απάντησης  και βαθμολογείται με είκοσι  πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις  με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν  οι μαθητές.  Κάθε ένα  από τα  δύο θέματα περιέχει  δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης  δυσκολίας.
Το πρώτο θέμα  περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι  πέντε  (25) μονάδες.  Η πρώτη ερώτηση  βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες  και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι  πέντε  (25) μονάδες.  Η πρώτη ερώτηση  βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες  και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
Τα θέματα  ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων  και κατά  50% από τον  διδάσκοντα.  Συγκεκριμένα:  το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το  πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα  ορίζονται από την πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το  πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα  ορίζονται από την θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στη Β΄λυκείου

Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην  Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου ως μαθήματος Γενικής Παιδείας ισχύουν τα εξής:

Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου «κειμένου 12 - 20 στίχων» με νοηματική συνοχή και ζητείται:

α) να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και

β) να απαντήσουν σε:

i. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήματα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή / σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά / αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το απόσπασμα.

ii. Μία (1) ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήμα τού από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου, σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. Σε  αυτή την περίπτωση δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα.

iii. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή το έργο του.

iv. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική -σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

v. Μία (1) ερώτηση γραμματικής και

vi. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.

Οι ερωτήσεις υπό στοιχεία iv, v, vi μπορεί να αναλύονται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

α) Η μετάφραση του κειμένου βαθμολογείται με 30 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

β) Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

γ) Στις περιπτώσεις κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλία από μετάφραση, δε δίνεται στους μαθητές η υπό στοιχείο ii ερμηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο i ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται η καθεμία με δέκα πέντε (15) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου ως μαθήματος Γενικής Παιδείας ισχύουν τα εξής:

1. Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα πρωτότυπου διδαγμένου κειμένου 15 - 20 στίχων με νοηματική συνοχή και απόσπασμα μεταφρασμένου κειμένου με νοηματική συνοχή έως και 15 στίχων και ζητείται:

α) να μεταφράσουν στη νεοελληνική γλώσσα ένα τμήμα 8-10 στίχων από το δοθέν πρωτότυπο κείμενο και

β) να απαντήσουν σε:

i. Τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές, από τις οποίες οι δύο (2) αφορούν το πρωτότυπο κείμενο και η μία (1) το μεταφρασμένο κείμενο. Οι ερωτήσεις μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήματα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή / σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά / αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το απόσπασμα.

ii) Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή το έργο του.

iii) Δύο (2) ερωτήσεις λεξιλογικές- σημασιολογικές (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

α) Η μετάφραση του κειμένου βαθμολογείται με 40 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

β) Το σύνολο των ερωτήσεων βαθμολογείται με 60 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας, ήτοι 10 μονάδες για καθεμία από τις έξι (6) ερωτήσεις.

ΙΙΙ. Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων στη Β΄ τάξη και Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη ως μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ισχύουν τα εξής:

Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου «κειμένου 12 - 20 στίχων» με νοηματική συνοχή και τους ζητείται:
α)να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και

β) να απαντήσουν σε:

i. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήματα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή / σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά / αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το ανωτέρω απόσπασμα.

ii. Μία (1) ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήματα του από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου, σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. Σ’  αυτή την περίπτωση δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα.

iii. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή το έργο του.

iv. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική - σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).


2. Δίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 10-12 στίχων και ζητείται:

α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική και

β) να απαντήσουν σε:

i. Μία (1) ερώτηση γραμματικής και

ii. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.

Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειμένου μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

α) Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

β) Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

γ) Στις περιπτώσεις των διδαγμένων κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλία από μετάφραση, δεν δίνεται στους μαθητές η υπό στοιχείο 1.β.ii ερμηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο 1.β.i ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται η καθεμία με δέκα πέντε (15) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των διδακτικών στόχων που αξιολογούνται, να χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ερωτήσεων.

Λατινικά

1. Στους μαθητές της Β΄ τάξης δίνεται διδαγμένο κείμενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς:
α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα.
β) να απαντήσουν σε πέντε παρατηρήσεις: δύο (2) γραμματικές, δύο (2) συντακτικές και μία (1) γραμματολογική, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

i. Μετάφραση κειμένου 40 μονάδες.

ii. Γραμματικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία.

iii. Συντακτικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία.

iv. Γραμματολογική άσκηση 10 μονάδες.

2. Στους μαθητές της Γ’  τάξης δίνεται διδαγμένο κείμενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς:

α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα.

β) να απαντήσουν σε τέσσερις παρατηρήσεις: δύο (2) γραμματικές και δύο (2) συντακτικές, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα.
Η βαθμολογία στη Γ΄ τάξη κατανέμεται ως εξής:

i. Μετάφραση κειμένου 40 μονάδες.

ii. Κάθε γραμματική ή συντακτική παρατήρηση 15 μονάδες.

Ε. Ιστορία

1. Η Ιστορία ως μάθημα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής, καθώς και όλα τα ιστορικής φύσεως μαθήματα, που περιλαμβάνονται στα μαθήματα Κατευθύνσεων και στα μαθήματα Επιλογής: Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία Επιστημών και Tεχνολογίας, Ιστορία της Tέχνης και Θέματα Ιστορίας εξετάζονται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κτλ) και η κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κτλ). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Tο υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κτλ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
2 σχόλια:

  1. Ευχαριστούμε, Πέτρο! Πάντα χρειάζεται ένα φρεσκαρισμα. Πιστεύω η Φιλοσοφία της Β΄Λυκείου εξετάζεται σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για την ιστορία,πολιτική και κοινωνική αγωγή κλπ.
    Για τα αρχαία της Γ΄Λυκείου (Περικλέους Επιτάφιος) δεν υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ Πέτρο, αντιγράφω και επικολλώ στα αρχεία μου. Είναι ουσιώδεις πληροφορίες για τη δουλειά μας γιαυτό και το φρεσκάρισμα όπως λέει η Μαρία είναι πάντα χρήσιμο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή