Αναγνώστες

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ


 Ακολουθούν κριτήρια αξιολόγησης στα αρχαία ελληνικά  Α΄, Β΄, Γ΄λυκείου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Α. Κείµενο 1. ( βιβλίο 2 , κεφάλαιο 2 , §§ 20-23 )

 Λακεδαιµόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα
ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθόν εἰργασµένην ἐν τοῖς µεγίστοις
κινδύνοις γενοµένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά
τε µακρά τείχη καί τόν Πειραιᾶ καθελόντας καί τάς ναῦς πλήν
δώδεκα παραδόντας καί τούς φυγάδας καθέντας , τόν αὐτόν
ἐχθρόν καί φίλον νοµίζοντας Λακεδαιµονίοις ἕπεσθαι καί κατά γῆν
καί κατά θάλατταν ὅποι ἄν ἡγῶνται. Θηραµένης δέ καί οἱ σύν
αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τάς Ἀθήνας.
 Εἰσιόντας δ’αὐτούς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούµενοι µή
ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γάρ ἔτι ἐνεχώρει µέλλειν διά τό πλῆθος τῶν
ἀπολλυµένων τῷ λιµῷ. Τῇ δέ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις
ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιµόνιοι ποιοῖντο τήν εἰρήνην · προηγόρει δέ
αὐτῶν Θηραµένης, λέγων ὡς χρή πείθεσθαι Λακεδαιµονίοις καί τά
τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολύ δέ πλειόνων
συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τήν εἰρήνην. Μετά δέ ταῦτα
Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τόν Πειραιᾶ καί οἱ φυγάδες κατῇσαν
καί τά τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυµίᾳ,
νοµίζοντες ἐκείνην τήν ἡµέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

Κείµενο 2. (βιβλίο 2 , κεφάλαιο 3 ,§ 14 )
Μόλις οι Τριάντα πήραν τη φρουρά βάλθηκαν να καλοπιάνουν µε
κάθε τρόπο τον Καλλίβιο, για να εγκρίνη όλες τους τις πράξεις·
αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά, που τους
βοηθούσαν να συλλάβουν όποιους ήθελαν- όχι πια <<κακά
στοιχεία>> κι ασήµαντα πρόσωπα, αλλ’ από δω και µπρος όποιον
τους δηµιουργούσε την υποψία ότι δε θ’ ανεχόταν τον
παραµερισµό του κι ότι, αν δοκίµαζε ν’ αντιδράση, θάβρισκε
πολλούς συµπαραστάτες.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1)ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

-Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα :
<<Λακεδαιµόνιοι……..ἄν ἡγῶνται>> και
<< Μετά δέ ταῦτα………ἐλευθερίας>>

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 30)

2)ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Α)Ποιούς σκληρούς όρους επέβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι στους ηττημένους Αθηναίους;

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

 Β) Πώς αξιολογείτε την τελική απόφαση των Λακεδαιμονίων έναντι των Αθηναίων;

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

Γ)Έχοντας υπόψη σας την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αθηναίοι στην
πρεσβεία τους , να αναφέρετε γιατί διαψεύστηκαν στην πορεία οι
ελπίδες τους (η απάντηση να δοθεί σε σχέση και µε το µεταφρασµένο
κείµενο)

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

3)ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ :

 Α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου :
 ἀνδραποδιεῖν :
 τοῖς µεγίστοις :
 τάς ναῦς :
 διά τό πλῆθος :
 αὐτῶν :
 ἀντειπόντων :
 δέχεσθαι :
 οἱ φυγάδες :
 προθυµίᾳ :
 νοµίζοντες :

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 )

 Β)Να καταγράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσµατος:
 <<Εἰσιόντας.........ἐλευθερίας >> και να τις χαρακτηρίσετε
(είδος, εισαγωγή , εκφορά , συντακτικός ρόλος)

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 )

4)ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ :

α) πόλιν, τείχη, τάς ναῦς, θάλατταν, πολύς, τῷ λιµῷ,
φυγάδες: να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό.
β) τινῶν: να κλιθεί το ουδέτερο της αντωνυµίας και στους δύο
αριθµούς.
γ) µέγα: να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος,
αριθµό και πτώση και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθµός του ουδετέρου
στον πληθυντικό αριθµό.
δ) λέγων, γενοµένοις: να γραφούν οι µετοχές όλων των χρόνων
στην ονοµαστική ενικού στο ίδιο γένος στη φωνή που βρίσκονται.
ε) κατέπλει: να κλιθεί ο παρατατικός του ρήµατος .
στ) ἀπήγγελλον: να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η
 οριστική µέλλοντα του ρήµατος στην ίδια φωνή.

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

5)ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ :

 Α)Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές ή
σύνθετες για τις παρακάτω
 λέξεις: ἐποιοῦντο , παραδόντας , νοµίζοντας , ἡγῶνται ,
ἄρχειν

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)

Β) έργο , γενέθλια , εισφορά , δοχείο , ευαγγέλιο:µε ποιες
λέξεις των παραγράφων 20-23 σχετίζονται ετυµολογικά οι παραπάνω
λέξεις ;

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5)

6)ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

 -Ποια τα πρότυπα που άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα του
Ξενοφώντος;

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

                                                 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ:

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, Β΄ Επεισόδιο, στίχ. 471 - 490

ΧΟΡΟΣ          Δηλοῖ τὸ γέννημ’ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ’ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.
ΚΡΕΩΝ          [Ἀλλ’ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ’ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα, καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ                                  475
θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ’ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ’ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ’ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ’ ὑβρίζειν μὲν τότ’ ἐξηπίστατο,                 480
νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ’, ἐπεὶ δέδρακεν, ἥδε δευτέρα,
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.]
Ἦ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ’ ἀνήρ,
εἰ ταῦτ’ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.                                 485
Ἀλλ’ εἴτ’ ἀδελφῆς εἴθ’ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ,
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.                   490ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α.  Από το δοσμένο κείμενο να μεταφράσετε τους στίχους 473-483.
                                                                                                                                        Μον. 30

Β. 1. Σε ποιον απευθύνεται ο Κρέων, ποια παραδείγματα χρησιμοποιεί και με ποια σκοπιμότητα;
                                                                                                                                        Μον. 10

2.  Να σχολιάσετε με συντομία το περιεχόμενο των στίχων 484-485.
                                                                                                                                        Μον. 10

3.  Ποιες βασικές αρχές διακυβέρνησης διακηρύσσει ο Κρέων στις προγραμματικές δηλώσεις του στους παρακάτω στίχους (178-191) και σε ποια σχέση βρίσκονται αυτές με τη στάση του απέναντι στην Αντιγόνη, όπως η στάση αυτή φαίνεται στους στίχους 486-489.
                                                                                                                                        Μον. 10

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Α΄ Επεισόδιο, στίχ. 178 - 191
ΚΡΕΩΝ:Για μένα, όποιος καθοδηγεί μια πόλη
και δε φτάνει στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις
αλλά φοβάται καταπίνοντας τη γλώσσα του,                          180
είναι φαύλος ηγέτης και τώρα και παντού.
Κι όποιος απ’ την πατρίδα του το φίλο
προτιμά, τον έχω για μηδενικό.
Εγώ-μάρτυρας ο Θεός ο παντεπόπτης-
ούτε θα σιωπούσα βλέποντας τη συμφορά                                185
την πόλη να σιμώνει αντί τη σωτηρία
ούτε φίλο μου θα ‘κανα της χώρας τον εχθρό,
γιατί το ξέρω πως είναι μοναδικό σωσίβιο
και μόνο πάνω στης πόλης το σκαρί,
ορθό σαν πλέει, δημιουργούμε τις φιλίες μας.                           190
Εγώ με τέτοιους νόμους του κράτους την ισχύ θα αυξήσω.


4.  Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τα γράμματα των παρακάτω προτάσεων. Να γράψετε τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο κάθε γράμμα.

α. Στις στιχομυθίες οι υποκριτές διαλέγονται στίχο με στίχο.
β. Ο Θέσπης θεωρείται «ευρετής του τραγικού τρόπου».
γ. Το σατυρικό δράμα είχε σκοπό μόνο να προκαλέσει το γέλιο και όχι να διδάξει.
δ. Η λαμπρότερη εορτή του Διονύσου ήταν τα κατ' αγρούς Διονύσια.
ε. Η έξοδος και τα επεισόδια συγκαταλέγονται στα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας.
στ. Κερκίδες ονομάζονταν τα τμήματα των εδωλίων ανάμεσα στις κλίμακες.
ζ. Το κυρίως θέατρο ή κοίλον ήταν το μέρος που προοριζόταν για το χορό.
η. Ο Σοφοκλής παριστάνει τους ήρωές του όπως πρέπει να είναι.
θ. Πάροδος είναι το άσμα που τραγουδούσε ο χορός, καθώς αποχωρούσε από την ορχήστρα.
ι. Ο Σοφοκλής εισήγαγε τον τρίτο υποκριτή.
                                                                                                                                        Μον. 10

5.  Να γράψετε από δύο ομόρριζα (είτε της αρχαίας είτε της νέας ελληνικής, απλά ή σύνθετα) για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις:
α. βουλεῦσαι  -  β. παιδός  -  γ. ἀνήρ  -  δ. νόμους  -  ε. πίπτειν
                                                                                                                                        Μον. 10

6.  α.  περισκελῆ  -  ἵππους  -  ἀνήρ  -  κράτη  -  τοῦδε:  Να γραφούν οι τύποι στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
                                                                                                                                        Μον. 05

6. β. πίπτειν  -  εἰσίδοις  -  φρονεῖν  -  ἐστι  -  δέδρακεν:  Να γραφεί το γ΄ ενικό της οριστικής του αορίστου στη φωνή που βρίσκονται.
                                                                                                                                        Μον. 05
           
7. τὰ σκλήρ’ (= σκληρά)  -  ῥαγέντα  -  χαλινῷ  -  φρονεῖν  -  δοῦλός:  Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι.               
Μον. 10

                                                                                                                                                                                                                                      Καλή επιτυχία!ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

 Πλάτωνος Πρωταγόρας (321Β6-322Α)

Ἅτε δὴ  οὖν οὐ  πάνυ τι σοφὸς  ὢν  ὁ Ἐπιμηθεὺς  ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς
δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα·  λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον  ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ
ἠπόρει  ὅ,τι χρήσαιτο.  Ἀποροῦντι δὲ  αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς  ἐπισκεψόμενος τὴν
νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν
τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον  ἐξιέναι  ἐκ γῆς εἰς φῶς.  Ἀπορίᾳ  οὖν σχόμενος  ὁ  Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ  εὕροι, κλέπτει  Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν  ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί  –ἀμήχανον γὰρ  ἦν  ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ  χρησίμην γενέσθαι– καὶ  οὕτω δὴ  δωρεῖται  ἀνθρώπῳ.  Τὴν μὲν οὖν περὶ  τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ  πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ  τῷ  Διί. Τῷ  δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν -πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν– εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν,  ἐν  ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ  κλέψας τήν τε  ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ  τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ,  καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ  τοῦ  βίου γίγνεται, Προμηθέα δὲ  δι'  Ἐπιμηθέα  ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: 
«Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ………κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.»  (Mονάδες: 10)

Β1. Αφού σχολιάσετε την ετυμολογία του ονόματος «Ἐπιμηθεύς», να βρείτε πώς αυτή επιβεβαιώνεται στο ακόλουθο απόσπασμα:  «Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς  ὢν  ὁ Ἐπιμηθεὺς ………… τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον».    
                                                                                           (Mονάδες: 10)
Β2. Να αναφέρετε ποιες ήταν οι ενέργειες του Προμηθέα όταν διαπίστωσε την δεινή θέση του ανθρώπου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έμβια όντα. Στη συνέχεια να αναλύσετε τις έννοιες «ἔντεχνος σοφία» και «ἔμπυρος τέχνη».      (Mονάδες: 10)

Β3. Λαμβάνοντας υπόψη το απόσπασμα του πρωτοτύπου κειμένου «Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί.» και το μεταφρασμένο απόσπασμα που ακολουθεί, να παρουσιάσετε την άποψη του Σωκράτη για θέματα που αφορούν την τεχνογνωσία στηνκαθημερινή ζωή των Αθηναίων:
«Και βλέπω ότι,  όποτε συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε τους οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν πάλι πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο πράττουμε όταν πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα δηλαδή θεωρείται πως είναι διδακτά και μπορεί κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. Εάν επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή του στον δήμο, κάποιος που οι άνθρωποι δεν τον θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η συνέλευση δεν τον αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και ωραίος και πλούσιος και από μεγάλη οικογένεια. Αντίθετα, τον κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι αυτός που τόλμησε να μιλήσει να φύγει μόνος του τρομοκρατημένος ή μέχρι να τον σύρουν οι τοξότες και να τον βγάλουν σηκωτό, με διαταγή των πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι Αθηναίοι] ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν».                     (Mονάδες: 10)

Β4. Η αμφισβήτηση ως φιλοσοφική έννοια απασχόλησε τόσο τον Σωκράτη όσο και τους σοφιστές. Ποια σημασία έδιναν σ’ αυτήν οι σοφιστές και ποια ο Σωκράτης;                                                                                (Mονάδες: 10)

Β5. Να βρείτε  μία λέξη του αρχαίου κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική συγγένεια καθεμία από τις  ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής:
προσιτός, έλλειμμα, σύνδεσμος, δωρεά, γήπεδο, αστυνόμος, ζωφόρος, αυτόπτης,
σχεδόν, εμπρηστής.                                                                    (Mονάδες: 10)

Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ

Πρὸ  δὲ  τοῦ ἀναβαίνειν τοὺς μάρτυρας βραχέα βούλομαι διαλεχθῆναι  ὑμῖν. οὐ  γὰρ ἀγνοεῖτε  ὦ ἄνδρες οὔτε τὰς παρασκευὰς τῶν κρινομένων οὔτε τὰς δεήσεις τῶν ἐξαιτουμένων,  ἀλλ'  ἀκριβῶς  ἐπίστασθε,  ὅτι χρημάτων  ἕνεκα καὶ  χάριτος πολλοὶ ἐπείσθησαν τῶν μαρτύρων  ἢ ἀμνημονεῖν  ἢ  μὴ ἐλθεῖν  ἢ ἑτέραν πρόφασιν εὑρεῖν.
Ἀξιοῦτε οὖν τοὺς μάρτυρας ἀναβαίνειν καὶ μὴ ὀκνεῖν, μηδὲ περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τὰς χάριτας ὑμῶν καὶ τῆς πόλεως, ἀλλ' ἀποδιδόναι τῇ πατρίδι τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια, καὶ μὴ λείπειν τὴν τάξιν ταύτην, μηδὲ μιμεῖσθαι Λεωκράτην, ἢ λαβόντας τὰ ἱερὰ κατὰ τὸν νόμον  ἐξομόσασθαι.  Ἐὰν δὲ  μηδέτερον τούτων ποιῶσιν,  ὑπὲρ  ὑμῶν καὶ  τῶν νόμων καὶ τῆς δημοκρατίας κλητεύσομεν αὐτούς. Λέγε τὰς μαρτυρίας.
(Λυκούργου, Κατὰ Λεωκράτους 20)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ἐξόμνυμαι: αρνούμαι με όρκο
ἀμνημονῶ: δεν θυμάμαι
περὶ πλείονος ποιοῦμαι: θεωρώ κάτι / κάποιον περισσότερο σπουδαίο, ενδιαφέρομαι
περισσότερο για κάτι / κάποιον

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο που σας δίνεται.                                     (Mονάδες: 20)

Γ2α) Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται:
βραχέα: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
πολλοὶ: αιτιατική ενικού στο συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος
τὰς δεήσεις, τὰς χάριτας: την αιτιατική ενικού
τὴν τάξιν ταύτην: τη γενική πληθυντικού                                                (Mονάδες:4)                                                                                   
β) Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
ἀναβαίνειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο και στον παρακείμενο στην ίδια φωνή
ἐπείσθησαν: το  γ’ ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
ἐλθεῖν: το β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
ποιεῖσθαι: το γ΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού στην ίδια φωνή
λαβόντας: το απαρέμφατο ενεστώτα και αορίστου β΄στην ίδια φωνή
λέγε: τον ίδιο τύπο στις υπόλοιπες εγκλίσεις του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή                                                                                       (Mονάδες: 6)

Γ3. ὅτι χρημάτων  ἕνεκα καὶ  χάριτος πολλοὶ ἐπείσθησαν  τῶν μαρτύρων ἢ
ἀμνημονεῖν ἢ μὴ ἐλθεῖν ἢ ἑτέραν πρόφασιν εὑρεῖν:
α) να αναγνωρίσετε το είδος της παραπάνω δευτερεύουσας πρότασης και να βρείτε τη συντακτική της λειτουργία.
β) Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων τύπων που υπάρχουν σ’ αυτήν.                                                    (Mονάδες: 5)

γ) οὐ(κ)  ἀγνοεῖτε, εὑρεῖν, ἀποδιδόναι, μιμεῖσθαι, ποιῶσιν: να βρείτε τα αντικείμενα των παραπάνω ρηματικών τύπων.         (Mονάδες: 5)                                                 

                                                              Καλή επιτυχία !!!

1 σχόλιο: