Αναγνώστες

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ)

Σ' αυτή την ανάρτηση συγκεντρώσαμε όλους τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων της Λατινικής που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο Β΄και Γ΄ λυκείου. Καλή μελέτη! 


Λατινικά B΄ Λυκείου: Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

1η ΣΥΖΥΓΙΑ
adligo - adligavi - adligatum - adligare
adporto - adportavi -adportatum - adportare
advento - adventavi - adventatum – adventare
advolo - advolavi - advolatum - advolare
amo - amavi - amatum - amare
appello - appellavi - appellatum - appellare
appropinquo - appropinquavi -appropinquatum - appropinquare
certo - certavi - certatum - certare
clamo - clamavi - clamatum - clamare
cogito - cogitavi - cogitatum - cogitare
conloco - conlocavi - conlocatum – conlocare
comparo - comparavi - comparatum - comparare
concito - concitavi - concitatum - concitare
confirmo - confirmavi - confirmatum –confirmare
coniuro - coniuravi - coniuratum - coniurare
consulto - consultavi - consultatum - consultare
creo - creavi - creatum – creare
curo - curavi - curatum - curare
deploro - deploravi - deploratum – deplorare
desidero - desideravi - desideratum - desiderare
dimico - dimicavi - dimicatum - dimicare
disputo - disputavi - disputatum - disputare
do - dedi - datum -dare
effemino - effeminavi - effeminatum - effeminare
enoto - enotavi - enotatum - enotare
erro - erravi - erratum - errare
excito - excitavi - excitatum – excitare
exclamo - exclamavi - exclamatum – exclamare
excrucio - excruciavi - excruciatum – excruciare
existimo - existimavi - existimatum – existimare
expugno - expugnavi - expugnatum – expugnare
ex(s)piro - ex(s)piravi - ex(s)piratum - ex(s)pirare
ex(s)ulo - ex(s)ulavi - ex(s)ulatum - ex(s)ulare
fundo - fundavi - fundatum - fundare
hiemo - hiemavi - hiematum - hiemare
honoro - honoravi - honoratum - honorare
impero - imperavi - imperatum - imperare
importo - importavi - importatum - importare
inclamo - inclamavi - inclamatum - inclamare
interrogo - interrogavi - interrogatum - interrogare =
lavo - lavi - lautum koi lavatum - lavare
libero - liberavi - liberatum - liberare
narro - narravi - narratum - narrare
navigo - navigavi - navigatum - navigare
nuntio - nuntiavi - nuntiatum - nuntiare
obsigno - obsignavi - obsignatum - obsignare
occupo - occupavi - occupatum - occupare
oppugno - oppugnavi - oppugnatum - oppugnare =
paro - paravi - paratum - parare
perpetro - perpetravi - perpetratum - perpetrare
perturbo - perturbavi - perturbatum - perturbare
porto - portavi - portatum - portare
praedico - praedicavi - praedicatum - praedicare
profligo - profligavi - profligatum - profligare
propulso - propulsavi - propulsatum - propulsare
pugno - pugnavi - pugnatum - pugnare
puto - putavi - putatum - putare
renarro - renarravi - renarratum - renarrare
reporto - reportavi - reportatum - reportare
repugno - repugnavi - repugnatum - repugnare
revoco - revocavi - revocatum - revocare
saluto - salutavi - salutatum - salutare
scriptito - scriptitavi - scriptitatum - scriptitare
servo - servavi - servatum - servare
somnio - somniavi - somniatum - somniare
sto - steti - statum - stare
strangulo - strangulavi - strangulatum - strangulare
supero - superavi - superatum - superare
turbo - turbavi - turbatum - turbare
vulnero - vulneravi - vulneratum - vulnerare

2η ΣΥΖΥΓΙΑ
admoneo - admonui - admonitum - admonere = συμβουλεύω
amoveo - amovi - amotum - amovere= απομακρύνω
appareo - apparui - apparitum - apparere = εμφανίζομαι
caveo - cavi - cautum - cavere= προσέχω, φυλάγομαι
compleo - complevi - completum - complere = συμπληρώνω
contineo - continui - contentum - continere = συγκρατώ, στερεώνω
debeo - debui . debitum - debere= οφείλω, πρέπει
deleo - delevi - deletum - delere= καταστρέφω, σκοτώνω
exterreo - exterrui - exterritum - exterrere= τρομοκρατώ
foveo - fovi - fotum - fovere= περιβάλλω με αγάπη
habeo - habui - habitum - habere= έχω, θεωρώ, φορώ
iaceo - iacui - iacitum - iacere= κείμαι, βρίσκομαι
iubeo - iussi - iussum - iubere= διατάζω
lateo - latui, -, latere= κρύβομαι
licet - licuit και licitum est - licere= επιτρέπεται, είναι δυνατόν
moveo - movi - motum – movere = κινώ
noceo - nocui - nocitum - nocere= βλάπτω
placeo - placui - placitum - placere= αρέσω
possideo - possedi - possessum - possidere = κατέχω
prohibeo - prohibui - prohibitum - prohibere = προνοώ, μεριμνώ,εμποδίζω
remaneo - remansi, -, remanere= παραμένω
respondeo - respondi - responsum – respondere = απαντώ, αποκρίνομαι
rideo - risi - risum - ridere= γελώ
sedeo - sedi - sessum - sedere= κάθομαι
studeo - studui, -, studere= σπουδάζω, επιδιώκω
stupeo - stupui, -, stupere= βουβαίνομαι, θαμπώνομαι
teneo - tenui - tentum - tenere= κρατώ
urgeo - ursi, -, urgere= σπρώχνω, στέλνω
valeo - valui, -, valere= υγιαίνω, είμαι γερός
video - vidi - visum - videre= βλέπω

ΗΜIΑΠΟΘΕΤΙΚΑ 2ης ΣΥΖΥΓΙAΣ

gaudeo - gavisus sum – gaudere = χαίρομαι
soleo - solitus sum – solere = συνηθίζω

3η ΣΥΖΥΓΙΑ
abdo - abdidi - abditum – abdere = κρύβω
accidit - accidit – accidere = συμβαίνει
adduco - adduxi - adductum – adducere = οδηγώ προς, παρακινώ
a(d)gnoso - a(d)gnovi - a(d)gnitum ¬ a(d)gnoscere = αναγνωρίζω
adimo - ademi - ademptum – adimere = αφαιρώ
amitto - amisi - amissum - amittere = χάνω
animadverto - animadverti - animadversum ¬animadvertere = παρατηρώ
cerno - crevi - cretum – cernere = διακρίνω, κρίνω, αποφασίζω
claudo - clausi - clausum – claudere = κλείνω
cognosco - cognovi - cognitum – cognoscere = γνωρίζω
compono - composui - compositum ¬componere = συνθέτω, συντάσσω
comprehendo - comprehendi ¬comprehensum – comprehendere = συλλαμβάνω
condo - condidi - conditum – condere = κτίζω
confundo - confudi - confusum - confundere = συγχέω
consido - consedi - consessum – considere = κάθομαι
consisto - constiti, -, consistere = συνίσταμαι, βρίσκομαι, πε¬ριορίζομαι
consulo - consului - consultum – consulere = φροντίζω. προσέχω για
constituo - constitui - constitutum ¬constituere = αναδιοργανώνω, αποφασίζω, δημιουργώ
contundo - contudi - contusum – contundere = συντρίβω
converto - converti - conversum – convertere = γυρίζω προς τα πίσω
curro - cucurri - cursum – currere = τρέχω
dedo - dedidi - deditum – dedere = παραδίνω
deligo - delegi - delectum – deligere = εκλέγω
deprehendo - deprehendi - deprehensum ¬ deprehendere = συλλαμβάνω. ανακαλύπτω
dico - dixi - dictum – dicere = λέγω
discedo - discessi - discessum – discedere = αποχωρώ, φεύγω
discurro - discurri και discucurri ¬discursum – discurrere = τρέχω εδώ κι εκεί
excludo - exclusi - exclusum - excludere = κλείνω απ' έξω, διώχνω
exρellο - expuli - expulsum - expellere = εκδιώκω
extraho - extraxί - extractum - extrahere = βγάζω, τραβάω. έξω
fingo - finxi - fictum - fingere= πλάθω, κατασκευάζω
gero - gessi - gestum - gerere= διεξάγω, κάνω
impono - imposui - impositum – imponere= επιβάλλω, επιβιβάζω
invado - invasi - invasum - invadere= ειοχωρώ. καταλαμβάνω
laedo - laesi - laesum - laedere= βλάmω. προσβάλλω
lego - legi - lectum - legere= διαβάζω, μαζεύω, βγάζω
mitto - misi - missum - mittere= στέλνω, ρίχνω
obtingit - obtigit, -, obtingere= μου λαχαίνει ο κλήρος
occido - occidi - occisum - occidere = σκοτώνω
occurro - occurri και occucurri - occursum ¬occurrere= επιτίθεμαι
pergo - ρerrexί - perrectum - pergere = κατευθύνομαι
pοnο - posui - positum - ponere = τοποθετώ
praesumo - praesumpsi - praesumptum ¬praesumere= προγεύομαι
produco - produxi - productum - producere = οδηγώ μπροστά
prorepo - prorepsi - proreptum - prorepere = έρπω προς
recedo - recessi - recessum - recedere = αποσύρομαι
remollesco, -. remollescere= γίνομαι μαλθακός
repono - reposui - repositum - reponere = τοποθετώ
restituo - restitui - restitutum - restituere = αποκαθιστώ
seiungo - seiunxi - seiunctum - seiungere = χωρίζω
sino - sivi - situm - sinere= αφήνω
trado - tradidi - traditum - tradere= παραδίνω
traho - traxi - tractum - trahere= τραβώ
verto - verti - versum - vertere= στρέφω
vinco - vici - victum - vincere= νικώ
νίνο - νίxί - victum – νίνere = ζω

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ 3ης ΣΥΖΥΓΙΑΣ
nascor - natus sum – nasci = γεννιέμαι (μτχ. μέλλ. nasciturus)
queror - questus sum - queri= παραπονιέμαιΛατινικά Γ΄ Λυκείου: Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων


1η Συζυγία
vulnero - vulneravi - vulneratum - vulnerare (τραυματίζω, πληγώνω) 49
voco - vocavi - vocatum - vocare (καλώ) 49
obiurgo - obiurgavi - obiurgatum - obiurgare (μαλώνω) 49
reseco - resecui - resectum - resecare (κόβω) 49
do - dedi - datum - dare (δίνω) 48, 23, 21
impero - imperavi - imperatum - imperare (διατάζω) 48, 36
praedico - praedicavi - praedicatum - praedicare (διακηρύσσω) 48
nuntio - nuntiavi - nuntiatum - nuntiare (αναγγέλλω) 48, 34
dissimulo - dissimulavi - dissimulatum - dissimulare (προσποιούμε ότι δεν) 47, 42
interrogo - interrogavi - interrogatum - interrogare (ρωτώ, ζητώ τη γνώμη κάποιου) 47, 40, 25, 23
dubito - dubitavi - dubitatum - dubitare (αμφιβάλλω) 47
puto - putavi - putatum - putare (νομίζω, θεωρώ) 46, 44, 25
laudo - laudavi - laudatum - laudare (επαινώ) 46, 31
vitupero - vituperavi - vituperatum - vituperare (επικρίνω) 46
curo - curavi - curatum - curare (φροντίζω) 45
adligo - adligavi - adligatum - adligare (δένω σε κάτι) 45
spero - speravi - speratum - sperare (ελπίζω) 45, 27
ex(s)ulo - ex(s)ulavi - ex(s)ulatum - ex(s)ulare (είμαι εξόριστος) 44
oppugno - oppugnavi - oppugnatum - oppugnare (πολιορκώ) 43
confirmo - confirmavi - confirmatum - confirmare (επιβεβαιώνω) 42, 38
occupo - occupavi - occupatum - occupare (καταλαμβάνω) 40
iudico - iudicavi - iudicatum - iudicare (κρίνω) 40
conservo - conservavi - conservatum - conservare (σώζω) 40
ex(s)pecto - ex(s)pectavi - ex(s)pectatum - ex(s)pectare (περιμένω) 38
sto - steti - statum - stare (στέκομαι, υπάρχω) 38
rogo - rogavi - rogatum - rogare (παρακαλώ κάποιον, ρωτώ, ζητώ να) 38, 21
amo - amavi - amatum - amare (αγαπώ) 38
clamo - clamavi - clamatum - clamare (φωνάζω) 37
pugno - pugnavi - pugnatum - pugnare (μάχομαι, πολεμώ) 37, 31
ceno - cenavi - cenatum - cenare (δειπνώ, γευματίζω) 36
specto - spectavi - spectatum - spectare (κοιτάζω, προσέχω) 36, 28
narro - narravi - narratum - narrare (αφηγούμαι) 36
saluto - salutavi - salutatum - salutare (χαιρετίζω επίσημα, προσαγορεύω) 34
existimo - existimavi - existimatum - existimare (νομίζω) 34
conloco (colloco) - conlocavi (collocavi) - conlocatum (collocatum) - conlocare (collocare) (εγκαθιστώ) 34
appropinquo (adpropinquo) - appropinquavi - appropinquatum - appropinquare (πλησιάζω) 34
resero - reseravi - reseratum - reserare (ανοίγω) 34
consecro - consecravi - consecratum - consecrare (αφιερώνω, προσφέρω) 34
administro - administravi - administratum - administrare (διαχειρίζομαι) 32
cogito - cogitavi - cogitatum - cogitare (σκέπτομαι, αναλογίζομαι) 32
conformo - conformavi - conformatum - conformare (διαμορφώνω, διαπλάθω) 32
praeterequito - praeterequitavi - praeterequitatum - praeterequitare (περνώ έφιππος μπροστά από) 31
spolio - spoliavi - spoliatum - spoliare (απογυμνώνω, σκυλεύω) 31
fugo - fugavi - fugatum - fugare (τρέπω σε φυγή) 31
multo - multavi - multatum - multare (τιμωρώ) 31
deporto - deportavi - deportatum - deportare (παίρνω μαζί μου) 30
incito - incitavi - incitatum - incitare (παρακινώ κάποιον) 29
investigo - investigavi - investigatum - investigare (αναζητώ τα ίχνη) 28
desidero - desideravi - desideratum - desiderare (επιθυμώ, μου λείπει κάτι) 27
exclamo - exclamavi - exclamatum - exclamare (αναφωνώ) 24
aegroto - aegrotavi - aegrotatum - aegrotare (είμαι άρρωστος) 23
paro - paravi - paratum - parare (ετοιμάζω) 23
ignoro - ignoravi - ignoratum - ignorare (αγνοώ) 23
intro - intravi - intratum - intrare (μπαίνω) 23
simulo - simulavi - simulatum - simulare (προσποιούμαι) 23
oro - oravi - oratum - orare (παρακαλώ) 23
impetro - impetravi - impetratum - impetrare (κατορθώνω κάτι) 23
penso - pensavi - pensatum - pensare (ζυγίζω) 21

Αποθετικά ρήματα της 1ης Συζυγίας
adhortor - adhortatus sum - adhortatum - adhortari (προτρέπω) 45 [αποθετικό]
veneror - veneratus sum - veneratum - venerari (προσκυνώ, λατρεύω) 34 [αποθετικό]
admiror - admiratus sum - admiratum - admirari (θαυμάζω) 34 [αποθετικό]
minitor - minitatus sum - minitatum - minitari (απειλώ) 40 [αποθετικό]
populor - populatus sum - populatum - populari (λεηλατώ) 43 [αποθετικό]
tutor - tutatus sum - tutatum - tutari (προστατεύω) 25 [αποθετικό]
osculor - osculatus sum - osculatum - osculari (φιλώ) 34 [αποθετικό]
miror - miratus sum - miratum - mirari (θαυμάζω) 36 [αποθετικό]
indignor - indignatus sum - indignatum - indignari (αγανακτώ) 24
imitor - imitatus sum - imitatum - imitari (μιμούμαι) 32

Ελλειπτικό
insto - institi - --- - instare (ασκώ πίεση) 40 [Μτχ Μελλ. instaturus-a-um]

Ρήμα του οποίου συναντάμαι τη μετοχή σε επιθετική χρήση
armo - armavi - armatum - armare (οπλίζω) 40 [Στο κείμενο η Μτχ Παρακειμένου ως επίθετο)

2η Συζυγία
persuadeo - persuasi - persuasum - persuadere (πείθω) 48, 45
doceo - docui - doctum - docere (διδάσκω, υποδεικνύω) 48, 29
video - vidi - visum - videre (βλέπω) 48, 47, 43, 42, 30, 27
moneo - monui - monitum - monere (συμβουλεύω, καθοδηγώ) 48, 45
taceo - tacui - tacitum - tacere (σωπαίνω) 48, 41
iubeo - iussi - iussum - iubere (διατάζω) 48, 34
habeo - habui - habitum - habere (έχω, θεωρώ) 47, 44, 43, 41, 30, 25
deterreo - deterrui - deterritum - deterrere (αποθαρρύνω) 47
respondeo - respondi - responsum - respondere (απαντώ, αποκρίνομαι) 47, 29, 24, 23
censeo - censui - censum - censere (πιστεύω, νομίζω) 46
pareo - parui - paritum - parere (υπακούω) 46
provideo - providi - provisum - providere (προνοώ, μεριμνώ) 45
maneo - mansi - mansum - manere ([περι]μένω) 43
circumsedeo - circumsedi - circumsessum - circumsedere (περικυκλώνω) 40
persedeo - persedi - persessum - persedere (κάθομαι για πολλή ώρα) 38
pertineo - pertinui - pertentum - pertinere (αφορώ) 37
assideo - assedi - assessum - assidere (κάθομαι δίπλα) 36
praebeo - praebui - praebitum - praebere (παρέχω, προσφέρω) 36
iaceo - iacui - iacitum - iacere (κείμαι, βρίσκομαι) 32
abstineo - abstinui - abstentum - abstinere (απέχω από) 31
permoveo - permovi - permotum - permovere (παρακινώ) 31
debeo - debui - debitum - debere (οφείλω, πρέπει) 30
mereo - merui - meritum - merere (αξίζω, mereo stipendia = υπηρετώ στο στρατό) 30
teneo - tenui - tentum - tenere (κρατώ, me teneo = παραμένω) 29
rideo - risi - risum - ridere (γελώ) 29
deleo - delevi - deletum - delere (καταστρέφω, εξολοθρεύω, σκοτώνω) 25, 21
caveo - cavi - cautum - cavere (προσέχω, φυλάγομαι) 25
cohibeo - cohibui - cohibitum - cohibere (συγκρατώ) 23
moveo - movi - motum - movere (κινώ, moveo arma = παίρνω τα όπλα, στασιάζω) 23
placeo - placui - placitum - placere (αρέσω) 41 και placet - placuit & placitum est - placere
(φαίνεται καλό, σωστό) 35 [απρόσωπο]

Αποθετικά ρήματα της 2ης Συζυγίας
intueor - intuitus sum - intuitum - intueri (ατενίζω, κοιτάζω) 32
vereor - veritus sum - veritum - vereri (φοβάμαι) 45 [αποθετικό]
fateor - fassus sum - fassum - fateri (ομολογώ) 42 [αποθετικό]

Ημιαποθετικά ρήματα της 2ης Συζυγίας
soleo - solitus sum - solitum - solere (συνηθίζω) 47, 34, 29 [ημιαποθετικό]
audeo - ausus sum - ausum - audere (τολμώ) 40 [ημιαποθετικό]

Ελλειπτικά 
  decet - decuit - --- - decere (αρμόζει) 46 [απρόσωπο]
  paenitet - paenituit - --- - paenitere (μετανοιώνω) 27 [απρόσωπο]

timeo - timui - --- - timere (φοβάμαι) 47
immineo - --- - ---- - imminere (πλησιάζω απειλητικά) 42
ave (χαίρε) 29 [Προστακτική Ενεστώτα του ελλειπτικού ρ. avere = χαίρω]
Από το ρήμα αυτό απαντώνται μόνο το απαρέμφατο Ενεστώτα avere
το 2ο ενικό και πληθυντικό της προστακτικής Ενεστώτα ave - avete
και το 2ο ενικό της προστακτικής Μέλλοντα aveto

3η Συζυγία
cognosco - cognovi - cognitum - cognoscere (γνωρίζω) 49, 45, 28, 24
interimo - interemi - interemptum - interimere (εξολοθρεύω) 49, 21
cedo - cessi - cessum - cedere (παραχωρώ) 49, 38
instinquo - instinxi - instinctum - instinquere (παρορμώ, κατευθύνω) 48
credo - credidi - creditum - credere (πιστεύω) 48, 42, 25, 24
emitto - emisi - emissum - emittere (αφήνω ελεύθερο)
dico - dixi - dictum - dicere (λέγω) 48, 44, 42, 41, 40, 38, 37, 36, 29, 27, 25, 24, 21
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα dic]
introrumpo - introrupi - introruptum - introrumpere (εισβάλλω) 48
lego - legi - lectum - legere (διαβάζω, μαζεύω, βγάζω) 47, 27
opprimo - oppressi - oppressum - opprimere (πιάνω επ' αυτοφώρω) 47
deprehendo & deprendo - deprehendi - deprehensum - deprehendere (συλλαμβάνω, πιάνω, ανακαλύπτω) 47
extraho - extraxi - extractum - extrahere (βγάζω [τραβώντας], τραβάω έξω, παρατείνω) 47
induco - induxi - inductum - inducere (εισάγω, φέρνω κάτι για συζήτηση) 47
 [2o Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα induc]
rego - rexi - rectum - regere (κυβερνώ) 46
antepono - anteposui - antepositum - anteponere (προκρίνω, βάζω κάτι πάνω από κάτι άλλο) 46
consulo - consului - consultum - consulere (φροντίζω) 46, 25
cado - cecidi - casum - cadere (πέφτω) 46, 44, 43
gero - gessi - gestum - gerere (διεξάγω, διοικώ) 45, 32
conscribo - conscripsi - conscriptum - conscribere (γράφω) 45
mitto - misi - missum - mittere (στέλνω, ρίχνω) 45, 36, 28
scribo - scripsi - scriptum - scribere (γράφω) 45, 41, 27
constituo - constitui - constitutum - constituere (αναδιοργανώνω, αποφασίζω) 45, 30
adhaeresco - adhaesi - adhaesum - adhaerescere (προσκολλιέμαι, καρφώνομαι) 45
perlego - perlegi - perlectum - perlegere (διαβάζω μέχρι το τέλος) 45
diligo - dilexi - dilectum - diligere (αγαπώ) 44
metuo - metui - metutum - metuere (φοβάμαι) 44
colo - colui - cultum - colere (καλλιεργώ, λατρεύω, κατοικώ, σέβομαι) 44, 41, 32
intellego & intelligo - intellexi - intellectum - intellegere (καταλαβαίνω) 44, 42, 41
traho - traxi - tractum - trahere (τραβώ) 43, 23
gigno - genui - genitum - gignere (γεννώ) 43, 27
alo - alui - al(i)tum - alere ([εκ]τρέφω) 43, 42 [Μετοχή Μέλλοντα aliturus-a-um]
pergo - perrexi - perrectum - pergere (κατευθύνομαι προς) 43
animadverto - animadverti - animadversum - animadvertere (παρατηρώ) 42, 34
intendo - intendi - intentum & intensum - intendere (κατευθύνομαι) 42
vivo - vixi - victum - vivere (ζω) 41, 38, 30, 23
cogo - coegi - coactum - cogere (συγκαλώ, εξαναγκάζω) 40, 37
ostendo - ostendi - ostentum & ostensum - ostendere (δείχνω) 40, 25
peto - peti(v)i - petitum - petere (ορμώ, ζητώ) 38, 31
duco - duxi - ductum - ducere (οδηγώ, θεωρώ, εκτιμώ, υπολογίζω) 38, 32
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα duc]
deduco - deduxi - deductum - deducere (οδηγώ, φέρνω) 37, 28 [2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα deduc]
invado - invasi - invasum - invadere (εισχωρώ, καταλαμβάνω, πιάνω) 37
reddo - reddidi - redditum - reddere (καθιστώ, κάνω, επιστρέφω [κάτι]) 37
contemno - contempsi - contemptum - contemnere (περιφρονώ) 36
solvo - solvi - solutum - solvere (λύνω, χαλαρώνω) 36
corrumpo - corrupi - corruptum - corrumpere (διαφθείρω) 36
vinco - vici - victum - vincere ([κατα]νικώ) 36, 23
intromitto - intromisi - intromissum - intromittere (βάζω μέσα) 34
pono - posui - positum - ponere (τοποθετώ) 34
accedo - accessi - accessum - accedere (πλησιάζω, προστίθεμαι, συνοδεύω, συμβαίνω) 32
relinquo - reliqui - relictum - relinquere (αφήνω) 32
propono - proposui - propositum - proponere (βάζω μπροστά μου [ως παράδειγμα]) 32
expeto - expeti(v)i - expetitum - expetere (επιδιώκω) 32
edico - edixi - edictum - edicere (διατάζω να) 31
lacesso - lacessivi - lacessitum - lacessere (προκαλώ κάποιον σε) 31
ruo - rui - rutum - ruere (ορμώ) [Μετοχή Μέλλοντα ruiturus-a-um]
transfigo - transfixi - transfixum - transfigere (διαπερνώ, καρφώνω)
occurro - occurri & occucurri - occursum - occurrere (πηγαίνω να συναντήσω) 29
instituo - institui - institutum - instituere (διδάσκω) 29
emo - emi - emptum - emere (αγοράζω) 29
impendo - impendi - impensum - impendere (ξοδεύω) 29
perdo - perdidi - perditum - perdere (χάνω) 29
comprehendo & comprendo - comprehendi - comprehensum - comprehendere (συλλαμβάνω) 28
trado - tradidi - traditum - tradere (παραδίδω, αναφέρω) 28
recedo - recessi - recessum - recedere (αποσύρομαι) 27
decerpo - decerpsi - decerptum - decerpere (κόβω) 25
depono - deposui - depositum - deponere (καταθέτω, αποβάλλω) 25
sumo - sumpsi - sumptum - sumere 25, 23 (παίρνω, sumo bellum = αρχίζω πόλεμο)
quaero - quaesivi - quaesitum - quaerere (ζητώ, ρωτώ) 24
ago - egi - actum - agere (κάνω, οδηγώ) 23
quiesco - quievi - quietum - quiescere (ησυχάζω, ηρεμώ, αναπαύομαι) 23
prorumpo - prorupi - proruptum - prorumpere (ξεσπώ) 23
occido - occidi - occisum - occidere (σκοτώνω) 23
ascendo - ascendi - ascensum - ascendere (ανεβαίνω) 23
impono - imposui - impositum - imponere (επιβάλλω, βάζω επάνω, επιβιβάζω) 23
conduco - conduxi - conductum - conducere (νοικιάζω) [2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα conduc]
everto - everti - eversum - evertere (καταστρέφω εντελώς) 21
divido - divisi - divisum - dividere (μοιράζω) 21
appendo - appendi - appensum - appendere (ζυγίζω) 21
succurrit - succurrit - succursum - succurrere (μου έρχεται κάτι στο μυαλό) 43 [απρόσωπο]

  posco - poposci - [postulatum] - poscere (ζητώ) 49
  cerno - crevi - [cretum] - cernere (διακρίνω, κρίνω, αποφασίζω) 31 [Το σουπίνο αναπληρώνεται από το    ρήμα conspicio (conspectum)]
Ρήματα σε -io
capio - cepi - captum - capere (πιάνω, συλλαμβάνω) 34
recipio - recepi - receptum - recipere (παίρνω πίσω) 21 [re & capio]
adficio & afficio - adfeci & affeci - adfectum & affectum - adficere & afficere (περιβάλλω) [ad + facio]
pario - peperi - partum - parere (γεννώ, κερδίζω) 43, 37 [Μετοχή Μέλλοντα pariturus-a-um]
interficio - interfeci - interfectum - interficere (σκοτώνω) 49 [inter + facio]
praeripio - praeripui - praereptum - praeripere (αρπάζω) [prae + rapio]
facio - feci - factum - facere (κάνω) 48, 47, 38, 37, 24 [2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα fac] 
fugio - fugi - fugitum - fugere (φεύγω, αποφεύγω) 48, 41, 28
accipio - accepi - acceptum - accipere (υποδέχομαι, μαθαίνω) 24, 21 [ad + capio]
suscipio - suscepi - susceptum - suscipere (παραλαμβάνω, δέχομαι) 30 [subs + capio]
cupio - cupi(v)i - cupitum - cupere (επιθυμώ) 37
abicio - abieci - abiectum - abicere (πετάω κάτι μακριά, καταθέτω τα όπλα) 45, 34
praecipio - praecepi - praeceptum - praecipere (καθοδηγώ) 48 [prae + capio]
intercipio - intercepi - interceptum - intercipere (αρπάζω κάτι πριν φτάσει στον προορισμό του) 45
obicio - obieci - obiectum - obicere (ρίχνω, μέμφομαι για, προβάλλω αντίρρηση) 47, 32, 30 [ob + iacio]
conspicio - conspexi - conspectum - conspicere (βλέπω, πέφτει το βλέμμα μου) 45 [cum + specio]

Αποθετικά σε -io
ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi (μπαίνω μέσα, εισέρχομαι, εισβάλλω) 43
congredior - congressus sum - congressum - congredi (συγκρούομαι, μονομαχώ) 31 [αποθετικό]
egredior - egressus sum - egressum - egredi (βγαίνω) 23 [αποθετικό]
morior - mortuus sum - mortuum - mori (πεθαίνω) 43, 38, 23 [αποθετικό]
[Μετοχή Μέλλοντα moriturus-a-um]
patior - passus sum - passum - pati (ανέχομαι, υπομένω) [αποθετικό] 43 
Αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα της 3ης Συζυγίας
elabor - elapsus sum - elapsum - elabi ([ξε]γλυστρώ) 49
conloquor - conlocutus sum - conlocutum - conloqui (συζητώ, κουβεντιάζω) 48 [αποθετικό]
consequor - consecutus sum - consecutum - consequi (ακολουθώ, πετυχαίνω) 41 [αποθετικό]
Στο κείμενο 46 ως απρόσωπο consequitur (προκύπτει, συνεπάγεται)
nascor - natus sum - natum - nasci (γεννιέμαι) 42, 31, 27 [αποθετικό] [Μετοχή Μέλλοντα nasciturus-a-um]
sequor - secutus sum - secutum - sequi (ακολουθώ) 42, 23, 21 [αποθετικό]
loquor - locutus sum - locutum - loqui (μιλώ) 41 [αποθετικό]
utor - usus sum - usum - uti (χρησιμοποιώ) 41, 36 [αποθετικό]
deverto - deverti - deversum - devertere
και ως ημιαποθετικό devertor - deverti - deversum - deverti (καταλύω [κάπου]) 27
obsequor - obsecutus sum - obsecutum - obsequi (κάνω το χατίρι κάποιου) [αποθετικό]
revertor - reversus sum - reversum - reverti (επιστρέφω) [αποθετικό]
& revertor - reverti - reversum - reverti [ημιαποθετικό] 48
Στα κείμενα 31, 34 ως ημιαποθετικό, στο κείμενο 21 ως αποθετικό
confido - confisus sum - confisum - confidere (εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη, στηρίζομαι) 31, 25 [ημιαποθετικό]
Ανώμαλα ρήματα της 3ης συζυγίας
malo - malui - --- - malle (προτιμώ) 47, 36
nolo - nolui - --- - nolle (δε θέλω, αρνούμαι) 47, 40, 28, 25
volo - volui - --- - velle (θέλω) [ανώμαλο] 49, 47, 41, 37, 24
fio - factus sum - fieri (γίνομαι) 44, 42, 37, 36, 27, 21 Στο κείμενο 46 ως απρόσωπο fit (συμβαίνει)
adfero & affero - attuli - allatum - adferre & afferre (φέρνω, προσφέρω)
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα adfer & affer] 25, 29, 36
refero - ret(t)uli - relatum - referre (επαναφέρω, ανταποδίδω) 44, 34
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα refer]
defero - detuli - delatum - deferre (μεταφέρω) 20 [2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα defer]
sum - fui - --- - esse (είμαι) [βοηθητικό]
absum - afui - --- - abesse (απουσιάζω, απέχω) 21
possum - potui - --- - posse (μπορώ) [σύνθετο του sum]
Ελλειπτικά
quaeso - --- - --- - quaesere (παρακαλώ) 28
disco - didici - --- - discere (μαθαίνω) 29
antecello - --- - --- - antecellere (ξεπερνώ κάποιον σε κάτι) 31
desisto - destiti - --- - desistere (σταματώ) 37
memini (ΠΡΚ) - --- - meminisse (θυμάμαι) 40, 36, 25 [ελλειπτικό]
coepi (ΠΡΚ) - --- - coepisse (άρχισα) 47 [ελλειπτικό]
Με αναπλήρωση χρόνων incipio - coepi - inceptum - incipere
inquam (λέγω) [ελλειπτικό] 49, 27, 25, 24
Ρήματα των οποίων συναντάμε στα κείμενα μετοχές σε επιθετική χρήση
nosco - novi - notum - noscere (γνωρίζω, μαθαίνω)
[Στο κείμενο 28 η Μετοχή Παρακειμένου notus-a-um (γνωστός) ως επίθετο]
excello - --- - --- - excellere (υπερέχω, υπερβάλλω) 32
 [Στο κείμενο η Μετοχή Ενεστώτα excellens (έξοχος, διακεκριμένος) ως επίθετο]
congruo - congrui - --- - congruere (συμπίπτω, συμφωνώ)
 [Στο κείμενο 38 η Μετοχή Ενεστώτα congruens (σύμφωνος) ως επίθετο]
fatiscor - --- - --- - fatisci (κουράζομαι) [αποθετικό]
 [Στο κείμενο 38 η Μετοχή Παρακειμένου fessus-a-um (κουρασμένος) ως επίθετο]
obsolesco - obsolevi - obsoletum - obsolescere (αχρηστεύομαι)
[Στο κείμενο 41 η Μετοχή Παρακειμένου obsoletus-a-um ως επίθετο]
suspicio - suspexi - suspectum - suspicere (υποπτεύομαι)
[Στο κείμενο 44 η Μετοχή Παρακειμένου suspectus-a-um (ύποπτος)]
sapio - sapi(v)i - --- - sapere (είμαι συνετός) 46, 32
 [Στα κείμενα η Μετοχή Ενεστώτα sapiens ως επίθετο]
4η Συζυγία
venio - veni - ventum - venire (έρχομαι) 49, 43, 37, 36, 34, 29, 27, 24
invenio - inveni - inventum - invenire (βρίσκω) 48
pervenio - perveni - perventum - pervenire (φθάνω) 43, 42
intervenio - interveni - interventum - intervenire (παρεμβαίνω, εμφανίζομαι απρόοπτα) 47
audio - audivi - auditum - audire (ακούω, πληροφορούμαι) 47, 38, 34, 29
sentio - sensi - sensum - sentire (καταλαβαίνω, πιστεύω, κρίνω) 37, 24
subvenio - subveni - subventum - subvenire (βοηθώ) 37
scio - sci(v)i - scitum - scire (γνωρίζω, μαθαίνω) 41, 25, 24
[Προστακτική Ενεστώτα scito - scitote Προστακτική Μέλλοντα scito - scito - scitote - sciunto]
nescio - nesci(v)i - nescitum - nescire (αγνοώ, δεν ξέρω)
 [Προστακτική Ενεστώτα nescito - nescitote Προστακτική Μέλλοντα nescito - nescito - nescitote - nesciunto]
eo - i(v)i - itum - ire (πηγαίνω) 40
nequeo - nequi(v)i - [nequitum] - nequire (δεν μπορώ) 37
abeo - abi(v)i - abitum - abire (φεύγω) 31, 28, 21
redeo - redii - reditum - redire (επιστρέφω) 29, 28, 23, 21
adeo - adii - aditum - adire (πλησιάζω) 45
pereo - perii - peritum - perire (χάνομαι, πεθαίνω) 48
Αποθετικά ρήματα της 4ης Συζυγίας
molior - molitus sum - molitum - moliri (μηχανεύομαι, σχεδιάζω) 49 [αποθετικό]
experior - expertus sum - expertum - experiri (δοκιμάζω) 49 [αποθετικό]
mentior - mentitus sum - mentitum - mentiri (λέω ψέματα) 24 [αποθετικό]
orior - ortus sum - ortum - oriri (ανατέλλω, γεννιέμαι, εμφανίζομαι) 48 [αποθετικό]
[Μετοχή Μέλλονται oriturus-a-um Γερουνδιακό oriundus-a-um]

Ελλειπτικό
aio (λέγω) 27 [ελλειπτικό]


3 σχόλια: