Αναγνώστες

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (6)

Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στην ιστορία κατεύθυνσης από έξι ενότητες του σχολικού βιβλίου.

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο αι.

                                         ΘΕΜΑΤΑ

OMAΔA Α΄

Α1 Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
Η αγροτική οικονομία της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης, χαρακτηρίζεται από το καθεστώς της μικροϊδιοκτησίας.
Η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμποδίζει την ανάπτυξη ιδεολογιών με ταξικό περιεχόμενο.
Μετά τους βαλκανικούς πολέμους το κυριότερο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι η παρουσία μειονοτήτων στη Μακεδονία και την Ήπειρο.
Το Νοέμβριο του 1920 ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές και ξεκινά τη μικρασιατική εκστρατεία.
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1920 είχε όλες τις υποδομές για να υποδεχτεί τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής.
Ο ισχυρός κρατικός παρεμβατισμός και η μέθοδος «κλήριγκ» στην οικονομία έχει ως αιτία τις ανάγκες χρηματοδότησης της μικρασιατικής εκστρατείας.
μονάδες 12/100
Α2. Να διευκρινίσετε τον όρο «κλήριγκ».
μονάδες 12/100
Α3. Ποιες είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 1929-32 στο πολιτικό πεδίο.
(μονάδες 26/100)

OMAΔA B΄

Β1 Η κατάσταση των αγροτών στη Θεσσαλία
....οι τσιφλικιούχοι της Θεσσαλίας εκβιάζοντες τους κολλήγους και τη συμπράξει δυστυχώς και των ελληνικών δικαστηρίων κατώρθωσαν να υποβιβάσωσι την σχέσιν του κολλήγα, ήτις είχε χαρακτήρα εμπραγμάτου δικαιώματος, εις μίσθωσιν, συμφώνως προς την οποίαν κατά το τέλος εκάστου γεωργικού έτους, δικαιούται ο ιδιοκτήτης να εξώση του κτήματός του τους κολλήγας αυτού. Τοιουτοτρόπως η παραμονή των κολλήγων εις τα υπ’ αυτών καλλλιεργούμενα κτήματα κατέστη αβεβαία, όπερ συνετέλεσε μόνον εις το να απογοητεύση τους κολλήγας, να αμβλύνη έτι περισσότερον το υπέρ βελτιώσεως της καλλιεργείας ενδιαφέρον των, να καταστήση αυτούς περισσότερον υποχειρίους εις την απληστίαν και την εκμετάλλευσιν των τσιφλικιούχων και των επιστατών των. Εάν δε εις πάντα ταύτα προσθέσητε την αδιαφορίαν, την οποίαν κατά κανόνα δεικνύουν αναφορικώς εις την γεωργίαν και τους κολλήγας οι μακράν των κτημάτων ζώντες και εις απλήστους και αμαθείς επιστάτας εμπιστευόμενοι αυτά τσιφκλικιούχοι της Θεσσαλίας θα έχητε πλήρη εικόνα των αιτίων της κακοδαιμονίας της Θεσσαλίας.
Αλ. Παπαναστασίου, Λόγος στην Β΄ Αναθεωρητική Βουλή (1911)· από τον τόμο Αλ. Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα, 99 [Πηγή: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη Γ΄ Λυκείου, τεύχος Γ΄, σ. 33]
Αφού μελετήσετε το παράθεμα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου σας:
Να προσδιορίσετε την κατάσταση των Θεσσαλών αγροτών και τα αίτια που οδήγησαν στην εξέγερση του Κιλελέρ (1910)
(μονάδες 50/100)


2.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

                                                 ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄

Α1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στην κάθε πρόταση.
 1. 'Ενα από τα αιτήματα των “αντιπολιτευτικών ομίλων” στα τέλη της δεκαετίας του 1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών.
 2. Με το Σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.
 3. Ο Θ. Δηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.
 4. Ο Κ. Μαυρομιχάλης ήταν αρχηγός των Εκλεκτικών.
 5. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των Πεδινών.
 6. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρούσε το Κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.
 7. Οι ∆ηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας.
 8. Η ψήφιση της «αρχής της δεδηλωμένης» γίνεται το 1862.
 9. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα διά παντός το 1864.  (Μονάδες 12)

Α2. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της Στήλης Α με τα κατάλληλα της Στήλης Β.
Στήλη Α: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
Στήλη Β: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
α. Σύνταγμα του 1844
β. Σύνταγμα του 1864

1. ψήφος με σφαιρίδια
2. δωρεάν εκπαίδευση
3. καθολική ψηφοφορία για άνδρες
4. αρχή λαϊκής κυριαρχίας
5. βασιλευόμενη δημοκρατία
6. απαγόρευση της δουλείας


 Μονάδες 16

Α3. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο της ακόλουθης ιστορικής έννοιας: «πεδινοί» (Μονάδες 22)


ΟΜΑΔΑ Β΄

Α.1. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε για ποιο λόγο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα α) δεν διαδόθηκαν ιδεολογίες με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο και β) δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα.

«Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συμπληρωματική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, μια θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία μετάθεση στο άδηλο μέλλον της λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος –που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και αποκλειστικά–, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων.
Έλλης Σκοπετέα, «‘‘Το πρότυπο Βασίλειο’’ και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988. (Μονάδες 50)
                                     ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

                                                                       ΘΕΜΑΤΑ:
Α΄ OMAΔA  

1.Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες της εκλογικής ήττας της φιλοσυμμαχικής κυβέρνησης του Βενιζέλου του 1920;
   (Μον.20 )

2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

1. Η Γαλλία ενέκρινε δάνειο 12.000.000 γαλλικών φράγκων προς την Ελλάδα, προκειμένου η τελευταία να εισέλθει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το Μάιο του 1927 και άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.
3. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 τελείωσε με ολοκληρωτική ήττα της Ελλάδας.  
4. Το 1913 τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ διαδέχθηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος.
5. Η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης υπογράφτηκε στις 24 Ιουλίου 1923.            (Μον. 10 )
 3. Τι περιλάμβανε η μέριμνα για τους πρόσφυγες κατά τα έτη 1917-1921 ;   (Μον.20 )
        

  
 ΟΜΑΔΑ Β΄ 


1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία του κειμένου, να σχολιάσετε την αίσθηση προσωρινότητας που είχαν οι πρόσφυγες σε σχέση με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, και να αιτιολογήσετε τις κατηγορίες που απηύθυναν στο ελληνικό κράτος από το 1923 και εξής με συγκεκριμένες αναφορές.

 Το 1924 δημιουργείται στη Μυτιλήνη μια υποτυπώδης οργάνωση των προσφύγων Αϊβαλιωτών με την επωνυμία «Κοινότης Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ εν Ελλάδι». Στο κέντρο της σφραγίδας έγραψαν: «Μιμνήσκομαι Νόστου». Είχαν περάσει κιόλας δύο χρόνια από την έξοδό τους από το Αϊβαλί κι είχε ήδη υπογραφεί η Σύμβαση της Ανταλλαγής, αλλά εκείνοι δεν απελπίζονταν. Κι όταν η οργάνωση έλαβε, τον Μάρτιο του 1932, πρόσκληση από τον Διευθυντή του μονοταξίου σχολείου του χωριού Κώμη για να παρακολουθήσει τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου, το συμβούλιό της ευχαριστώντας τον, απάντησε: «Η κοινότης Κυδωνιών, Μοσχονησίων και πέριξ σας ευχαριστεί δια τας φροντίδας και τους κόπους σας και εγγράφουσα και υμάς μεταξύ των ακραιφνών αυτής εν τη ξένη φίλων παρακαλεί μη παύσητε ποτέ παρέχοντες προστασίαν εις τους πρόσφυγάς της».Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την Καταστροφή και ακόμη το συλλογικό όργανο των Αϊβαλιωτών θεωρούσε την Ελλάδα «ξενιτιά». Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψουν ότι δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ πια το Αϊβαλί και ότι δεν θα επαναλαμβανόταν η ιστορία της επιστροφής τους, όπως τις προηγούμενες φορές, το 1821 και το 1917.
«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν θα γυρίζαμε στα δικά μας. Όπως και οι παππούδες μας. Άντε, λέγαμε, κι αυτός είναι ο τελευταίος μήνας και κάναμε κουράγιο. Βγαίναμε στις ρούγες, μας πετροβολούσαν και μας έδερναν και πουλούσαμε τις προίκες των κοριτσιών μας για ένα κομμάτι ψωμί κι ύστερα λέγαμε: Σαν πάμε εκεί σ’ ένα χρόνο βάνω κρεβατή  -που πάει να πει αργαλειός- και τα ξαναφτιάχνω όλα. Έτσι λέγαμε να παρηγορηθούμε».
Άννα Παναγιωταρέα, Όταν οι Αστοί έγιναν πρόσφυγες, σ. 154
(Μον.50 )

                                       ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

       ΘΕΜΑΤΑ: 
                                   ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 Α.1. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της  ΄Αγκυρας (10 Ιουνίου 1930);         (Μον. 20)                                                                                              

Α.2. Ποιες ήταν οι διαφορές στην αποκατάσταση ανάμεσα σε εύπορους και άπορους πρόσφυγες; (Μον. 20)                                                                                           


Α.3. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
  
α.       Στην περίπτωση της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων δίνονταν σπίτια με τίτλους πλήρους κυριότητας.
β.    Μετά τη διάλυση της, η ΕΑΠ μεταβίβασε στο ελληνικό δημόσιο την περιουσία της και τις υποχρεώσεις της προς τους πρόσφυγες
γ. Ο γεωργικός κλήρος που είχε στη διάθεσή της η ΕΑΠ για να παραχωρήσει στους αγρότες πρόσφυγες ήταν δώδεκα εκατομμύρια στρέμματα
δ. Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930
ε. Η Κηφισιά ήταν ένας από τους τρεις προσφυγικούς συνοικισμούς της Αθήνας     (Μον. 10)
                                                                        

ΟΜΑΔΑ Β΄

Β1. Αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στο ερώτημα: ποιες είναι οι προθέσεις του Ελ. Βενιζέλου για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και ποιες είναι οι μεταγενέστερες πολιτικές εξελίξεις μετά την υπογραφή των σχετικών Συμφωνιών 
«Καθ’ ην στιγμήν ο ελληνικός λαός μου αναθέτει με μεγάλην πλειοψηφίαν την διακυβέρβησιν του δια μία περίοδον τεσσάρων ετών, οφείλω να σας διαβεβαιώσω περί της ζωηράς επιθυμίας μου να συντελέσω εις την ρύθμισιν των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία θα τους εξασφάλιζε στενήν φιλίαν, επιβεβαιουμένην δι’ ενός συμφώνου φιλίας, μη επιθέσεως και διαιτησίας, περιεχομένου όσο το δυνατόν ευρύτερου. Έχω πλήρη συνείδησιν του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις επί των εδαφών μας και μοι εδόθη χιλίας φοράς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η ευκαιρία να δηλώσω δημόσια ότι η Ελλάς ουδεμία έχει βλέψιν επί των τουρκικών εδαφών, αποδεχομένη τας Συνθήκας της Ειρήνης ειλικρινώς και ανεπιφυλάκτως.»           (Μον. 50)         

Επιστολή του Ελ. Βενιζέλου προς τον Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σελ. 354


 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ: 
Α΄ ΟΜΑΔΑ
Α.1 Ποιοι συνασπίστηκαν γύρω από τον Βενιζέλο στην αντιπαράθεσή του με τον πρίγκιπα Γεώργιο και ποια ήταν η αντίδρασή τους στην προκήρυξη των εκλογών στο τέλος του 1904;
Μονάδες 15  

Α.2. Ποια ήταν η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης και ποια ήταν η αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων αμέσως μετά την επίσημη έκδοση του πρώτου ενωτικού Ψηφίσματος των Κρητών (24 Σεπτεμβρίου 1908) και μέχρι το 1910;
Μονάδες 15
Α.3. Ποιες ενέργειες έγιναν μετά την αναχώρηση των ξένων Ναυάρχων για την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας μέχρι και τη συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησής της;
Μονάδες 20

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Β.1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο εξηγήστε πώς οδηγούμαστε στην παραίτηση του πρίγκιπα Γεώργιου και στον ορισμό του Αλέξανδρου Ζαΐμη ως αρμοστή;

Μονάδες 25

Λίγο αργότερα, ο Εδουάρδος Λω, σε συνομιλίες που είχε στη Ρώμη και στην Αθήνα, έλεγε σχεδόν ανοιχτά ότι ο πρίγκιπας είχε διαπράξει σοβαρά σφάλματα και την ίδια εποχή είχε αρχίσει να συζητείται, σε ευρύτερους κύκλους, το ενδεχόμενο τερματισμού της αποστολής του.
Με επιστολή του στο μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας Χάρντινγκ, τον Απρίλιο 1906, ο  Λω, για να μη μειωθεί το κύρος της ελληνικής δυναστείας, προτείνει να παραχωρηθεί στον Έλληνα βασιλιά το δικαίωμα να υποδεικνύει και να μεταθέτει τον ύπατο αρμοστή της Κρήτης, ύστερα από έγκριση των Δυνάμεων.
Στις 10 Απριλίου επισκέφτηκε την Αθήνα, για να παραστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο βασιλιάς Εδουάρδος, τον οποίο συνόδευε ο Χάρντινγκ. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής συζητήθηκε το πρόβλημα της Κρήτης. Ο Έλληνας βασιλιάς και η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησαν, κατ’ αρχήν, για την αποχώρηση του αρμοστή, με τον όρο ότι θα συνδυαζόταν με την ενίσχυση των εθνικών θέσεων στην Κρήτη, η υπόδειξη του διαδόχου του θα γινόταν από τον Έλληνα βασιλέα ύστερα από έγκριση των Δυνάμεων.
Η αγγλική πρόταση δεν έγινε αμέσως αποδεκτή από τις τρεις άλλες Δυνάμεις. Ο κίνδυνος όμως νέων περίπλοκων στην Κρήτη και η εμμονή του Χάρντινγκ στο σχέδιο που είχε υποβάλει ανάγκασε τις υπόλοιπες τρεις Δυνάμεις να το αποδεχτούν.
Γεώργιου Ράλλη, Γεώργιος Θεοτόκης ο πολιτικός του μέτρου, εκδ. ευρωεκδοτική, σελ. 279-280 


Β.1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο αφηγηθείτε τα γεγονότα που, κατά το 1908, οδηγούν στην κατάλυση της αρμοστείας στην Κρήτη.
Μονάδες 25

Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο αυτοκράτορας της Αυστρουγγαρίας ανακοίνωσε την προσάρτηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας την ανεξαρτησία της. Οι Κρητικοί δεν έχασαν την ευκαιρία. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1908 ξέσπασε επανάσταση στο νησί. Χιλιάδες πολίτες των Χανίων και των γύρω περιοχών την ημέρα αυτή συγκρότησαν συλλαλητήριο, στο οποίο ο Βενιζέλος κήρυξε την οριστική ένωση της Κρήτης με την μητέρα Ελλάδα. Έχοντας συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση, ο Ζαΐμης αναχώρησε για την Αθήνα πριν από το συλλαλητήριο. Συγκλήθηκε η συνέλευση και κήρυξε την ανεξαρτησία της Κρήτης,  οι δημόσιοι υπάλληλοι ορκίσθηκαν πίστη στον βασιλιά Γεώργιο Α΄ της Ελλάδας, ενώ διορίστηκε πενταμελής εκτελεστική επιτροπή με την εντολή να κυβερνήσει το νησί εν ονόματι του βασιλιά των Ελλήνων και σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους
http://el.wikipedia.org/                           


                                   KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ: 
Α΄ ΟΜΑΔΑ

Α.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

1.       Η Τραπεζούντα μέχρι το 1918 έλεγχε το μεγαλύτερο ποσοστό του εμπορίου της Ασίας.
2.       Το Ελληνικό Τυπογραφείο στην Τραπεζούντα σχετίζεται με την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ποντίων.
3.       Πρωτεργάτες στον αγώνα για τη δημιουργία αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας ήταν οι Έλληνες της Τραπεζούντας και της Κερασούντας.
4.       Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο οργανώθηκε στη Μασσαλία το 1918.
         5.       Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε στον υπουργό                                      
                    εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους   
                                                                                                                            Μονάδες 10                                                                                                                                                                                         

Α.2 Πώς διοικήθηκε η Τραπεζούντα κατά την περίοδο 1916-1918                    Μονάδες 20            
                                                                                                                                                                                              

Α.3. Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθου όρου: Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.

                                                                                                                              Μονάδες 10      
Β΄ ΟΜΑΔΑ

Β.1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο μιλήστε για τις διπλωματικές πράξεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που σχετίζονται με τους υπόδουλους χριστιανούς και για τις άμεσες συνέπειες για την περιοχή του Πόντου.
Μονάδες 25
Μετά την λήξη του Κριμαϊκού πολέμου η Τουρκία κάτω από την πίεση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, υποχρεώθηκε να εκδώσει το Χάττι Χουμαγιούν (1856) δηλαδή Σουλτανικό διάταγμα που αναγνώριζε σ' όλους τους υποδούλους λαούς της Τουρκίας, ισότητα, ισονομία, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία θρησκευτικής λατρείας.
Με βάση αυτό το διάταγμα το Πατριαρχείο συνέταξε γενικούς κανονισμούς που τακτοποιούσαν τα εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα των ορθοδόξων Χριστιανών που ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ήταν και υπήκοοι του Σουλτάνου. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση και αποτέλεσαν βασικό νόμο της Τουρκίας και καταστατικό χάρτη της εκκλησίας και του υποδούλου ελληνισμού. Σ' αυτούς τους κανονισμούς στηρίχθηκαν και οι Έλληνες του Πόντου και δημιούργησαν την τοπική τους αυτοδιοίκηση, υπό την προεδρία πάντοτε του Μητροπολίτη, τη μόνη αρχή που αναγνώριζε το Τουρκικό κράτος.
Άννα Θεοφύλακτου
 (Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, πρακτικά συμποσίου 1-3 Νοεμβρίου 1985, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 523-527)

   
Β. 2. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο παρουσιάστε τις οικονομικές δραστηριότητες των Ποντίων σχετικά με την ευφορία της χώρας τη γεωργία και τη μεταλλουργία.
Μονάδες 25
Τα αίτια της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να αναζητηθούν αρχικά στην εκμετάλλευση των μεταλλείων της Αργυρούπολης, στη συνέχεια στη διάνοιξη του εμπορικού δρόμου Τραπεζούντας-Ταυρίδας και αργότερα των οικονομικών ανταλλαγών, μέσω θαλάσσης με τα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου κυρίως εκείνα της Κριμαίας.
                       
                                                 KAΛH EΠITYXIA!
1 σχόλιο:

 1. ευχαριστω πολυ..!! με βοηθησε αρκετα αλλα αν υπηρχαν και οι απαντησεις θα ηταν καλυτερα..!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή