Αναγνώστες

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!


Οι φιλόλογοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι κάποια στιγμή με την ανάγκη να γράψουμε σε πολυτονική γραφή λόγω των απαιτήσεων του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών! Ακολουθεί ένας εύχρηστος οδηγός πολυτονικής γραφής και ετοιμαστείτε να βάλετε όσες ψιλές, δασείες, περισπωμένες , βαρείες και υπογεγραμμένες δεν είχατε φανταστεί ποτέ.
Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)

Απαραίτητες ενέργειες:

1. Ενεργοποιούµε την Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθµίσεις -> Προσθήκη -> Επιλέγουµε: Γλώσσα εισαγωγής Ελληνική, και ιάταξη πληκτρολογίου Ελληνική Πολυτονική. Με αυτές τις ενέργειες θα έχουµε δύο ρυθµίσεις στην ελληνική γλώσσα: την Ελληνική (δηλ. την
µονοτονική ρύθµιση) και την Ελληνική πολυτονική. Εφόσον η εναλλαγή µεταξύ αγγλικών
και ελληνικών γίνεται µε Alt + Shift, η εναλλαγή µεταξύ ελληνικών µονοτονικών και πολυτονικών γίνεται µε Ctrl + Shift. Μπορούµε να καταργήσουµε την µονοτονική ρύθµιση· η πολυτονική ρύθµιση καλύπτει όλες τις ανάγκες χοντας όµως υπόψη αυτό που επισηµαίνεται στην πρώτη παράγραφο της επόµενης σελίδας).
2. Χρησιµοποιούµε πολυτονική γραµµατοσειρά. Στα Windows ΧΡ είναι προεγκατεστηµένες οι Palatino Linotype, Tahoma, Microsoft Sans Serif και Arial Unicode MS. Στα Windows Vista υπάρχουν επιπλέον οι Arial, Times New Roman, Courier New και Segoe UI, και στα Windows 7 υπάρχουν επίσης και οι Calibri, Cambria, Consolas και Gabriola.

Οι πολυτονικοί χαρακτήρες παράγονται µε τον τρόπο που δείχνει ο επόµενος πίνακας (πατάµε το πλήκτρο ή τον συνδυασµό των πλήκτρων, τα αφήνουµε, και µετά πατάµε το γράµµα). Το πλήκτρο AltGr είναι το δεξί Alt και ισοδυναµεί µε το αριστερό Ctrl + Alt.Πλήκτρο
Παραγόµενο πολυτονικό
σύµβολο
Παράδειγµα
AltGr + Shift + ]
ή
Shift + ] και µετά τελεία

Άνω τελεία


·
[
Περισπωµένη
{ ηλ. Shift + [)
Υπογεγραµµένη
' λήκτρο δεξιά του τόνου)
Ψιλή
" λήκτρο δεξιά του τόνου µε Shift)
ασεία
/
Ψιλή-Οξεία
?
ασεία-Οξεία
=
Ψιλή-Περισπωµένη
+
ασεία-Περισπωµένη
]
Βαρεία
\
Ψιλή-Βαρεία
|
ασεία-Βαρεία
~ λήκτρο πάνω από το Tab µε Shift)
∆ιαλυτικά-Βαρεία
AltGr + `
∆ιαλυτικά-περισπωµένη


Οι συνδυασµοί της υπογεγραµµένης (π.χ. , , , , , , κ.λπ.) παράγονται µε πατηµένο το δεξί Alt (AltGr) την στιγµή που πατάµε το πλήκτρο του τόνου ή της περισπωµένης ή του πνεύµατος (π.χ. για να γράψουµε πατάµε AltGr + / και µετά α). ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Στις περιπτώσεις του συνδυασµού οξείας µε υπογεγραµµένη (π.χ.)
χρησιµοποιηθούµε το πλήκτρο Q αντί για το πλήκτρο του τόνου, δηλ. πατάµε AltGr + q και
µετά το γράµµα.
Εάν θέλουµε να γράψουµε τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πολυτονικά πλήκτρα, δηλ. ; : - + " ' / ? [ ] { } _ =,  µετά το πάτηµα του αντίστοιχου πλή- κτρου πατάµε το κενό διάστηµα (space).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για την απρόσκοπτη γραφή πολυτονικού κειµένου στο MS Word, πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή "Αντικατάσταση κειµένου κατά την πληκτρολόγηση" (Εργαλεία -> Επιλογές Αυτόµατης ∆ιόρθωσης).

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ


Ερωτηµατικό, Άνωάτω τελεία: πληκτρολογούµε Q και Shift + Q αντίστοιχα (στο αγγλικό πληκτρολόγιο παράγονται µε το πλήκτρο του τόνου). Στην πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου χρειάζεται µετά και κενό διάστηµα (space).

ιαλυτικά (ϊ, ϋ): Shift + τόνος και µετά το γράµµα  -ή-  Shift + Q και µετά το γράµµα.


ιαλυτικά µε τόνο (ΐ, ΰ): AltGr + τόνος και µετά το γράµµα  -ή-  Shift + W και µετά το γράµµα.

Άνω τελεία (·). Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: AltGr + Shift + -ή-  Shift + ] και
µετά τελεία. Μονοτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: Alt + 0183*
Απόστροφος  κάθετη ('): µε το πλήκτρο δεξιά του τόνου. Σε αρκετές γραµµατοσειρές εµφανίζεται σαν κανονική απόστροφος. Στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space. Στο WORD, αν είναι ενεργοποιηµένη η αντικατάσταση "Απλών εισαγωγικών µε
καλλιγραφικά" (βλ. επιλογές  Αυτόµατης διόρθωσης) µετατρέπεται αυτόµατα σε Απόστροφο
σαν δεξί µικρό µονό εισαγωγικό (’).


Απόστροφος     σαν  δεξί   µικρό  µονό  εισαγωγικό (’): Alt + 0146


Απόστροφος   σαν       ψιλή (᾿), µόνο στην πολυτονική ρύθµιση και επί πολυτονικής γραµµατοσειράς: µε το πλήκτρο της ψιλής (δεξιά του τόνου) και µετά τελεία -ή-  AltGr + ψιλή και µετά κενό διάστηµα (space).

Αποσιωπητικά (): Alt + 0133 (στο WORD: AltGr + τελεία).


Εισαγωγικά  κλασικά (« »): AltGr + [, AltGr + ] (στο ελληνικό πληκτρολόγιο· στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space), Alt + 0171, Alt + 0187 (στο αγγλικό πληκτρολόγιο)

Εισαγωγικά µικρά ( ): Alt + 0147, Alt + 0148


Εισαγωγικά µικρά κάθετα ("): µε το πλήκτρο δεξιά του τόνου ε Shift) . Στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space. Στο WORD, αν είναι ενεργοποιηµένη η αντικατάσταση "Απλών εισαγωγικών µε καλλιγραφικά" (βλ. επιλογές Αυτόµατης διόρθωσης) µετατρέπεται αυτόµατα σε Εισαγωγικά κλασικά (« »).

Παράγραφος (§): AltGr + 5 λληνικό πληκτρολόγιο) , Alt + 0167


Παύλα µεσαία (–): Alt + 0150 (στο WORD: Ctrl + αριθµητικό πλην).


Παύλα µεγάλη (): Alt + 0151 (στο WORD: Ctrl + Alt + αριθµητικό πλην).


Σταυρός (): Alt + 0134      Επί τοις χιλίοις (): Alt + 0137      ● Βούλα (): Alt + 0149


Ευρώ (): AltGr + Ε λλην. πληκτρολόγιο), Alt + 0128


Μισό (½): AltGr + ίσον λληνικό πληκτρολόγιο· στην πολυτονική ρύθµιση χρειάζεται µετά και space).

Συν-πλην (±): AltGr + µικρή παύλα λληνικό πληκτρολόγιο).


Εκθέτης  µηδέν  ή  βαθµοί  Κελσίου (°): AltGr + µηδέν λληνικό πληκτρολόγιο).


Εκθέτης    δύο        ή  δύναµις  στο    τετράγωνο (²): AltGr + Shift + 2 λληνικό πληκτρολόγιο).


Εκθέτης    τρία  ή  δύναµις  στον  κύβο (³): AltGr + Shift + 3 λληνικό πληκτρολόγιο).
Τόνος µετά το γράµµα (α΄, β΄, γ΄, ∆΄, Ε΄): µετά το γράµµα πατάµε τόνο και µετά space. Στην πολυτονική ρύθµιση επίσης: Q και µετά τελεία.

Τόνος των αρχαιοελληνικών αριθµητικών των χιλιάδων (π.χ. ͵α= 1000): στον πίνακα των πολυτονικών χαρακτήρων βρίσκεται πέντε θέσεις πριν τα τονούµενα κεφαλαία (δεν υπάρχει συντόµευση πληκτρολογίου και δεν απαντάται σε όλες τις γραµµατοσειρές).


Αρχαιοελληνικά αριθµητικά Στίγµα (Ϛ = 6) Κόππα (Ϟ = 90) Σαµπί (Ϡ = 900): AltGr + 1, AltGr
+ 2, AltGr + 3. Στον πίνακα των πολυτονικών χαρακτήρων βρίσκονται µετά τα πεζά ελληνικά. εν απαντώνται σε όλες τις γραµµατοσειρές.

Προσγεγραµµένη, δηλ. υπογεγραµµένη µετά το κεφαλαίο γράµµα (π.χ. Αι): AltGr + / και
µετά space.


Copyright - πνευµατικά δικαιώµατα (©): AltGr + C λληνικό πληκτρολόγιο), Alt + 0169


Registered - σήµα κατατεθέν (®): AltGr + R λληνικό πληκτρολόγιο), Alt + 0174


Trade Mark - εµπορικό σήµα ( ): Alt + 0153 (στο WORD: AltGr + T).


Υφέν συλλαβισµού: Ctrl + παύλα σχύει µόνο στο WORD).


Αδιάσπαστο κενό διάστηµα: Ctrl + Shift + space (ισχύει µόνο στο WORD).


Αδιάσπαστη µικρή παύλα: Ctrl + Shift + παύλα (χρήσιµη στην γραφή ηµεροµηνιών του τύπου 12-10-2007· ισχύει µόνο στο WORD.

Επιπλέον σύµβολα και χαρακτήρες µπορούν να εισαχθούν σε κείµενο µέσω του Πίνακα χαρακτήρων. Στο WORD: Εισαγωγή -> Σύµβολο. Για τα άλλα προγράµµατα: Έναρξη -> Προγράµµατα -> Βοηθήµατα

-> Εργαλεία συστήµατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου